25 Mayıs 2024 Cumartesi

Büro İşkolu Emekçilerinin 2024-2025 dönemi toplu iş sözleşme taleplerimizi içeren sayfamızda temel olarak Genel Talepler başlığı altında; İŞ GÜVENCESİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI, EKONOMİK TALEPLER, ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN TALEPLER, SOSYAL HAKLAR, SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER, KADIN EMEKÇİLERİN TALEPLERİ, ENGELLİ EMEKÇİLERİN TALEPLERİ yer almaktadır.

Büro İş Kolu Emekçilerinin Toplu Sözleşme İçin Özgün Talepleri başlığı altında ise; SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI, TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR), HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, DEFTERDARLIK, GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, TİCARET BAKANLIĞI, ADALET BAKANLIĞI, DANIŞTAY BAŞKANLIĞI, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (ASKERİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN SİVİL KAMU EMEKÇİLERİ), İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI talepleri yer almaktadır.

Her bir başlığa tıklayarak taleplerimizi ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Ayrıca sayfanın üst ve altında yer alan butonlardan pdf formatında taleplerimizi indirebilirsiniz.

GENEL TALEPLER

 • OHAL KHK’leri ile hukuk dışı bir şekilde hayata geçirilen ihraçlar ve açığa almalara son verilmeli, ihraç edilen tüm kamu emekçileri derhal görevlerine iade edilmelidir.
 • KHK ile işten atılan tüm kamu emekçileri işten atıldıklarındaki kadro, unvan ve pozisyonlarında işlerine iade edilmeli ve işten el çektirildikleri süre içindeki maddi ve manevi tüm kayıpları telafi edilmelidir.
 • KHK’larla ihraç edilen kamu emekçilerinin yarıdan fazlası emeklilik için gerekli olan hizmet yılını doldurmuş durumdadır. Bu durumda olan kamu emekçilerinin emeklilik talebinde bulunması halinde çalışma hayatlarında bir gün dahi SSK veya Bağ-Kur hizmetleri varsa 6270 Sayılı Yasa nedeniyle emekli ikramiyesi ödenmemektedir. SSK veya BAĞ-KUR’a tabi hizmeti bulunmayanlar emeklilik ikramiyelerini alabilmektedirler. Bu eşitsizlik ve çifte standardın giderilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. KHK’lılarca kazanılan ikramiye davaları sonrası SSK ve BAĞ-KUR hizmet sürelerinin iptalinden vazgeçilmelidir.
 • Kamuda performans değerlendirme, güvencesiz sözleşmeli istihdam ve esnek çalışma uygulamalarına son verilmeli, iş güvencemizi ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü hazırlık ya da girişim derhal durdurulmalıdır.
 • Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, kamusal hizmetlerin anadilinde, nitelikli ve ücretsiz hizmet anlayışı esas alınmalıdır.
 • Mobbing işkencedir. Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Sözleşmesi, “yıldırma/sindirmeyi” işkence olarak tanımlanmıştır. Manevi acı çektirmeyi, TCK’nin ilgili maddesi “işkence” olarak nitelemiş ve hapis cezası yaptırımına bağlamıştır. Devlet Memurları Kanunu, “amirlerin mahiyetindekilere kötü davranmasını” ve “mahiyetindekilere fiili tecavüzü” disiplin cezası yaptırımına bağlamıştır. Ayrıca; 19 Mart 2011 tarih ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan, “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (mobbing) Önlenmesi” konulu Başbakanlık Genelgesi gereği gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışı açısından, bu tür yasa dışı uygulamalara karşı personel korunmalıdır. Tüm işyerlerinde mobbingin önlenmesine yönelik bir genelge yayınlanmalı, iç denetim mekanizmaları oluşturulmalı, oluşturulacak mekanizmalarda sendika temsilcilerinin yer alması sağlanmalıdır.
 • 666 sayılı KHK ile ortadan kaldırılan haklar iade edilerek kayıplar karşılanmalı, tüm çalışanlara insanca yaşayabilecekleri bir ücret verilmeli, eşit işe eşit ücret ilkesi hayata geçirilmeli, aynı işi yapanlara aynı ücret verilmelidir. Emekli olan kamu emekçilerinin yerine nüfus artışı da göz önünde bulundurularak, giderek artan iş yoğunluğunun ortadan kaldırılması amacıyla, yeni ve güvenceli personel alımı yapılmalıdır.
 • İşkolumuzdaki tüm kurumlarda, kurum kimliğine uygun ve liyakatı esas alan yeniden yapılandırmalara gidilmeli ve personelin kadro ve unvanına uygun görevlendirmeler esas alınmalıdır.
 • Büro emekçileri yaptıkları işten kaynaklı, iş ve meslek hastalıkları kapsamına alınmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin bütün kurumlarda uygulanması sağlanmalıdır.
 • 2024-2025 toplu sözleşme dönemine ilişkin ekonomik kayıplarımız, TL’de yaşanan değer kaybı ve satın alma gücündeki azalma üzerinden net bir şekilde hesaplanarak ödenmeli ve söz konusu fark, kamu emekçileri ve emeklilerin taban aylığına mutlaka yansıtılmalıdır.
 • Yılın ikinci yarısında maaşlarımızda yaşanan erimenin önüne geçilebilmesi için vergi dilimi soygununa son verilmeli, Açlık sınırı altındaki ücretlerden vergi, sigorta vb. gibi kesintiler kaldırılmalıdır. Yüzde 15 olan 1. gelir vergisi dilimi yüzde 10’a indirilmeli, yoksulluk sınırına kadar olan maaşlarda gelir vergisi, birinci vergi diliminde sabitlenmelidir.
 • En düşük ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır.
 • İnsanca yaşayacak bir ücret ödenmeli, temel ücret artırılmalıdır.
 • SSK ve Memuriyette geçen birleştirilmiş hizmet sürelerinde Sigortalılıkta geçen süreye ilişkin kıdem tazminatı ödenmemişse bu süreler emekli ikramiyesine dahil edilmelidir.
 • Memuriyette emekli ikramiyesi sadece tam yıl üzerinden ödenmektedir. Bu uygulamadan vazgeçilerek artık ay ve gün çalışma süreleri ikramiye hesaplamasına dahil edilmelidir.
 • Her türlü ek ödemenin emekli aylığına yansıması sağlanmalıdır.
 • Görev ve makam tazminatı almayan tüm kamu emekçilerinin maaşlarına 2024 yılı için % 30 zam yapılmalıdır.
 • Gerçekleşen gerçek Enflasyon+ Büyüme Oranı (Refah Payı) kadar ek zam yapılmalıdır.
 • 2024 yılı itibariyle ortalama kira bedeli kadar, barınma hakkı kapsamında kira ödeneği ödenmelidir.
 • Bütün büro emekçilerine; yılda bir defa 5.000 TL giyim yardımı ödenmelidir.
 • Eş ve çocuk yardımı 5.000 TL olmalıdır.
 • Taban aylığının iki katı tutarında evlilik yardımı ödenmelidir.
 • Doğum sonrasında (bebeğin canlı veya ölü doğmasına bakılmaksızın) 1. derecenin 4. Kademesine denk gelen maaşın en az 3 katı kadar doğum yardımı ödenmelidir.
 • Taban aylığı iki katı tutarında doğal afet yardımı ödenmelidir.
 • Taban aylığı tutarında ölüm yardımı ödenmelidir.
 • Büyükşehirlerde zor yaşam şartlarından daha çok etkilenen büro emekçilerine Büyükşehir Farkı Ödemesi yapılmalıdır.
 • Kamu emekçilerine, yılda iki kez tam maaş tutarında ikramiye ödenmelidir.
 • Çalışmayan eş için yapılan aile yardımı emeklilikte de devam etmelidir.
 • Kurumların hukuk servislerinde görev yapan memurlara davalardan gelen vekalet ücretleri dağıtılmalıdır.
 • Öğrenim gören çocuk için öğrenim süresince, eğitim yardımı ödemesi yapılmalıdır.
 • 666 Sayılı KHK ile “eşit işe eşit ücret” adı altında yapılan düzenlemede kamu emekçileri çok büyük ekonomik hak kayıplarına uğratılmıştır. (İkramiyeler, ek ödemeler, fazla mesai ücretlerinin kaldırılması gibi) 666 Sayılı KHK’da düzenlenen ek ödeme puan cetvelinde yer alan ek ödeme puanlarında uzun süredir artış yapılmamıştır. 25’er puan olmak üzere tüm ek ödeme puanlarının arttırılması sağlanmalıdır.
 1. Kamuda 4-B statüsünde görev yapan tayin kısıtlılıkları kaldırılmalı, Anayasada güvence altına alınan aile bütünlüğü korunması ilkesi gereği eş durumu tayin talepleri karşılanmalıdır.
 2. Öğrenim nedenine dayalı yer değişikliği taleplerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
 3. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları en az 2 yılda bir yapılmalı görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri buna göre düzenlenmelidir.
 4. Kamu emekçilerinin işe alımında, mülakat, güvenlik, arşiv araştırması ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında liyakat esas alınmalı, ‘mülakat’ uygulamasına son verilmelidir.
 5. Kamuda siyasi kadrolaşma uygulamalarına son verilmeli, yöneticilerin belirlenmesinde ve ilk atamalarında sendikal, siyasal referanslar değil, liyakat temel alınmalıdır.
 6. Ek gösterge adaletsizliği düzeltilerek ilk, orta ve lise mezunlarının da ek göstergeden yararlandırılması imkanı sağlanmalı, en az 3600 ek gösterge tüm büro emekçilerine verilmelidir.
 7. Kurumlarda yıllık izinler ilgili amirin takdirine bırakılmadan personelin ihtiyaç duyduğu tarihte izin kullanması sağlanmalıdır. Devlet Personel Başkanlığı’nın “Yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram Genel Tatil Günlerinin yıllık izine dahil edilmemesi” şeklinde görüşü bulunmasına rağmen uygulamada dahil edilmektedir. Ulusal Bayrım ve Genel Tatil günlerinin (Cumartesi-Pazar) yıllık izinden sayılmamalıdır.
 8. Kurumlarda görev yapan güvenlik personelinin, fiili Hizmet Süresi Zammından yararlandırılması sağlanmalıdır.
 9. 2828 sayılı kanun maddesi ile ilgili olarak 27.03.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Geçici 16. maddenin herkese eşit uygulanması sağlanmalıdır.
 10. Yardımcı hizmetli ve teknik personel açıkları sözleşmeli ya da güvencesiz istihdam ile değil, doğrudan kadrolu/güvenceli istihdam edilmelidir.
