5525 SAYILI MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN 4 TEMMUZ 2006 GÜN VE 26218 SAYILI RESMİ GAZETEDE…

335

5525 SAYILI MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN 4 TEMMUZ 2006 GÜN VE 26218 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BÖYLECE KAMU İŞVEREN KURULU İLE KONFEDERASYONUMUZ KESK’İN 2004 YILI TOPLU GÖRÜŞMELERİNDE MUTABAKATA VARDIKLARI HUSUSLARDAN BİRİ DAHA GERÇEKLEŞMİŞ OLDU.
5525 sayılı kanunla;1- 23.04.1999 ile 14.02.2005 tarihleri arasında devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecili, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevler ile sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.
Bu maddenin uygulanmasında, çeşitli yorum farklılıkları çıkabilecektir. Sonuç itibarı ile yorum farklılıklarını gidermek yine yargının görevidir. Örneğin; madde kapsamında belirtilen veya bu kapsama yakın herhangi bir suçtan dolayı memuriyetten atılan bir kişi tekrar göreve dönmek için idareye başvuracak, daire başvurusunu reddederse kişi de dava açma süresi içerisinde idare mahkemesine dava açabilecektir.
2- 23.04.1999 tarihinden 14.02.2005 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmayacak, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılacak, kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmayacaktır.
3- Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalacak ve dosyalarından çıkarılacaktır.
4- Disiplin cezalarının affı, ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermemektedir. Örneğin, disiplin cezası nedeni ile ek ödemesi kesilmiş ve kişi de bunu dava etmemişse bu kanuna dayanarak ek ödemesini isteyemeyecektir. Kademe cezalarında, kademe ilerlemesi isteyemeyecek, maaş kesim cezalarında maaşından kesilen tutarı isteyemeyecektir.
5- 23.04.1999 tarihinden 14.02.2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvurmuş olanlar 1 ay içerisinde mahkemeye davalarının devamı konusunda dilekçe vermezlerse dava dosyaları mahkemece resen işlemden kaldırılacak, yapılan masraflar masrafı yapan üzerinde bırakılacak, vekalet ücretine hükmedilmeyecektir. 1 ay içerisinde davasının devam ettirilmesini isteyenlerin davaları görüşülecek, dava aleyhte sonuçlansa da af hükümleri uygulanacaktır.