GELİR İDARESİ BAŞKANI SAYIN OSMAN ARIOĞLU İLE GÖRÜŞME YAPILDI.

315

Sendikamız adına Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Eğitim Sekreteri ve Genel Mali Sekreterin katılımıyla 22.05.2007 tarihinde Gelir İdaresi Başkanı Sayın Osman ARIOĞLU ile görüşme yapılmıştır.Görüşmede Sendikamız tarafından talepler dosya halinde iletilmiştir. Sayın Osman ARIOĞLUGelir İdaresi BaşkanıSendikamız Büro, Bankacılık ve Sigortacılık hizmet kolunda faaliyet yürütmektedir.Sendikamız, gerek ülke gündeminde yaşanan gelişmeler, gerekse örgütlenme alanında bulunan kurum çalışanlarını ilgilendiren her türlü gelişme karşısında üyelerinin talep ve çıkarları ile sendikal politikaları doğrultusunda taraf olmaktadır.Sendikamızın Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra birimlerinde onbine yakın üyesi bulunmakta, gelir emekçilerinin yaşadığı sorunların çözümü konusunda her zaman taraf olmuştur ve olmaya devam edecektir. Gelir emekçilerinin ertelenemez sorunları her geçen gün artarak devam etmektedir. Bakanlığınız (3545 sayılı Yasa öncesi) bütününde yaşanan sorunların çözümü konusunda 2002 Ekim ve 2005 Nisan dönemlerini kapsayan kurum idari kurumlarında, kamu işveren vekili olma sıfatıyla sendikamızın da temsilcilerinin de katıldığı dönemsel toplantılar yapıldı. Söz konusu bu toplantı ve görüşmelerde şu hususların altı çizilerek, çözüm getirilmesi istenmiştir.- Gelir İdaresi çalışanları arasındaki kariyer ayrımcılığı uygulaması (uzman olan, olmayan) sonucu yaratılan ücret farkları,- Kurum mevzuatının çalışanlara eşit uygulanmaması,- Personel eksikliğinin giderilmesi,- Atama, yükselme ve unvan değişikliklerinde yaşanan sıkıntılar,- Sendikal hakların kullanılmasında ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması,- 213 sayılı VUK hükümlerine göre ödenen ek ücretlerin eşitsizliği ve azlığı,- Fazla mesai uygulamasındaki farklı tutumlar,- Bakanlığın merkez ve taşra birimlerindeki lojman ve sosyal tesislerin kullanımı için oluşturulan kurullarda sendika temsilcilisinin yer alması,- Denetim birimlerinde çalışanlar ile geçici görevlendirilenlerin yaşadıkları sorunlar,- Gelir ve gider birimlerinin ayrıştırılmasındaki süreçte sendikamızın taraf olarak görülmesi vb.- Eğitim-seminer ve geçici görevlendirmelerde ödenen yolluk ve harcırahlarda yaşanan sıkıntılar.İzlenen ekonomik ve siyasal politikalar sonucu tüm kamu çalışanları son 10 yılın en çok ücret kaybına uğrayan kesimlerin başında gelmektedir. Gelir çalışanları ise büyük fedakarlık ve özveri içerisinde hizmet üretmekte, almış oldukları ücret ise yoksulluk sınırının altındadır.16.05.2005 tarihli Resmi Gazete’de yürürlüğü giren 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun ile Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Kuruluş amaçlarına bakıldığında;- Gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak,- Vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak,- Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak,- Mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak,- Saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmaktır.Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatından oluşmaktadır.Vergi Dairesi Başkanlıkları ise 13.06.2005 tarihli ve 2005/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bulunduğu ilin adı ile 29 ilde doğrudan merkeze bağlı Vergi Dairesi Başkanlıkları kurulmuştur. 16.09.2005 tarihi itibariyle de faaliyete geçirilmiştir.Sendikamız Gelir İdaresi Yasasının kanunlaşma aşamasında görüşlerini kamuoyuna açıklamış, Bakanlık makamına iletmiş ayrıca, TBMM Plan Bütçe Komisyonu toplantısında, yaklaşımımızı yasa hakkındaki görüş ve önerilerimiz iletilmiştir. Ancak, Sendikamızın taleplerini dikkate almayan AKP iktidarı IMF’nin istemleri doğrultusunda bu yasayı kanunlaştırmıştır. Bu yasanın tanımladığı gibi bir sürecin işlemediği, gelinen noktada açığa çıkmıştır.Bu yasayla birlikte önce gelir-gider olarak Maliye Bakanlığı ve çalışanlar ikiye bölünmüş, personel, muhasebat ile milli emlak genel müdürlüğü bünyesinde kurgulanan politikalar ise çalışanları huzursuz etmiş, iş barışı bozulmuştur. Aynı işi yapanlar arasında ücret ayrımı derinleşmiş, sanal ayrımlarla çalışanlar karşı karşıya getirilmiştir.Gelir İdaresi Başkanlığı’nın oluşmasıyla gelir emekçileri arasında kariyer ayrımcılığı uygulamasına Başkanlığınızca geçilmiş olup, aynı işi yapan, aynı statüye sahip emekçiler arasında ‘uzman olan-uzman olmayan’ ayrımı yaratılarak EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET uygulaması ihlal edilmiştir.Bilimsel ve akademik hiçbir dayanağı olmayan bu uygulama, gelir çalışanları arasında büyük huzursuzluk, rahatsızlık yaratmış, yıllardır