 11. 3713 Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1. maddesi kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kapsamı genişletilerek mezuniyetlerine bakılmaksızın memur atanma hakkı verilmiştir. Bu kapsam dışında kalan ve halen yardımcı hizmetli kadrosunda hizmet veren diğer büro emekçilerinin de Genel İdari Hizmetler sınıfına alınmaları sağlanmalıdır. Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan personele bir defaya mahsus sınavsız genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi sağlanmalı, sık sık sınav açılmalı, bu kadrolarda bulunan personelin maddi/manevi hak kaybının telafisi sağlanmalıdır.
 12. Emeğin karşılığı ücrettir. Kurumlarda yapılan fazla mesainin karşılığında verilen izin vb. uygulamalardan vazgeçilmeli, yapılan fazla mesai karşılığı ücret olarak ödenmelidir. Fazla mesai saat ücreti normal çalışma saat ücretinin 4 katı olmalıdır.
 13. Yardımcı hizmetlilerin yaptıkları fazla çalışma ‘fazla mesai’ olarak kabul edilmeli ve %100 zamlı olarak ücretlendirilmelidir.
 14. Tüm Büro emekçilerine, ek bir derece verilmelidir.
 15. 657 sayılı Kanunun 125. maddesi kapsamında verilen disiplin cezalarına sicil affı getirilmelidir.
 16. Kadrolu çalışanlara verilen eş, çocuk ve doğum yardımı, yolluk ödeneği ve yurt dışı görevlendirme hakkı, yabancı dil tazminatı sözleşmelilere de verilmelidir.
 17. Kadrolu çalışanlar ile sözleşmeli çalışanların her türlü izin hakları eşitlenmelidir.
 18. Eşit işe eşit ücret ilkesi gereği 4/B'li emekçilerin, 4/A'lı emekçiler kadar ek ödeme alması sağlanmalı, görevde yükselme, kıdem, izin gibi özlük ve sosyal hakları eşitlenmelidir.
 19. Sağlık hizmetlerinde katılım payı adı altında alınan tüm ödemeler kaldırılmalı, tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olmalıdır.
 20. Kurumlarda Teknisyen yardımcısı olarak görev yapan kamu emekçilerinin yardımcı hizmetliler sınıfındaki kadrosu Teknik Hizmetler Sınıfı kadrosuna dahil edilmelidir.
 1. Hizmet binalarının fiziki koşulları düzeltilerek, büro emekçilerinin sağlıklı koşullarda hizmet vermesi sağlanmalıdır. (Eski binaların yenilenmesi, verilen hizmete uygun binaların yapılması, ısınma, içme suyu, dinlenme yerleri vb gibi)
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, kamu kurumlarında bir an evvel hayata geçirilmelidir.
 3. Kadın, erkek fark etmeksizin 50 + istihdamlı tüm kamu işyerlerinde kamu emekçilerinin 0-6 yaş çocukları için; ücretsiz, anadilinde, laik, bilimsel ve pedagojik yeterliğe sahip çalışanlar tarafından hizmet veren 7/24 açık, ulaşılabilir ve nitelikli kreş açılmalıdır. Kreş açıl(a)mayan işyerlerinde çalışan veya kreşten faydalanması mümkün olmayan emekçilere, yerel kreşlerden ücretsiz faydalanma imkanı sağlanmalı veya 0-6 yaş arası her bir çocuğu için 5.000 TL kreş yardımı ödenmelidir.
 4. İşkolumuzdaki tüm kurumlarda ücretsiz servis imkanı sağlanmalıdır, sağlanamayan kurumlarda ulaşım ücreti ödenmelidir.
 5. Tüm işyerlerinde hijyen koşullarına uygun mekanlarda kaliteli ve ücretsiz öğle yemeği imkanı sağlanmalıdır.
 6. İşkolumuzdaki tüm işyerlerinde çalışanların eşit koşullarda yararlanabileceği sosyal tesis (kamplar, misafirhaneler, spor tesisleri vb.) imkanı sağlanmalıdır.
 7. 50+ istihdamlı tüm işyerlerinde kurum tabipliği açılmalı ve kurum tabibi ve yardımcı sağlık personeli bulundurulmalıdır.
 1. Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleşme hakkı önündeki yasal ve fiili engeller kaldırılmalı, özgür bir toplu sözleşme yasası yaratılmalıdır.
 2. Toplu sözleşme görüşmeleri kamu emekçilerinin büyük bölümünün izinli olduğu Ağustos ayında değil, bütçe görüşmelerinin de başladığı Ekim ayında yapılmalıdır.
 3. Şube ve Temsilcilik yöneticileri ile işyeri temsilcilerinin sendikal izinlerini kullanmalarının önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır.
 4. Kamu emekçilerinin siyaset yapmasının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
 5. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası, İLO ve diğer uluslararası sözleşmeler ışığında yenilenmelidir. Grev hakkı güvenceye kavuşturulmalıdır.
 • Kadınların, LGBTİ+Q'ların işyerlerinde maruz kaldığı cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılık ile taciz ve mobbingi önleyici politikalar ve mekanizmalar oluşturulmalıdır. Taciz ve mobbingin açığa çıkmasını kolaylaştırıcı, failleri caydırıcı ve mağdurları koruyucu tedbirler alınmalıdır.
 • Kadın emekçilere yönelik işlenen her türlü eril suçta (sözlü taciz, fiziksel taciz, cinsel taciz, mobbing, tehdit, şiddet) kadının beyanı esas alınmalı, herhangi bir belgelendirme istenmeksizin gerekli soruşturma ve kovuşturma başlatılmalıdır.
 • Kadın emekçilere yönelik işlenen her türlü eril suçta (sözlü taciz, fiziksel taciz, cinsel taciz, mobbing, tehdit, şiddet) caydırıcı ceza uygulanmalı ve bu cezalar mevzuat hükümlerinde geçerli ceza indiriminden muaf tutulmalıdır.
 • Eşinden boşanan ve/veya boşanma aşamasında olan, mobbinge, şiddete, tacize, tecavüze uğrayan kadın emekçilerin tayin ve yer değiştirme talepleri, beyanları esas alınarak, herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın ve bekletilmeden yerine getirilmelidir.
 • Tüm kamu emekçilerine, yılda en az bir defa olmak üzere “toplumsal cinsiyet eşitliği” eğitimi zorunlu hale getirilmelidir.
 • Kadın emeğini ikincil ve geçici emek olarak gören politikalar terk edilmelidir. İşyerinde hiçbir pozisyon, kadro, unvan ve kademede cinsiyetçi iş bölümü yapılmamalıdır.
 • 657 sayılı DMK’nin 104 maddesine eklenen analık izni sonrası anneye 1. doğumda 2, 2. doğumda 4, 3. ve sonrası doğumlarda 6 olarak ve aynı Kanunun ek 43. Maddesinde çocuğun ilköğretim yaşına kadar anne ve babaya esnek/yarı zamanlı çalışma seçeneği sunan ancak tüm ekonomik ve özlük hakları da yarıya indiren, süt izni hakkını ortadan kaldıran düzenlemeler iptal edilmelidir.
 • İş ve aile yaşamını uyumlaştırma politikaları kapmasında, ev ve bakım yükümlülüklerini kadına yükleyen bir anlayışla, kadınlar için kurgulanan esnek (yarı, kısmi, uzaktan, tele vb.) zamanlı çalışma biçimleri terk edilmelidir.
  1. Güvenceli ve tam zamanlı hak kayıpları yaratmayan çalışma esas alınmalıdır.
  2. Ev ve bakım (çocuk, yaşlı, hasta vb.) sorumluluklarını yalnızca kadına yükleyen anlayıştan uzaklaşılmalı, bu anlayışı ortadan kaldıracak politikalar geliştirilmelidir.
  3. Bakım (çocuk, yaşlı, hasta) hizmetlerinin, parasız, anadilinde, 24 saat açık, nitelikli ve denetimli kurumlar tarafından verilmesinin imkanları yaratılmalıdır.
  4. Bir ebeveyn hakkı olarak her işyerinde kreş açılmalıdır.
  5. Doğum öncesi ve sonrasında kadının ihtiyacına göre kullanabileceği en az 32 hafta ücretli doğum (analık) izni uygulanmalıdır.
  6. Analık izni bitiminden çocuğun ilköğretim yaşına kadar anneye ve babaya ayrı ayrı ücretli ve devredilemez en az 1’er yıllık ebeveyn izni hakkı verilmelidir.
  7. Süt izinlerinin kullanımının önündeki her türlü yasal ve fiili engel kaldırılmalıdır.
  8. Süt izni kullanan kadınlar hiçbir hak kaybına uğratılmamalıdır.
  9. Eşdeğer işe eşdeğer ücret politikası esas alınmalıdır.
 • İşe alımlarda, her türlü atama ve terfide kadın sayısının erkek sayısından az olmaması sağlanmalı, cinsiyet eşitliği esas alınmalıdır.
 • Kamuda üst düzey yöneticilerin %90’dan fazlası erkeklerden oluşmaktadır. Bu uçurumun giderilmesi, kadınların, yönetim ve karar mekanizmalarında temsiliyetinin sağlanması için eşit temsiliyet ilkesi temel alınmalı, gerekli diğer her türlü tedbir alınmalıdır.
 • Hamileliği tespit edildiği andan itibaren, süt izinlerinin bitimine dek kadınlara nöbet, saha, arazi, vb. görevler verilmemeli, hiçbir fazla çalışma dayatılmamalıdır.
 • Genelde Ülke bütçesi, özelde kamu kurumlarının bütçeleri, cinsiyet eşitsizliği dikkate alınarak, hizmet veren ve alan tüm kadınlar açısından bu eşitsizliği giderme temelinde oluşturulmalıdır.
 • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü resmi tatil ilan edilmelidir.
 • Kadın Bakanlığı kurulmalıdır.
 • TİS görüşmelerinde kadın temsiliyeti sağlanmalıdır.
 • Kurumlardaki engelli personelin durumu iyileştirilmeli, binaların fiziki yapısı engelli çalışanların durumları gözetilerek oluşturulmalı ve durumlarına uygun işlerde çalıştırılmaları sağlanmalıdır.
 • Engellilere yönelik ayrımcı ve ötekileştirici söylem ve pratikler yaptırıma bağlanmalıdır.
 • Engellilere yönelik kurumlar yasal zorunluluklarını yerine getirilmelidir.
 • Kurumlara erişim ve ulaşım için gerekli düzenlemeler yapılmalı, her kurumda ihtiyaç halinde yeterli sayıda tekerlekli sandalye vb. araçlar bulundurulmalıdır.
 • Engelli otoparkları ve tuvaletleri engelli kullanımına uygun tutulmalıdır.
 • Asansör ve geçiş yerleri engelli kullanımına uygun tutulmalıdır.
 • İş gereği ihtiyaç duyulan “engelli destek araçları” sağlanmalıdır.
 • Zorunlu Engelli kontenjanı açık olan yerlerde engelli istihdamı sağlanmalıdır.
 • İhraç edilen engellilerin işe döndürülme / iade işlemleri hızlandırılmalıdır.
 • İşyeri araç-alet-yerleşim düzeni engelli emekçiler de dikkate alınarak düzenlenmelidir.
 • Engelli emekçiler için emeklilik ikramiyesi ve emeklilik maaşında “yıpranma payı” verilerek 15 yıldan sonra emekli olan engellilerin tam ikramiye ve yeterli emeklilik maaşı alması sağlanmalıdır.
 • Lojman tahsisinde engelli kamu emekçilerine pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.
 • 2002/58 sayılı genelge ile kutlanan, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Dünya Sakatlar Haftasında, engelliler idari izinli sayılmalıdırlar.

BÜRO İŞ KOLU EMEKÇİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME İÇİN ÖZGÜN TALEPLERİ

SGK çalışanları tüm kamu çalışanları arasında en az ücretle çalıştırılmaktadır. Ancak buna paralel olarak en çok iş yoğunluğunun yaşandığı yerlerin başında gelmektedir. Bilindiği gibi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin henüz konuşulmasıyla beraber sgk nın birimlerinin önünde uzun kuyruklar oluşmuş, gelecek zamlardan etkilenmemek için vatandaşlar borçlanma talebinde bulunmak istemişlerdir. EYT tasarısının yasalaşmasıyla beraber emeklilik talebinde bulunan milyonlarca vatandaşın aylık bağlama işlemleri mevcut personelle insan üstü bir gayretle yapılmaya çalışılmaktadır. Yoğunluğun giderilmesi için geçici olarak 100 saatlik mesai uygulaması başlatılmış, o da haziran sonu itibari ile sona ermiştir.
 • SGK çalışanlarının 2011’den önce her yıl asgari ücretin brütü tutarında almış olduğu iki ikramiyesi 666 sayılı KHK ile kaldırıldı. Yapılan anayasa mahkemesi başvurusu KHK’nın ekonomik hakları düzenleyen maddesini hukuka aykırı buldu, ayrıca meclisten alınan yetki kanununda ekonomik hakları düzenlemeye dönük bir yetkinin bulunmadığını söyleyerek düzenlemeyi iptal etti. Ancak SGK yönetimi yeni bir düzenleme yapmadı, eski uygulamayı da devam ettirmeyerek ikramiyeleri ödemedi. Ancak müfettiş ve kimi kadrolara ikramiye ödemesi yapılmaya devam etti
Tüm SGK çalışanları ikramiyelerinin kesildiği günden bu tarafa birikmiş olanda dahil olmak üzere ikramiyelerinin ödenmesini istemektedir.
 1. SGK çalışanları maaşlarında kalıcı iyileştirmeler yapılmasını talep etmektedir. Bunun için de SGK çalışanlarının ek ödemelerinin düzenlendiği ek ödeme yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle her çalışanın ek ödeme puanına 100 puan eklenmesinin istemektedir.
 2. Başta hazine ve maliye bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık ve kurum personelini ekonomik olarak korumak için tedbirler almaktadır. Bunların başında uzmanlık kadrosu verilmesi gibi uygulamalar gelmektedir. SGK iş ve işlemleri uzmanlık isteyen işlemlerdir. Dolayısıyla aynı maliye bakanlığında olduğu gibi Kurum içinde açılacak sınavla SGK personelinin de uzman olmasının yolu açılmalıdır.
 3. Başta büyük şehirler olmak üzere yaşam maliyetleri katlanarak artmıştır. SGK çalışanının maaşı ev kirasına dahil yetmemektedir. Bunun yanında artan yemek ve ulaşım maliyetleri de eklenince her ay daha da borçlanarak yaşam sürdürülmeye çalışılmaktadır. Başta kira yardımı olmak üzere 666 sayılı KHK ile kesilen büyük şehir farkı, ücretsiz ve nitelikli yemek hizmeti ve servis olmayan yerlere de servis hizmetinin verilmesi talep edilmektedir.
 4. Sosyal güvenlik kurumu çalışanları diğer kurumlarda olduğu gibi yılda iki defa giyecek yardımı talep etmektedir.
 5. Isınma giderlerinin çok artması nedeniyle dar gelirliler, ücretliler, emekliler kış aylarını zor geçirmektedir. Sosyal güvenlik çalışanları da kışın ödemek üzere yakacak yardımı talep etmektedir.
 6. Kurum Başkanlığı, az personelle çok iş yaptırma politikasına devam etmekte, halen Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Teşkilatı, İl ve Merkez Müdürlüklerinde yaşanan iş yoğunluğundan kaynaklı mevcut çalışanları bir merkezden diğerine tayin ya da geçici görevlendirmeler yapmak yerine kadrolu yeni personel alımı yapmalıdır.
 7. Vatandaş odaklı çalışma sonucu memurlar üzerinde uygulanan soruşturmalara, baskılara son verilmelidir.
 8. Fazla mesai ödemeleri arttırılarak sadece belli birimlere değil mesaiye kalan tüm personele ayrımsız ödeme yapılmalıdır.
 9. Hukuk biriminde çalışan personele vekalet ücretlerinden ödeme yapılmalıdır.
 10. SGM’lerde reçete ve fatura inceleme birimlerinde görev yapan bütün personele fatura inceleme bedeli ödenmelidir.
 1. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları tüm personel için ertelenmeksizin en az iki yılda bir yapılmalıdır.
 2. Görevde yükselme sınavlarına girmeyen ve/veya sınavlarda başarısız olanların, başka kurumlara günübirlik geçişleri yapılarak, daha üst kadrolarla/unvanlarla Kuruma geri döndürülmelerine/ hülle atamalara, son verilmelidir.
 3. Tayin ve nakillerde haksızlıkların yoğun yaşandığı İŞKUR’da, tüm çalışanların yer değişikliği talepleri adil, objektif, şeffaf bir şekilde değerlendirilmelidir. Nakil/tayin dönemleri, koşulları, sonuçları şeffaf bir şekilde ilan edilmelidir.
 4. Kurum içinden İMD alımının koşullarını düzenleyen ve halen yürürlükte bulunan “İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” bir an önce uygulanmalıdır. Ve atamalarda objektif kurallar belirlenerek bu kurallara uyulmalıdır.
 5. Personel, görevi dışında çalıştırılmamalı, geçici görevlendirmelerin gönüllük esasına göre ve çalışanın ikametgâhına uygun yapılması sağlanmalıdır.
 6. Kurum tarafından yürütülen toplum yararına program, iş başı eğitim programı, meslek edindirme kursları gibi hizmetler için belirlenecek faydalanıcıların seçimi, kalıcı objektif kriterlere bağlanmalı ve çalışanlar üzerindeki siyasi baskılar kaldırılmalıdır.
 7. Birinci dereceye kadar yeterli sayıda tercüman/mütercim kadrosu ihdas edilmelidir.
 8. Personel giriş çıkışlarında, x-ray, yüz okuma, kamera sistemi gibi uygulamalara son verilmelidir.
 9. Sahada çalışan iş ve meslek danışmanları için saha tazminatı ödenmelidir.
 10. Şubelerde yemekhane ve kreş sorunu çözülmelidir.
 11. Kurumda bir kısım personele yılda 2 defa ödenen ikramiye, tüm personele ödenmelidir.
 12. İş ve Meslek Danışmanlarının görev tanımlarındaki kurum amirinin uygun gördüğü diğer işler vb ifadelerin kaldırılması. İMD’lerin başka servislerde çalıştırılmaması.
 13. Fiili olarak uygulanmakta olan ve İş ve Meslek Danışmanları üzerinde baskı hatta mobbing aracı haline gelen yıllık, aylık, gerçeklikten uzak performans hedefleri kaldırılmalıdır.
 14. Sağlıklı ve güvenli İŞKUR binaları tercih edilsin. Mevcut İŞKUR binaları iş ve meslek danışmanlığı hizmetine uygun hale getirilsin.
 15. Kurumun iç işleyişine uzak, sahadaki gerçekliği bilmeyen Kurum dışı yönetici atamalarına son verilsin.
 1. 666 sayılı KHK’dan kaynaklı ücret adaletsizliğine son verilmeli, ek ücretler günün koşullarına uygun olarak arttırılmalı, eşitlikçi ve adaletli bir biçimde yeniden düzenlenmeli ve emekli aylıklarına eklenmesi sağlanmalıdır.
 2. Memur/uzman, merkez uzman/uzman arasındaki ücret adaletsizlikleri giderilmeli, tüm kadroların görev tanımı yapılmalıdır. Gelir uzmanlarına vergi inceleme yetkisi verilmeli ve gelir uzmanlığı kariyer unvan olarak tanımlanmalıdır.
 3. Maliye Bakanlığı’na bağlı muhasebe birimlerinde başlatılan, başka kamu kurum ve kuruluşlarına görevlendirme vb. tasfiye politikalarına son verilmelidir.
 4. Yıllardır iyileştirme mantığı ile çalışanlara ödenirken 01 Ocak 2013’te kaldırılan fazla mesaiden kaynaklı gelir kayıpları maaşlara eklenmelidir.
 5. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında Kurum içi uzmanlık sınavı kadro sayısı dikkate alınarak yeterli miktarda, mülakatsız olmalı ve bir an önce açılmalıdır.
 6. Maliye hizmetlerinin bütünleşmesinin sağlanması, maliye emekçilerinin tekrar bir üst kimliğe kavuşturulması için Maliye Hizmetleri Sınıfı oluşturulmalıdır.
 7. Her yıl çıkarılan vergi afları nedeniyle maliye emekçilerinin iş yükü artmaktadır. Artan iş yüküne rağmen aynı sayıda personelle hizmet verilmeye devam edilmektedir. Vergi barışı, ödeme kolaylığı gibi adlar altında çıkarılan vergi aflarına son verilmeli, yeterli sayıda kadrolu personel istihdamı sağlanmalıdır.
 8. Sosyal tesisler aktifleştirilerek, bütün personelin kullanımına açılmalıdır.
 9. Kurumdan emekli sayısının sürekli artması nedeniyle, mevcut işe göre personel sayısı yetersiz olmaktadır, personel alımı yapılmalıdır.
 10. Kurum bina dışında görev yapan personelin yemek, ulaşım giderleri karşılanmalıdır.
 11. Gelir Uzmanlarına SMMM sınavı giriş hakkı verilmelidir.
 12. Gelir Uzmanlarına denetim yetkisi verilerek, vergi denetimin sıklaştırılması sağlanmalıdır.
 13. Muhasebe birimlerinde başlatılan başka kurumlarda görevlendirme şeklindeki tasfiye politikalarına son verilmelidir.
 14. Uzman yardımcılığı yeterlilik sınavı sonrası mülakat yapılmamalıdır.
 15. Kurumda genel uygulama haline gelen vekaleten görevlendirme uygulamalarına son verilmeli, Bakanlık bünyesinde yeniden yapılanmaya gidilerek Mali Hizmetler Sınıfının oluşumu sağlanmalı yeniden tanımlanacak Mali Hizmetler Sınıfı içerisinde liyakata dayalı imza paraf hiyerarşisi oluşturulmalı.
 16. Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunda görev yapan personelin, 657 sayılı kanunun 152. Maddesinin “II-Tazminatlar” fıkrasının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” (h) bendinden aynı maddenin (ğ) bendine alınarak Ek Gösterge, Makam Tazminatı ve Görev Tazminatından yararlandırılmalıdır.
 1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre yapılan tayinler de yönetmeliğin adil uygulanmaması ve bölgeler arası sürelerden kaynaklanan dengesizlikler gümrük emekçilerini mağdur etmektedir. Rotasyon uygulaması ise başlı başına sorun haline gelmiştir. Personelin eş durumu, çocukların eğitimi, sağlık durumu mazeretlerinin göz ardı edilmesiyle aile bütünlüğü bozulmaktadır. Bakanlığın tüm birimlerinde adil ve eşit şekilde tüm personeli kapsayan, mazeretleri göz önünde bulunduran ve becayiş uygulamasını da içine alan bir yönetmelik düzenlenmelidir. Yer değiştirme yönetmeliğinde, anayasal koruma altında olan aile birliği ve engelli bireylerin hak ve hukuklarının koruma altına alınması Yaz aylarında yoğunlaşan geçici görevlendirmelere son verilmelidir.
 2. Fazla Mesai Ücretleri; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 220 ve 221. Maddeleri gereğince yapılan fazla çalışma karşılığında gümrüklerde mesai sonrası işini yaptırmak isteyen mükelleflerden tahsil edilen “fazla çalışma ücreti” ödendiği gerekçe gösterilerek; gümrük çalışanlarına da ödenmesi gereken ek ücret ödenmemektedir. Bu uygulama ile fazla mesai karşılığı alınan ücret maaşlardan düşürülmek suretiyle yapılan fazla mesaiyi ücretsiz hale getirmektedir. Toplanan mesai ücretlerinden yılsonu itibariyle bakiye kalanlar bütçeye aktarılmadan gerçek hak sahiplerine ikramiye olarak dağıtılmalıdır. Fazla mesai ücreti uygulamasında kanuni limitlerin en üst tutarı üzerinden ödeme yapılmalıdır.
 3. Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenen yolluklarda İstanbul, İzmit, Bursa ve İzmir uygulamaları dikkate alınarak tüm Bölge Müdürlüklerinde eşit yolluk ödemesi yapılmalıdır.
 4. Belirli bir tarihteki işlem hacmine göre belirlenen ek 5000 ödemesi, bazı gümrüklerde işlem hacmi beklenilenin üstünde artmasına rağmen güncellenmemektedir. (Örneğin Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü)
 5. VHKİ ve bilgisayar işletmenliği kadroları liyakat esasına göre talep eden personele verilmelidir.
 6. Yurtdışı Sözleşmeli Personele yapılacak skala ve tavan ücretinin Dışişleri Bakanlığında yurt dışı sözleşmeli çalışan personel ile eşitlenmelidir.
 7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun kariyer ilkesi gereği Gümrük Ticaret Denetmenliği kadrosuna ve taşra teşkilatı için ihdas edilen Gümrük ve Ticaret Uygulama Uzmanlığı kadrolarına mevcut personelden geçiş hakkı tanınmalıdır. Gümrük personelinin Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir yardımcılığı sınavlarına girebilmeleri için staj ve istifa şartının kaldırılması için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.
 8. Bakanlığımız Eskişehir Yolu yerleş kesinde bulunan ve uzun süredir faal olmayan kafeteryanın faaliyete geçirilmesi ile birlikte, Taşra personelinin çalışma koşulları ve yemekhane sorunları hala çözülmüş değildir. “Yap işlet devret” yöntemiyle modernize edilen kimi sınır kapılarında, 24 saat peronlarda hizmet veren gümrük çalışanlarının doğal ve insani ihtiyaçları karşılanmalıdır. (Peronlarda W.C, çay, yemek vb.)