bu kurumda çalışan insanların emekleri, bilgi birikimi, meslek formasyonu bir çırpıda yok sayılarak büyük bir ücret adaletsizliğine neden olmuştur. İş barışını bozan bu uygulamalardan vazgeçilerek, tüm çalışanları kapsayan eşitlikçi ve demokratik bir düzenleme yapılmalıdır ve herkese uzmanlık verilmelidir.Kurum içi ve görevde yükselme sınavlarında liyakat terkedilmiş, objektif olmayan kriterlerle çalışanlar sınava tabi tutulmuşlardır. Bu sorunların açığa çıkmasıyla birlikte, üst düzey ve orta kademe yöneticiler atanmasıyla kadrolaşma esas alınmıştır. Hizmet üretilen alanların insan onuruna yakışır bir şekilde hizmet üretme pozisyonuna getirilememiş, yapılan düzenlemeler yöneticilerin makam odaları ile makam araçlarının değiştirilmesi ve düzenlenmesi ile sınırlı kalmıştır.16.05.2005 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5345 sayılı Yasayla Bakanlığınız bünyesinde yeniden yapılandırma adı altında oluşturulan 29 Vergi Dairesi Başkanlığı illerinde etkin bir vergi toplama ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele yerine, sorun üretmekten başka bir icraatları olmamıştır.Gelir emekçilerinin iş barışını bozan bu uygulamalar sonucu, çalışanlar arasında rekabet geliştirilmiş, insanlar birbirlerine yabancılaştırılmıştır. Uyguladıkları baskılar sonucu, başta Ankara olmak üzere Kocaeli, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul gibi illerde kesintisiz hizmet adı altında insanları zorla çalıştırma yöntemine gidilmiştir.Gelir emekçileri arasında sosyal bir patlamanın meydana gelmesi an meselesi olup, sorunlarımıza acil çözüm getirilmesi gerekmektedir.Aşağıda belirttiğimiz sorunlar hakkında sendikamızla karşılıklı diyalog içerisinde olunması, çalışma barışına katkı sunacağı inancını taşımaktayız.Çözüm Bekleyen Sorunlar:- Gelir İdaresi Başkanlığına yönelik bir düzenlemenin tekrar yapılması ve maliye hizmetlerinin bir bütün olarak yürütülmesi anlayışından hareket ederek, mesleki ayrımcılık yerine mesleki saygınlık esas alınmalıdır. Gelir bölümünde aynı koşullara sahip, aynı işi yapanlar arasında ücret farkının giderilmesi hususunda yasal bir düzenlemenin acilen yapılması gerekmektedir.- Devlet memurluğu sınavına girerek Maliye Bakanlığı’nın çeşitli hizmet birimlerinde görev yapanlar, bu sınavla kazanılmış olan hakları mevcut iken, yaptıkları iş gereği her biri alanında fiilen uzmandır. Bu nedenle çalışanları bölen, parçalayan, ayrımcılığa neden olan uzman yada uzman olmayan ayrımının ortadan kaldırılması gerekmektedir.- Gelir İdaresi Başkanlığı ve birimlerde uzman memur ayrımını düzenleyen yönetmelikler yeniden gözden geçirilip, yaş, öğrenim ve KPS şartı aranmaksızın kurum içi özel sınavla fiilen bu görevi yapanlara uzman kadrosu verilmelidir.- Gelir İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra personelinin vergi dairesinden şef, uzman vb. kadroların servis sorumlusu olarak atanmasına ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğe sendikamızca dava açılmış, halen bu devam etmektedir.- 5345 sayılı Yasada herhangi bir düzenleme olmadığı halde. VİP Vergi Dairesi İstanbul’da kurulup faaliyete geçmiştir. Bu uygulamadan kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır.- Bakanlığınızın bütününde uygulanan ek ödeme uygulamasında merkez-taşra ayrımı kaldırılarak, herkese eşit ve günün koşullarına göre yeniden düzenlenip tavan oranının da yükseltilmesi konusunda yasal bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir.- Personel eksikliği süratle giderilmeli, hizmet binaları insan onuruna yakışır bir hale getirilmelidir.- Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, genel idari hizmetler sınıfına geçişi konusunda unvan değişikliği sınavı açılmalıdır.- Çalışanların servis, kreş, yemekhane vb. sorunları çözülmeli, bu hizmetlerin verilemediği taşra ve merkez birimlerinde çalışanlara ücretleri maaş bordosuna eklenerek verilmelidir.- Sendikal haklar ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleyici tutumlara yönelik önlemler alınmalı, gerek iç hukuk gerekse dış hukukun ön gördüğü çerçevede kolaylık sağlanılması için merkez ve taşra birimlerine bir genelgenin yayınlanması gerekmektedir.- Kadro, unvan, derece, ek gösterge gibi konularda yaşanılan sıkıntıların giderilmesi konusunda acilen bir çalışma ve düzenleme yapılmalıdır.- Atanan vergi dairesi başkanlarının keyfi uygulamalarını önleyecek çalışmaların bir an önce yapılarak Bakanlığınız bünyesinde siyasi kadrolaşmanın önüne kesecek düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.Sendikamızca sunduğumuz sorun ve taleplerin çözümü konusunda adım atılacağı inancıyla, bilgilerinize arz ederiz.
MERKEZ YÖNETİM KURULU
[kck]/p[rn][byk]