 9. X-Ray’da görevli muhafaza memurları, çalıştıkları birim itibariyle radyasyona maruz kalmaktadırlar. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp anabilim Dalı tarafından yapılan araştırmada radyasyona maruz kalan personelin içerisinde gümrük çalışanları ilk sırada yer almaktadır. Radyasyona maruz kalan personele yılda bir aydan fazla izin, 9 ay çalışması halinde 1 yıl kabul edilerek erken emekli olma ve çalışma ücretlerinin üst sınırdan ödenmesi sağlanmalıdır.
 10. Nöbet sistemiyle çalışan personele, resmi ve dini bayramlar nedeniyle kullandırılmayan izinlerin talepleri doğrultusunda kullanmalarına imkan sağlanmalıdır.
 11. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının il bazlı kadro açılarak yapılması, Unvan değişikliği sınavlarının belirli periyotlarda düzenli şekilde yapılması ve programcı ve istatistikçi unvanları sınavı için yabancı dil şartı kaldırılmalıdır.
 12. Görevde Yükselme Sınavında ticaret il müdürlükleri kadrolarının illere göre sınavdan önce belirlenmelidir.
 13. Ticaret il müdürlüğü personeline mesai ve Merkez teşkilatında çalışan personele ek ücret verilmelidir.
 14. İşyerlerinde psikolojik tacizin (Mobbing) önlenmesine ilişkin eğitim verilmelidir.
 15. Gümrük muhafaza personeli Bölge amirinin özlük haklarının gümrük müdür yardımcısına verilmiş olan tüm özlük haklarına eşitlenmesi, Kısım amiri unvanlı personelin merkez teşkilatı şube müdürü kadrosuna atanabilmek için 4 yıl çalışmış olması şartı düzenlenmelidir.
 16. Muhafaza Memurlarının tamamının adli kolluk olarak Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde görevlendirilmelidir.
 17. Gümrük Muayene Memurları tahakkuk işlemleri nedeniyle yüksek mali sorumluluk içeren görevleri ifa ettikleri ve eksik tahakkuk neticesinde mali olarak sorumlu tutulmaktadırlar. Bu sorumluluğun kaldırılması ya da maddi sorumluluk tazminatı ödenmesi yılda bir defaya mahsusu olmak üzere “Muayene Ödeneği” verilmelidir.
 18. Muayene memuru kadro unvanında görev yapan personelin statüsünün “muayene denetmeni” olarak değiştirilmelidir.
 19. Gümrük muhafaza memurlarının özlük hakları polis memurlarıyla eşitlenmelidir.
 20. “Gümrük memuru” kadro ve unvanı ihdas edilmelidir.
 21. Gümrük Kanunu Madde 227 b) “Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılan ve 1 inci fıkradaki koşulları taşıyanlar sınav ve staj koşulu aranmaksızın gümrük müşavir yardımcısı olabilirler şeklinde değiştirilerek taşra teşkilatında çalışan personele müşavir yardımcılığının önünün açılması ve Gümrük müşavir yardımcılığına hak kazanmış personelden Gümrük Müşavirliği Sınavına girebilmek için istenilen staj şartı kaldırılmalıdır.
 22. Ticaret il müdürlüklerinde kurum dışında görevlendirilen sözleşmeli personele huzur hakkı ödenmelidir.
 23. Tasfiye işletme müdürlükleri emrinde istihdam edilen satış memuru unvanlı personelin sadece Gümrük Satış Mağazalarının bulunduğu illerde görevlendirilmelidir.
 24. Tek tip kıyafet uygulamasına son verilmeli ve kılık kıyafet yardımının nakdi olarak yapılmalıdır.
 25. Gümrük muhafaza memurlarının, Komuta Kontrol ve ALO 136 personeline ücretsiz servis hizmeti sunulması veya personelin resmi üniforma aranmaksızın Personel Kimlik Kartı ile toplu taşıma araçlarına ücretsiz biniş hakkı tanınmalıdır.
 • Yargıda sürekli reform paketleri açıklanırken, yargı emekçilerinin ekonomik, özlük ve sosyal haklarının düzeltilmesine dair hiçbir çalışma bu paketlerde yer almamaktadır. Son olarak açıklanan reform paketinde de yargı emekçilerinin hiçbir sorununa yer verilmemiştir. Birçok Mahkemede ve Cumhuriyet Savcılıklarında her yıl devreden dosyalarla birlikte dava sayısı artmakta ancak buna karşın, Adalet Bakanlığı ve bağlı birimlerinde iş yüküne uygun olarak çalışan sayısının arttırılması sağlanmalıdır.
 • Yargı emekçileri açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasında bir ücret almaktadırlar. İş yükü, ekonomik güçlükler intiharlara varan sonuçlara yol açmaktadır. Birinci yargı reform paketinin açıklandığı 2009 yılından bu yana yargı emekçilerinin ekonomik haklarında hiçbir ilerleme sağlanmamıştır. Aksine var olan havuz paralarının kaldırılması, iyileştirme olarak verilen fazla mesai ödemelerinin kesilmesi, ulaşım paralarının sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’le sınırlandırılması gibi uygulamalarla ekonomik kayıpları artmıştır. Bu nedenle yargı emekçilerinin öncelikle ekonomik kayıplarının giderilmesi gerekmektedir.
 • Fazla mesai ödemelerinden bütün personelin yararlandırılması için düzenleme yapılmalıdır.
 • Fazla mesai ödemeleri mevcut durumda bile sorun haline gelmişken, İcra Müdürlüklerinin fazla mesai ödemelerinin dışında tutulması ayrıca bir haksızlık yaratmıştır. İcra Müdürlüklerinde çalışan personele fazla mesai ödenmesine dair düzenleme yapılmalıdır. İcra Müdürlükleri personel eksikliği, fiziki koşulların yetersizliği nedeniyle çoğu zaman dosyaların güvenli bir ortamda tutulamaması, dosyayı tutacak yerin dahi olmaması, çalışma ortamlarının sağlıksız olması, yapılan iş hem ekonomik hem fiziksel risk taşımasına rağmen personeli uğradığı haksızlık karşısında koruyucu tedbirlerin olmaması gibi daha sayılabilecek birçok nedenle görevini yerine getirirken zorlanmaktadır. Bu nedenle icra müdürlüğü çalışanlarının ekonomik, özlük ve sosyal haklarına ilişkin yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir çalışma acilen yapılmalıdır.
 • Yargı emekçilerinin temel ücretlerinin giderek düşmesi ve yeni adliye binalarının şehirlerin uzak bölgelerine yapılması sonucu ulaşım yargı emekçileri için önemli bir sorun haline gelmiştir. Ulaşım ücretleri ayrımsız her ilde verilmelidir.  Ayrıca kurum dışına elden dosya, evrak götürme gibi işler sıkça yapıldığından mübaşir ve yardımcı hizmetler kadrosunda bulunan çalışanlar için serbest kart uygulaması yapılmalıdır.
 • 23 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla yasalaşan 6009 sayılı Yasa kapsamında yer alan 3717 sayılı yasada yapılan değişiklikler, yargı emekçilerinin aleyhine sonuç doğurmuş ve bir nevi kazanılmış hakkın (Havuz Parasının) ortadan kaldırılmasına yol açmıştır. Kanunun eski haline göre yarısı fiilen görev yapanlara ödenen ve diğer yarısının %10’u kesildikten sonra kalan kısmı da fiilen görev yapmayan diğer yargı emekçilerine dağıtılan ücretler Hazineye aktarılmış ve Adalet Bakanlığında havuz sistemi tasfiye edilmiştir. Bugün 6009 sayılı Yasa gereğince, sadece Keşif ve/veya İcra işlemini fiilen yapanlar, yaptıkları hizmet karşılığında ücret almaktadırlar. Ücret seviyesi genel olarak diğer kamu emekçilerinden daha düşük olan yargı emekçileri bir kez daha mağdur edilmiştir. Ayrıca havuzda daha önce biriken paranın dağıtımı da yapılmamıştır.
Öncelikle biriken havuz paralarının personele eşit şekilde dağıtılması sağlanmalıdır.
 1. Verilen yargı hizmeti gereği (duruşma, keşif, suçüstü nöbeti vb. gibi) fazla mesai yapılmasını gerektiren özel durumlarda yapılan mesainin karşılığında izin vb. uygulamalar değil emeğin karşılığı ücret olarak ödenmelidir. Konusunda uygulama birliği sağlanmalıdır. Gece geç saatlerde sona eren nöbetlerde personelin ulaşım sorunu idare tarafından çözülmelidir.
 2. Gerek iş gerekse ekonomik olarak her türlü zorluğu yaşayan yargı emekçileri diğer taraftan da disiplin hükümleriyle kıskaç altına alınmıştır. Çoğunlukla iş yoğunluğundan kaynaklanan en küçük hatada disiplin soruşturması açılabilmekte, hiçbir savunma alınmadan en hafifinden yer değiştirme uygulamasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Yargı emekçilerinin de diğer kamu görevlileri gibi 2802 sayılı yasadan çıkarılarak 4483 sayılı memurun muhakematı kanununa tabi olması.
 3. Özellikle son dönemlerde yapılan hâkim-savcı atamalarıyla birlikte adliyelerde mobbing yoğun olarak yaşanmaktadır. Mobbinge maruz kalan personelin durumunun değerlendirilmesi, mobbingin önlenmesi amacıyla kurumlarda bir kurul oluşturulması, mobbing uygulayan amire yaptırım uygulanması için düzenleme yapılmalıdır.
 4. Yargı kurumlarında kreş açılmalıdır.
 5. Bilgi işlem bürolarında bakanlık oluru ile çalışan UYAP kullanıcılarının statüleri belirlenmelidir.
 6. Yazı işleri hizmetlerinin hızlandırılması, hâkim ve savcıların davaların esasına yoğunlaşmasının sağlanması için mahkeme yazı işleri müdürlüklerinin güçlendirilmesi, görev ve yetkilerinin genişletilerek kariyer meslek olarak yeniden yapılandırılması yer almaktadır. Yazı işleri müdürlüğü, kurum içinde görevde yükselme sınavıyla zabıt kâtiplerinin yükselebileceği tek kadrodur. Kariyer meslek olarak değişiklik yapıldığı takdirde tek yükselme olanağı da ellerinden alınmış olacaktır. Bu nedenle Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıyla kurum içinden atamalara devam edilerek, mülakat uygulanması birçok haksızlığa ve adaletsizliğe neden olduğundan ve iş barışını bozduğundan, mülakat uygulamasına son verilerek yazılı sınavın esas alındığı atamalar yapılmalıdır.
 7. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan ve 14 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlerine iller arası rotasyon uygulaması getirilmiştir. Gerek yargı çalışanları gerekse kamu açısından hiçbir yararı olmadığı gibi birçok yeni mağduriyete sebep olacak olan rotasyon uygulaması kaldırılmalıdır.
 8. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan kamu emekçilerinin sendika üyeliklerini iptal eden kurum yazışmalarının iptal edilerek üyelerimizin aidatlarının kesilmesinin sağlanması ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan kamu emekçilerinin sendikaya üye olma hakları güvence altına alınmalıdır.
 9. Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilen Mübaşirlerin Tazminat ödemelerinin diğer Genel İdari Hizmetler Sınıfındaki emekçilerle aynı oranda ödenmelidir.
 10. Adalet Bakanlığında GİHS memur kadrosunda çalışan Personelin düşük olan tazminat oranlarının zabıt katipleri ile eşitlenmesi
 11. Adliyelerde komisyona bağlı olarak çalışan personel çoğu zaman hiçbir gerekçe gösterilmeksizin ve hiçbir sebep olmadan çalıştıkları kalemden, birimden alınıp başka kalemde ve birimlerde görevlendiriliyorlar, bu uygulamaya maruz kalan personel ile ilgili ön moral ve motivasyon eksikliği ile istenmeyen personel havası yaratılarak çalışma barışı zedelenmektedir. Bu nedenle Adalet komisyonlarının yapısının yeniden düzenlenerek en fazla üyeye sahip üç sendikadan, sendikanın göstereceği birer kişinin komisyon asil üyesi olacak şekilde düzenleme yapılması.
 1. AB Başkanlığının bağlı olduğu Dışişleri Bakanlığı personeli gibi, AB Başkanlığı personeli için de yurtdışına sürekli görevle atanma hakkı verilmelidir.
 2. Yurtdışı temsilcilik (Brüksel-Daimi Temsilcilik Yardımcılığı) nezdinde AB İşleri Uzmanlarının atanabilecekleri mevcut kadro sayısı (6 adet) artırılmalıdır. Bunun yanı sıra AB üyesi ülkeler nezdindeki Büyükelçiliklerde de AB müşavirliği kadroları ihdas edilmelidir.
 3. Yurtdışı atamalar ile ilgili değerlendirme süreçlerinde, adayların önceden belirlenmiş objektif kriterlere göre seçilmesini temin edecek adil bir yöntem (yazılı sınav gibi) belirlenmeli, halihazırda uygulanmakta olan mülakat uygulamasına son verilmelidir.
 4. Dışişleri Bakanlığında görev yapan idari (merkez) memurlara verildiği gibi, AB Başkanlığında görev yapan ve gerekli nitelikleri taşıyan idari personel için de yurtdışına sürekli görevle atanma hakkı verilmelidir.
 5. Bağlı bulunduğumuz Dışişleri Bakanlığı personeline uygulandığı gibi, idari işlerde yardımcı olmak ve personelin bilgi ve becerisinin geliştirilmesi için, Avrupa Birliği Başkanlığı’nda çalışan idari personelinin de Belçika/Brüksel’de bulunan Daimi Temsilci Yardımcılığı’na yılda bir kere bir ay süreyle (30 gün) gönderilmesi talep edilmektedir.
 
 1. İdari personel sayısının artırılması ve yıl içerisinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir.
 2. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında mülakat uygulamasına son verilerek atamalarda yazılı sınav esas alınmalıdır.
 3. Başkanlığımıza yeni ihdas edilen Şube Müdürlüğü kadrosu için, çalışma barışını bozmayacak şekilde bütün personele eşit bir şekilde sınava giriş hakkı verilmesi gerekmektedir. Dışişleri bakanlığı uygulamasında olduğu gibi, idari hizmetler grubunda yer alan kadrolar (bilgisayar işletmeni, memur gibi) için de şube müdürü kadrosuna atanabilme imkânı tanınmalıdır.
 4. 2021 yılına kadar AB Başkanlığı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B hükmüne göre, 8 yıl görev yapan AB İşleri uzmanları 3. Dereceye, 10 yıl görev yapan AB İşleri Uzmanları ise, 1. Dereceye atanmıştır. 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yönetici kadro dışındaki personel için torba kadro atamaları durdurulmuştur.
 5. Görev nedeniyle yurtdışına sıklıkla seyahat etmesi gerekebilen AB İşleri Uzmanlarının “torba kadro” kapsamında 3. Dereceye atanabilmesi, yeşil pasaport alabilmeleri açısından önem arz etmektedir.
 6. Dereceye bu şekilde ataması yapılan AB işleri uzmanları ise tek maaş olarak daha yüksek ücret alırken, tasarruf tedbirleri genelgesi sonrası 1. Dereceye ataması yapılmayan AB İşleri uzmanları eski sistemden (666 sayılı KHK öncesi ödendiği şekilde maaş artı + ikramiye) eşit konumdaki meslektaşlarına göre daha düşük maaş almaya devam etmektedir.
 7. Bu eşitsizliğin giderilmesi için torba kadro atamalarına getirilen sınırlamanın kaldırılması gerekmektedir.
 8. Yabancı Dil Tazminatı uygulamasında Dışişleri Bakanlığı meslek memurları ve konsolosluk ve ihtisas memurları ile AB Başkanlığı AB İşleri Uzmanları arasındaki eşitsizliğin giderilmesi gerekmektedir. Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları herhangi bir yabancı dil sınavına tabi olmaksızın en üst seviyeden dil tazminatı almaktadır. Benzer şekilde AB Başkanlığında görevli AB İşleri Uzmanlarının da, yabancı dil tazminatı açısından yaptıkları iş ve niteliklerinin eşdeğer olduğu dikkate alınarak, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları gibi (herhangi bir dil sınavına tabi olmaksızın) aynı haktan faydalanması sağlanmalıdır.
 9. Kurum içinde personele yönelik kötü muamele ve mobbingin önlenmesi için somut ve etkili önlemler alınmalıdır. Mobbinge maruz kalan personelin durumunun değerlendirilmesi, mobbingin önlenmesi amacıyla kurumlarda bir kurul oluşturulması, mobbing uygulayan amire yaptırım uygulanması için düzenleme yapılmalıdır.
 10. Daha önce Başkanlık makamına iletildiği üzere, kurum personelinin faydalanmakta olduğu yemekhane hizmetinde ücretlerin makul bir seviyeye çekilmesi ve servis hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik adımlar atılmalıdır.
 11. AB Başkanlığında kreş/gündüz bakımevi açılmalıdır.
 12. Diğer kamu kurumlarının (özellikle Dışişleri Bakanlığı’nın istifadesine açılmış olan) özel eğitim kampları ve sosyal tesisler gibi imkanlardan AB Başkanlığı personelinin de yararlanması için çalışma yapılması, AB Başkanlığı için kontenjan tahsis edilmesi gerekmektedir.
 1. Dava dosyalarının açılmasından karara bağlanmasına kadar ki tüm aşamalardan idari personel sorumlu tutulmuş olup, yazı işleri müdürlüklerinde çalışan personel iş yükünden kaynaklı olarak ezilmekte, güçlerinden daha fazla bir gayretle çalışılması beklenilmektedir. İş yükünün ağırlığı nedeniyle ihtiyaç kadar yeni personel alınmalıdır.
 2. Kurumdaki çalışma koşulları ve meslek hastalıkları da dikkate alınarak fizik tedavi birimi desteklenmeli, ihtiyaca uygun yeni donanımlarla hizmet vasfı güçlendirilmelidir. Ayrıca röntgen cihazı alınarak, çalışanlarımızın hastanelerde mağdur edilmesinin önüne geçilmelidir.
 3. Lojman Yönetmeliği yenilenerek ihtiyacı olan çalışanlara lojman tahsisi yapılmalıdır.
 1. 18 Kasım 2005 tarihinden önce Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bünyesinde çeşitli çalışmalarda 657 Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin c fıkrasına göre çalıştırılan personelin 7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçişlerinde atamaları 5510 sayılı kanuna tabi olarak atanmalarının, düzeltilerek 5434 sayılı kanuna göre hizmete tabi tutulmaları.
 2. Kurumda 4/A kadrosuna geçirilen personel, daha önce 4/C statüsünde çalışıyorken gerek bölge değişikliği yapmak için gerekse askerlik vazifesi için tazminat almak zorunda kalmıştır. Kurum, maalesef kadroya geçen bu arkadaşların önceki çalışmalarını yok saymaktadır. Kademe ve dereceleri verilmemiştir. Kurum bünyesinde çalışan yüzlerce kişi bu durumdan mağdur olmuştur. Bu durumun düzeltilip hak edilen kademe ve derecelerin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca 2000 yılı öncesindeki hizmetlerinin kademe ve derecelerde hesaplanması gerekmektedir.
 3. 7433 sayılı kanun kapsamında sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi kararı ile Kamu Görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3 üncü Dönem Toplu Sözleşmenin 28 inci maddesinde kamu görevlilerine ilave bir (1) derece verilmesi hüküm altına alınmıştır. Sözleşmeli personel durumu ortadan kalktığından 3 üncü dönem toplu sözleşme ile kamu görevlilerine verilen ilave bir derecenin verilmesi. Kadroya geçen memurlara ilave 1 derece verilmesi ve son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi verilmesi.
 4. İstatistikçilerin ek göstergeleri 1995 yılına kadar mühendislerle aynı seviyede iken, o tarihte yapılan değişiklikle 3000’e indirildi. Dolayısı ile mühendislerin ek göstergeleri ne ise İstatistikçilerin de ek göstergeleri o olmalı ki yapılan bu adaletsizlik giderilmiş olsun. Bugün mühendislerin ek göstergesi 4200’dür. Bu madde revize edilerek İstatistikçilerin hakkı iade edilmelidir.
 5. Kurumun özellikle istatistik üretimine yönelik idari yapılanması içinden çıkılamaz bir hal almış, kontrolsüz bir yapı oluşmuştur. Bu nedenle TÜİK in tarafsız, özerk ve evrensel bilimsel veriler kullanılarak yeniden yapılandırılmalıdır.
 6. Kurumda personelin daha verimli çalışması için İnsan Kaynaklarının iyi yönetimi ve planlaması için tüm personelin yükselebileceği maaş ve pozisyonunda iyileştirmenin sağlanacağı kurum içi sınavlar vb. Yöntemlerle; anketör, kıdemli anketör, istatistikçi yardımcısı, istatistikçi, kıdemli istatistikçi, uzman yardımcısı ve uzmanların kurum içi sınav ve tez yönetmeliği ile ilgili düzenleme getirilmesi sağlanmalıdır. Kurumun Taşra teşkilatında çalışan TÜİK uzmanlarının ve İstatistikçilerin yurt dışı dil ve bilimsel eğitimlerine imkân sağlayacak düzenleme getirilmesi sağlanmalıdır.
 7. Kurumun Bölge teşkilatında çalışan TÜİK uzmanlarının ‘uzman’ gibi öğrenim alanlarına ve ilgi gösterdikleri konulara göre çalışabilecekleri bir çalışma düzeni getirilmelidir.
 8. TÜİK’te çalışanların mesai saati sınırsızdır. Taşra teşkilatında, alan uygulamaları nedeniyle gece gündüz kurum dışında çalıştırılmaktadır. Angarya olan ve mesai saatleri dışındaki çalışmalara fazla mesai ödenmemektedir, mesai saati dışında yapılan fazla çalışmaların karşılığı ücret olarak verilmelidir.
 9. Personelin iş tanımı olmadığı için herkese her iş yaptırılmakta, yetenek eğitim, tecrübe ve bilgisi dışında işler verildiği, yapamadığında ise hakkında disiplin işlemleri uygulanmaktadır. TÜİK Taşra teşkilatında çalışan personele yemek yardımı veya olanağı sağlanmalıdır.
 10. 657 sayılı kanununa tabi çalışan bütün meslek grubu çalışanlarına 3600 Ek göstergenin verilmesi.
 11. 657 sayılı kanununa tabi çalışan bütün kamu memurlarına bürüt maaşlarının %25 i kadar kira yardımı verilmesi.
 12. 657 sayılı kanununa tabi çalışan bütün kamu memurlarına yılda iki defa bayram ikramiyesinin verilmesi.
 13. TÜİK Taşra teşkilatında çalışan personele yemek yardımı veya olanağı sağlanmalıdır. Memurlara kamu işçilerinin aldığı gibi günlük yemek ücretinin güncel fiyatlara göre verilmesi.
 14. TÜİK Taşra teşkilatında çalışan personele servis yardımı veya olanağının sağlanması, Memurlara kamu işçilerinin aldığı gibi ulaşım ücretinin güncel fiyatlara göre verilmesi. Bölge Müdürlükleri ile protokol yapılan belediyelerin sağlamış olduğu ücretsiz ulaşım kartlarının işe gidiş gelişlerde de kullandırılmasının sağlanması.
 15. TÜİK Taşra teşkilatında çalışan personele giyim yardımı veya olanağı verilmesi.
 16. Kurumun Taşra teşkilatında çalışanlar için çocuk sayısı 20’yi geçen bölgelerde kreş olanağının sağlanması, şartlar uygun değil ise kreş ücreti yardımının yapılması.
 17. TÜİK Taşra teşkilatlarında alan uygulamaları nedeni ile alanda çalışma koşulları göz önüne alınarak yıpranma payının verilmesi ya da saha (arazi) tazminatının en yüksek devlet memuru aylığı maaş katsayısıyla bulunacak rakam üzerinden ilgili personele ödenmesi.
 18. TÜİK Taşra teşkilatında araç hizmet alımında araç ve şoför alımında araçların şartnamede belirtilen maddelere titizlikle uyulmasını ve araç kullanımında belirlenecek şoförlerin bütün şartları taşımasının yanında eğitim durumlarının en az lise mezunu olması ve onlara ödenecek mali hakların korunması.
 19. Birçok kurumda büyükşehirlerde çalışan kamu personeline ödenen maaşın %10 ve %20 oranlarının ve büyükşehir tazminatı ödenmesi.
 20. Anketör görev tanımı rehberinin taşra ve merkez olarak ayrı ayrı hazırlanması.
 21. Kurumlardan muvafakat almak isteyen memura belirli bir standart belirlenmesi ve amirlerin kararına bırakılmaması.
Bölge müdürlüklerinde iş sağlığı ve güvenliği kanunun maksimum seviyede uygulanması depreme dayanıksız bölgelerin ivedi şekilde yenilenmesi.
 1. 2100 gösterge puanı karşılığı ödenen tayın bedeli oranı yükseltilmelidir.
 2. Araziye çıkan kamu emekçilerine arazi tazminatı ödenmelidir.
 3. 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan sivil kamu emekçileri ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli kamu sivil kamu emekçilerine Asayiş Tazminatı verilmelidir.
 4. Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatında arama ve kurtarma merkezlerinde vardiya sistemi içerisinde çalışan sivil kamu emekçilerinin mali hakları iyileştirilmelidir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan Sayıştay ve İç denetçilere karşı mali sorumluluğu olan Taşınır Mal Hesap Sorumluları ile Mali İşleri Memurlarına  mali sorumluluk tazminatı verilmelidir.
 5. Tehlikeli mühimmat ve akaryakıt taşıyan sivil kamu emekçilerine görevinin gerektirdiği oranda iş riski zammı ödenmelidir.
 6. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil kamu emekçilerinin çalışma, izin, atama ve yargılama gibi haklarını düzenleyen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun TSK’da çalışan sivil kamu emekçilerine uygulanamayacak maddeler başlıklı 232. Maddesinin “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun ve bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan diğer mevzuatın uygulanmasını sağlama bakımından Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar, sözleşmeli ve geçici personel ile işçiler hakkında bu kanunun; Çalışma saatleri hakkındaki 99’uncu, Günlük çalışma saatlerinin tespiti hakkındaki 100’üncü, Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tespiti hakkındaki 101’inci, Fazla çalışma ücreti hakkındaki 178’inci, Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138’inci, maddeleri hükümleri uygulanmaz” hükmü ile; Aynı kanunun uygulanmaya devam olunacak hükümler başlıklı 233. Maddesinin “Bu kanunun 7. bölümünde yer alan "Disipline ait 124, 136. maddelerindeki hükümlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli personel hakkında uygulanmasından, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümleri saklıdır.” Hükümlerinin ve bu maddelere atıfta bulunan Askeri mevzuat değiştirilmelidir.
 7. Lojman tahsisi yapılırken en büyük kontenjan subay ve astsubaylara verilmekte; sivil kamu emekçilerine verilen kontenjan oranları uzman çavuşlarla beraber kullandırılmakta; uzman çavuşların doğu puanlarının çok olması nedeniyle de sivil kamu emekçilerinin lojmanlardan yararlanma ihtimali ortadan kalkmaktadır. Sivil kamu emekçilerinin lojmanlardan yararlanma oranları artırılmalı, lojmanların fiziki yapısı düzeltilmelidir.
 8. Sivil kamu emekçilerinin görev tanımı görev tanımı net olarak yapılmalı ve görevi dışında çalıştırılmamalıdır.
 9. Görev tanım formlarından “askerlik şubesi başkanının vermiş olduğu diğer görevleri” ibaresi çıkarılmalıdır.
 10. Geçici görevlendirmelere yazılı kriterler getirilmeli ve adalet sağlanmalıdır.
 11. Askeri personel gibi ikinci bir emre kadar sınırsız mesai yapmak zorunda kalan sivil kamu emekçilerinin çalışma saatlerinin 657 sayılı kanunun 99.maddesinde diğer kamu emekçileri için belirlenen haftalık 40 saati aşmaması yönünde düzenleme yapılmalıdır.
 12. Askerlik şubelerindeki icapçı nöbetleri kaldırılmalıdır.
 13. Sivil kamu emekçilerinin mobbinge maruz kalmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
 14. Sivil kamu emekçilerinin kurum dışı atama taleplerine yönelik olumsuz bakış değiştirilmeli ve bu konuda esneklik sağlanmalıdır.
 15. Atama dönemlerinde boş kadroların açıklanması ve eş durumu tayinleri başta olmak üzere tayin taleplerinde yaşanan sorunlar giderilmelidir.
 16. Eksik personel ihtiyacının giderilmesi için yeni ve kadrolu sivil kamu emekçisi istihdamına gidilmelidir.
 17. Kapatılan askerlik şubelerinin iş yükünün devredildiği askerlik şubesinde oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması için yeni personel istihdamına gidilmelidir. Arşiv memuru kadrosunda sivil kamu emekçisi istihdam edilmelidir.
 18. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan sivil kamu emekçilerinin atanabileceği unvanlı yeni kadrolar ihdas edilmeli ya da mevcut kadrolarda düzenleme yapılarak unvanlı kadrolara sivil kamu emekçilerinin atanabilmesi sağlanmalıdır.
 19. Teknik Hizmetler sınıfındaki sivil kamu emekçileri için şeflik ve müdürlük kadroları ihdas edilmelidir.
 20. Aşçı kadrosundaki sivil kamu emekçileri teknik hizmetler sınıfına geçirilmelidir.
 21. Uzmanlık ve istisnai memurluk kadrolarına belirlenen kriterler çerçevesinde öncelikle kurum içinden atama yapılmalıdır.
 22. 657 sayılı kanunun tahsis edilen sınıflar başlıklı 36.maddesinde Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan sivil kamu emekçileri için ayrı bir sınıf oluşturulmalıdır.
 • Mülki idare hizmetine ödenen tazminat Genel İdare Hizmetleri sınıfına da ödenmelidir,
 • Özellikle özelleştirilen kurumlardan gelenler kadro ve unvanları dışındaki görevlerde çalıştırılmakta veya çalışmaya zorlanmaktadırlar. Kadro ve unvan dışındaki görevlerde çalıştırmalara son verilmelidir,
 • İçişleri bakanlığına bağlı kurumlara ait binaların büyük bir çoğunluğu fiziki olarak sağlıklı çalışma ve hizmet üretme koşullarından yoksundur. Arşiv ve matbaaların iş sağlığı ve güvenliği açısından kötü ve sağlıksız olan çalışma koşulları giderilmeli, koruyucu önlemler alınmalı ve bu işlerde çalışanlara koruyucu gıda yardımı yapılmalıdır.
 • Nüfus Müdürlükleri sürekli artan iş kalemleriyle birlikte nüfusun çok büyük kesiminin yığınlar halinde hizmet aldığı bir kuruma dönüştürülmüştür. Başta seçim ve sınav dönemleri olmak üzere hafta sonu da dahil gece-gündüz demeden çok yoğun koşullarda çalıştırılan nüfus emekçilerinin iş yükü ve angarya çalışması her geçen gün artmaktadır. Pasaport ve ehliyet işlemlerinin de nüfus müdürlüklerine verilmesi nedeniyle çalışma koşulları daha da ağırlaşmıştır. Artan iş miktarına karşın aynı sayıda personelle hizmet verilmeye devam edilmektedir. Öncelikle Nüfus Müdürlüklerinde iş yüküne uygun olarak kadrolu personel sayısı arttırılmalıdır.
 • Sürücü belgesi düzenlenmesine dair işlemler Nüfus Müdürlüklerine devredilmesine rağmen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 131. ve Geçici 22. maddesi gereğince Sürücü Belgeleri Hizmet Bedeli halen Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına Sürücü Belgesi “Vakıf Hizmet Bedeli” olarak yatırılmaktadır. Bu bedelin hizmeti veren nüfus müdürlüklerine aktırılarak, nüfus çalışanlarına dağıtılması sağlanmalıdır.
 • Angaryaya son verilmeli, seçim, sınav vb. süreçlerde fazla çalışma ücreti günün koşullarına uygun olarak yeniden ödenmeye başlanmalıdır.
 • Nüfus Müdürlükleri hizmet binalarının fiziki durumu artan iş yükünü kaldıracak kapasitede değildir. Yeni ve çağa uygun hizmet binası ihtiyacı acilen giderilmelidir.
 • Nüfus Müdürlüklerinde uygulama birliğinin sağlanamayışı; amirden amire, müdürlükten müdürlüğe değişen uygulamaların olması, vatandaşlarla çalışanların sık sık karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle uygulama birliği sağlanmalıdır.
 • Yeni atanan nüfus emekçilerine eğitim verilmeli, uygulama birliğinin sağlanması, yeni çıkan yasa, yönetmelik, genelge gibi değişikliklerin takip edileceği bir haber portalının hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
 • Merkezi olarak yapılacak protokoller aracılığıyla nüfus emekçilerinin diğer kamu kurumlarının yemekhanelerini kullanması sağlanmalıdır.
 • Nüfus emekçilerine işe gidişler için servis hizmeti sağlanmalı, servis hizmeti sağlanmayan yerlerde yol ücreti ödenmelidir.
 • Nüfus emekçilerinin görevi ile ilgili konularda ortaya çıkabilecek risklere yönelik görev tazminatı ödenmelidir.
 • Tüm nüfus emekçilerinin yararlanacağı işyeri hekimliği hizmeti sağlanmalıdır.
 • Nüfus davalarına girmek hem zaman hem yol olarak memurlara artı masraf getiriyor. Kamu avukatlarının nüfus davalarına girilmesi sağlanmalıdır.
 • Fazla mesai ücretleri arttırılmalıdır. En az, SGK’nın EYT çalışmaları zamanında memurlarına aldığı ücret kadar fazla mesai ücreti verilmelidir.
 • Kanunla verilen yarı zamanlı çalışma fiiliyatta da verilmelidir.
 • Nüfus Müdürlüklerine ait hizmetli kadrosu açılmalıdır.
 • Tapu müdürlüklerine her yıl verilen arazi keşif, arazi tespit adı altında (Bu yılki miktar 15.000 TL) nüfus personellerine de verilmelidir. Nüfus Personelleri de Gezici Kayıt Terminalleri ile sürekli sahalarda vatandaşların evlerine giderek onların TCKK başvurularını almaktadır.
 • Promosyon anlaşmaları Genel Müdürlük düzeyinde yapılmalıdır. Diğer Kurumların tüm memurları çok yüksek düzeyde promosyon ücretleri alırken biz nüfus memurlarının birçoğu, özellikle taşra teşkilatında bulunanlar 5.000 TL’nin altında promosyon anlaşmasına imza atmıştır.
 • Nüfus Personellerine Uzmanlık Kadrosu verilmelidir.
 • ÖSYM’nin ve MEB tarafından yapılan Merkezi sınavlarda nüfus müdürlüğünde görevlendirilen memurlara, sınavda gözetmenlere verilen ücret kadar ücret verilmelidir.
 • Seçim günü nüfus müdürlüğünde görevlendirilen memurlara en ez sandık kurulunda görevlendirilen memurlar kadar ücret verilmedir.
 • Gerek federasyon faaliyetlerinde gerekse İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerde yapılan personel görevlendirmelerinin adil olması için havuz sisteminin oluşturularak hakediş ücretlerinin eşit şekilde dağıtılmasının sağlanması ayrıca ödemelerde mağduriyetin yaşanmaması için ödeme takviminin sağlanması gerekmektedir.
 • İl içi faaliyetlerde başarı gösteren kulüp veya sporcuların ulusal müsabakalara katılımının üst düzeyde sağlanması,
 • Değişen yasa gereği il müdürlükleri ile bağı kalmayan il müdürlükleri spor kulüpleri yeniden kurulmalı, Bakanlığın olanaklarından yararlanmaları sağlanmalıdır,
 • Maddi olarak zor durumda bulunan okul spor kulüplerinin aktif hale getirilerek bakanlık olarak ayni ve nakdi spor yardımı yapılmalıdır,
 • İli temsilen il dışına çıkan kafilelere verilen harcırahlar, günün koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir, sporcu kafilelerine konaklamada ücretsiz yurt ve otel imkânları sağlanmalıdır.
 • Spor Toto'dan aktarılan ödenekten tüm kurum personellerinin yararlanması için bir sistem oluşturulması, Merkez ve Taşradaki personellerin çalışma motivasyonlarının artırılması için Bakanlık bütçesinden personelle spor kıyafeti (eşofman, tişört, çanta, şapka vb.) yardımının yapılması.
 • Amatör spor müsabaka ücretleri iyileştirilmelidir,
 • Türkiye’nin spor haritasının çıkarılmalı, buna göre illerde yoğun olarak yapılan branşlara yönelik tesisler yapılmalıdır, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerde spor tesissi sayısı artırılmalıdır.
 • Sporcu lisans işlemlerinde bazı federasyonların almış olduğu vize ücretinin kaldırılması, federasyonların kulüplerden almış olduğu akreditasyon ücreti kaldırılmalıdır.
 1. Merkez Memurlarına ilişkin, 2018 yılında yapılan ve pandemi sürecinin de etkisiyle yapılamayan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavlarının 2021 yılı içerisinde yapılması için gerekli çalışmaların yapılması ve söz konusu sınavın açılmasını bekleyen personelin mağduriyetinin giderilmesi,
 2. Merkez Memurlarına verilen Daire Başkanı ve Şube Müdürlüğü kadro sayısının artırılması, söz konusu unvana atanan personelin PERD, DESD, BİLD gibi hizmet birimlerinde unvanına uygun işlerde görevlendirilmesi,
 3. Merkez Memurlarının yurtdışına atanmasıyla ilgili Bakanlığımızca yapılacak Ataşe ve Ataşe Yardımcısı kararnamelerine ilişkin hazırlıklarda aile birliğinin sağlanması amacıyla yurtdışına atanacak personelin çocuklarının okul durumlarının da göz önünde bulundurulması, yapılan atamalarda puantaj sisteminin şeffaf olarak ilan edilmesi ve atamaların öngörülen takvime uygun olarak yapılması,
 4. Muhasebe Yetkilileri ile Gerçekleştirme Görevlisi, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, Satın Alma ve İhale işlerinde görevli personele işin risk oranına göre mali sorumluluk tazminatı verilmesi,
 5. Mobbinge maruz kalan personel için gerekli önlemlerin alınması; personele çekinmeden başvuruda bulunabileceği bir iç denetim mekanizmasının kurulması, tüm teşkilata bu konuda personele güven verebilecek bir genelge yayınlanması, mobbing denetimi için Bakanlığımızda örgütlü Sendikaların da içinde yer aldığı bir heyet oluşturulması.
 6. Yurtdışı Sözleşmeli Personelin (YSP), 1978 yılından kalma TİP Hizmet Sözleşmesinin birçok maddesi 657 sayılı Kanuna uygun olarak değişmesine rağmen, mevcut TİP Hizmet Sözleşmesi güncellenmemiştir. Bu nedenle birçok yurtdışı temsilciliğinde sorunlar yaşanmaktadır. TİP Hizmet Sözleşmesinin yeniden düzenlenerek, Maliye Bakanlığı tarafından güncel TİP Hizmet Sözleşmesinin vize edilmesi,
 7. 2011 yılından sonra kadro değişikliği yapan Yurtdışı Sözleşmeli personelin, geçmiş hizmet yıllarının özlük haklarına yansıtılması hususunda ilerleme sağlanması,
 8. Eşitlik ilkesine aykırı olan ve diğer kamu personelinin aldığı eğitim yardımı, sıla bileti uygulamasından Türk uyruklu Yurtdışı Sözleşmeli Personelin de yararlandırılması ve merkezden atama-naklen atamalarda Yurtdışı Sözleşmeli Personele yasal görev yolluk ücretlerinin ödenebilmesi için yasal düzenleme yapılması.
 9. Yurtdışı Sözleşmeli Personele, skala tavanlarının uygulanmasında ülkelere ve meslek gruplarına göre dengesizlikler bulunmaktadır. Aynı işi yapan Sekreter-Takipçi, Programcı, Uzman ile Kavas ve Hizmetli ücret farklarının giderilmesi ve eşit işe eşit ücret prensibine uygun olarak, devlet memurlarında olduğu gibi eğitim ve yabancı dil bilgisinin ücretlere yansıtılması gibi sorunların çözülmesi,
 10. Yurtdışı Sözleşmeli Personele, skala tavanı düşük olan ülkelerde tavanların yükseltilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması,
 11. Yurtdışı Sözleşmeli Personelin, fazla mesai karşılığı izin uygulamasında ciddi sorunların yaşanmaktadır. Fazla mesai saatleri karşılığında sözleşmeli personele izin verilmesinde bazı Yurtdışı Temsilciliklerin eski alışkanlıklarını sürdürdükleri ve sözleşmeli personelin fazla çalışma sürelerini ilgili modüle girmekten kaçındıkları görülmektedir. Fazla mesai karışık izin ya da ücret verilmesi konusundaki eksikliklerin giderilmesi,
 12. Çifte vergilendirme bulunan ülkelerdeki Yurtdışı Sözleşmeli Personel için çifte vergilendirme sorununun çözümüne yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi ve bu sorunun çözümü noktasında muhatap ülke yetkilileriyle görüşmelerin sıklaştırılması,
 13. Yurtdışı Sözleşmeli Personelin izinli olarak Türkiye’ye gelişlerinde 657 sayılı yasaya uygun olarak yol izni verilmesi,
 14. Yurtdışı Temsilciliklerinde bulunan çeşitli Ataşeliklerde (Ticaret, Çalışma Ataşelikleri vb) çalışan sözleşmeli personelin skala artışlarının, bağlı oldukları Bakanlıklar tarafından uygulanmamaktadır. Eşit işe eşit ücret prensibine uygun olarak ve uygulamada birliğin sağlanması adına Dışişleri Bakanlığının ilgili Kurumlar nezdinde girişimde bulunarak, uygulanan skala artış sisteminden diğer Ataşelik sözleşmeli personelinin de yararlanmasının sağlanması.
 1. Havacılık Tazminatı çok düşüktür ve ödenmemektedir. Diğer paydaş kurumlarla (DHMİ, SHGM) eşit oranlarda ve düzenli ödenmesi,
 2. Maaş promosyonu sözleşmelerinde sadece Genel Müdürlük çalışanlarına değil, tüm illerde çalışan Meteoroloji Emekçilerine merkezi yapılması ve eşit ödenmesi,
 3. Özellikle Genel Müdürlük tahminler merkezi, Bölgesel Hava Tahmin Merkezleri, Hava Limanları ve Meteoroloji Müdürlüklerinde nöbet ve vardiya usulü çalışan Meteoroloji Emekçilerine fazla mesai ve yıpranma payı verilmesi,
 4. Arazi tazminatları yeniden ödenmeye başlanması,
 5. Nöbet, Arazi, OMGİ Bakım, Atölyelerde İŞG kurallarına dikkat edilmesi, personel eksikliği giderilmesi,
 6. Meteoroloji Emekçilerinin tümüne 3600 ek gösterge verilmesi
 7. Ek ödemeler Genel Bütçeye aktarılması, temel ücrete yansıtılması,
 8. Merkez ve taşra ayrımı yapılmaksızın ücretsiz servis, yemek hizmeti verilmesi, Çocuk-aile yardımlarının gerçekçi düzeye çıkarılması, günün koşullarına göre kira yardımı yapılması,
 9. Evlilik, işe başlama, doğum, yakacak, eş yardımlarının yapılması
 10. MGM Teknik bir kurumdur, giysi yardımlarının diğer teknik kurumlarda olduğu gibi gerçekçi düzenlenmesi
 11. Bayramlarda ve resmi tatillerde nöbetçi personele diğer günlerden farklı olarak nöbet ücreti ödenmesi,
 12. MGM Merkez Kampüsünde ve büyük bölge müdürlüklerinde Berber, Kreş benzeri sosyal hizmetlerin verilmesi,
 13. Havaalanlarında Meteoroloji mekanlarının ihtiyaçlara göre düzenlenmesi, nöbetçi personelin mağdur olmasının önüne geçilmesi,
 14. Havaalanlarında, Radar ve benzeri radyasyon alanlarında emeklilik süresinin 20 yıla çekilmesi, bu alanda benzeri kurumlarda olduğu gibi ek tazminat ödenmesi.
 15. Taşra tanımlanan kalkınmada öncelikli illerde çalışan teknik personelin özendirilmesi amacı için ek tazminatlar ödenmesi,
 16. Harcırahlar ve konaklama ücretlerin gerçekçi bir düzeye taşınması,
 17. Mesai saatlerinin azaltılması.
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI TALEPLERİMİZ  
 1. Personel Yer Değişikliği Yönetmeliğinde düzenleme, tayin için her yıl tercih dönemi açılması ve puanlama usulüne göre yer değişikliğinin gerçekleştirilmesi. Becayiş uygulamasının uzman kadrolar için de kullanılabilmesi sağlanmalıdır.
 
 1. Kurumda çalışan VHKİ, memur ve büro personellerine Unvan Değişikliği Sınavları ile göç uzman yardımcılığı veya bitirdikleri diğer bölümlere (avukat, mühendis, sosyal çalışmacı vb.) geçmeleri yönünde unvan değişikliği sınavları açılmalıdır.
 
 1. İl müdürü, Şube Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, GGM Müdürü, Şef kadrolarına yönelik liyakat esaslı tüm personelin girebileceği görevde yükselme sınavları açılmalıdır.
 
 1. İçişleri bünyesinde açılan unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarında göç idaresi personellerine de sınava katılma hakkı verilmelidir. (Nüfus Müdürlükleri, Valilik, Kaymakamlıklar)
 
 1. Taşrada çalışan personele yönelik öğle yemeği ve servis hizmetinin verilmesi yönünde çalışma yapılmalıdır.
 
 1. Çalışanların çocuklarına yönelik kreş desteği sağlanmalıdır.
 
 1. Göç İdaresi Müdürlüklerinde çalışan memurlara giyim yardımı yapılmalıdır.
 
 1. Taşrada çalışan memur, VHKİ ve işçi kadrosunda bulunan kişilerin eğitim almadan ve eşit işe eşit ücret ilkesi gözetilmeden uzman ve uzman yardımcılarının işlerinin yaptırılmaması sağlanmalıdır.
 
 1. Banka promosyon ücretlerinde küçük illerdeki personeller çok düşük meblağlarda sözleşmeler yaptığından, banka promosyon sözleşmelerinin tek elden merkezden yapılması gerekmektedir.
 
 1. Kadroya geçirilen 4/B’li sözleşmeli personellerin mezuniyetleri esas alınarak unvan verilmesi, memur kadrosuna geçirilenler bilgisayar dersi almış bir bölümden mezun olmuşsa V.H.K.İ. kadrosuna geçirilmesi gerekmektedir.
 
 1. Alanı olmamasına rağmen muhasebe ve mutemetliklerde çalışan memurlara muhasebeci unvanı verilmelidir.
 
 1. Kılık kıyafet konusunda yasal değişikliklerin ve sendikaların aldığı mahkeme kararlarıyla da hukuken tanınmış serbest kılık kıyafet kararlarının dikkate alınması, İl Müdürlüklerinin sendika üyesi olan olmayan personellere karşı baskı yapmaması sağlanmalıdır.
 
 1. Fazla mesai yapan personele fazla mesai ücreti ödenmelidir.
 
 1. Rotasyon uygulaması kaldırılmalı, personel sayısı artırılarak tayin ve becayiş uygulamalarıyla da bölgelerin personel ihtiyacı karşılanmalıdır.
 
 1. Ülke genelinde neredeyse tüm illerde fahiş kira ücretleri olduğundan rotasyon uygulaması devam ettiği müddetçe başta rotasyona tabi personel ve tüm personel için lojman desteği veya kira yardımı gibi desteklerin sunulması, İçişleri Bakanlığı’na bağlı lojmanlardan ve sosyal tesislerden faydalanılması sağlanmalıdır.
 
 1. 3600 ek göstergeden sadece merkez uzmanlarının değil tüm kurum personeli yararlandırılmalıdır.
 
 1. Uzun süreli geçici görevlendirmelerde görevlendirilecek personelin özel ve ailevi durumunun gözetilmesi, görevlendirilecek personelin belirlenmesi sırasında yalnızca amirin bilgisine başvurulmamalı, gerektiğinde ilgili personelin bilgisine başvurulmalı, konaklama ihtiyaçlarının karşılanması ve iller arası geçici görevlendirmeler kaldırılmalıdır.
 
 1. Taşra uzmanlarına yıpranma payı verilmelidir.
 
 1. Farklı uyruklardan insanlarla temasta bulunulduğundan personele yönelik koruyucu aşı takvimi hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir.
 
 1. Yurt dışı geçici görevlendirmelerden taşra teşkilatında görev yapan personelin de sırayla yararlandırılması ve görevlendirmelerin adil bir şekilde yapılması gerekmektedir.
 
 1. Geri Gönderme Merkezlerinde personel sayısı arttırılmalı ve çalışma saatleri düşürülmelidir. Vardiyalı çalışmada hafta sonu ve resmi tatillerde de çalışılması sebebiyle 12-48 vardiya sistemi uygulanmalıdır.
 
 1. Geri Gönderme Merkezlerinde görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisi personelinin görev tanımı dışında çalıştırılmamalıdır.
 
 1. Ceza infaz kurumu personelleri fiili hizmet süresi zammından faydalanmaktadır. Geri Gönderme Merkezleri çalışma koşulları ve iş riski açısından ceza infaz kurumlarından farksızdır. Bu sebeple personellerin iş riski ve koşulları düşünülerek fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması sağlanmalıdır.
 
 1. Göç İdaresi İl Müdürlükleri hizmet binaları sağlık açısından yeterli değildir. Genel olarak havasız kalabalık koşullarda çalışılmaktadır. Ayrıca fiziki kapasite yetersizdir. Sağlık ve iş ihtiyacına göre hizmet binaları yapılması gerekmektedir.