3. DÖNEM 1. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

270

3. Dönem 1. Başkanlar Kurulumuz 15-16 Nisan 2006 tarihinde;
1- Bilgilendirme,
2- Yetki süreci ve örgütlenme
a) Kurum sorunları ve çözüm önerileri
3- Önümüzdeki süreç
a) Saldırı yasaları
b) Örgütsel sorunlar
belirtilen gündemlerle Ankara’da yapıldı.
Toplantı, üyelerimizin katılımına açık tutulmuştur. Ankara 1 Nolu Şube, Ankara 2 Nolu Şube, Antalya, Aydın, Bartın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İstanbul 1 Nolu Şube, İstanbul 2 Nolu Şube, İstanbul 3 Nolu Şube, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak Şubeleri ile Adıyaman, Ağrı, Artvin, Batman, Bolu, Karabük, Kars, Kilis, Muğla, Siirt, Ordu, Şırnak Temsilcilikleri katılmıştır.
Kocaeli, Balıkesir Şubeleri ile Amasya İl Temsilciliği toplantıya katılmamış olup, mazeret bildirmişlerdir. Başkanlar Kurulumuza Çanakkale, Diyarbakır, İstanbul 3 Nolu Şube, Mersin, Bursa, Aydın, Giresun, Bartın, Antalya, Ankara 1 Nolu Şube, Zonguldak, Balıkesir, İzmir, Denizli, Konya Şubeleri ile Adıyaman, Karabük, Kars ve Kilis Temsilciliklerimiz yazılı görüş sunmuşlardır.
Genel Başkanımız açılış konuşmasında; AKP İktidarının, emperyalist politikaları ülkemizdeki uygulamalarıyla birlikte kamusal alanın talan edilmekte, işsizlik ve yoksulluğun derinleşmekte, en temel sosyal hakların ticarileştirilmekte, baskıların her geçen gün arttığı ülkemizde emekçilere yönelik hak gasplarının devam ettiği, aynı zamanda ırkçı ve şoven dalganın tırmandırılmaya çalışıldığı, Kürt sorununun demokratik çözümünde, ancak bu ülke halklarının eşitlikçi, barışçı temelde yaklaşımı ile çözüleceği vurgusunu yaparak böylesi bir süreçte Başkanlar Kurulumuzu yapıyor olmamızın öneminden bahsederek, IMF patentli politikalar sonucu kamu hizmetlerinin piyasalaştırıldığı örgütlü kesimlere saldırıların artarak devam ettiği, başta Kamu Yönetimi Temel Kanunu olmak üzere, Sosyal Sigortalar, Genel Sağlık Sigortası ve arkasından gelecek personel rejimi saldırılarının daha da boyutlanacağı, diğer taraftan Fransa ve Latin Amerika’da emperyalist politikalara karşı gelişen emekten yana dalganın bizim mücadelemizde güç ve moral kaynağı olduğu ifade edilerek, son zamanlarda meydana gelen anti-demokratik uygulama ve saldırılara emek ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesiyle püskürtüleceğini ifadesi ile Sendikamızın içinde bulunduğu örgütsel sorunları da güçlü bir mücadele perspektifiyle aşılacağının altı çizilerek örgütlenme ve mali alandaki örgütsel açılımlara ilişkin de ilgili sekreterlerimizin açılımları ile Başkanlar Kurulumuza devam edilmiştir.
MYK’mız Başkanlar Kurulunda gündemlere ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirmiş olup, kurula sunulan yazılı ve sözlü sorun ve taleplerin çözümüne ilişin değerlendirmeleri dikkate alarak MYK’nın da işkolumuza yönelik örgütsel öngörüleri ile birlikte açığa çıkan örgütsel politikamızın tespiti yapılarak;
1- Sendikamızın kurumsal işleyişi, organların çalıştırılması, işyeri örgütlülüklerinin bu dönem esnekliği üzerinden değerlendirmeler yapılmış, kurumsal işleyiş ve örgütümüzdeki eksikliklerin giderilmesi için örgütsel planlama içerisinde bu sorunların aşılması, işyeri, şube, genel merkez işleyişi ile örgütsel yazışmaların ve kararların takip edilmesi konusunda örgütsel sorumluluğun yerine getirilmesi,
2- Sendikamızın nicel ve nitel büyümesi arasında farklılık olduğu, bu farkın giderilmesi noktasında örgütsel önlemlerin alınması, aynı zamanda örgütlenme bilincinin geliştirilmesi, nitelikli ve örgütlü ilişkilerin geliştirilmesi ile alanımızda uygulanan saldırı politikalarının teşhirine yönelik merkezi ve yerel eğitim programlarının uygulanması konusunda çalışma yapılması,
3- Yetki sürecini doğru kavrayıp, örgütlenme çalışmalarına hız verilmesi ve bu çalışmanın yetki süreciyle sınırlı kalınmaması, uzun erimli ve sürekli çalışmanın esas alınması, kurum idari kurulları görüşmeleri rutin görüşmeden çıkartılıp, Sendikamızın kazanımlarına dönüştürülecek merkezi eylemlerin dönemi içerisinde planlanması,
4- İşkolumuzun 41 kurumdan oluşması nedeniyle farklı sorunların yaşandığı bilinmektedir. Her kurumda yaşanan sorunlara ilişkin Sendikamızın bütünlüğü ve temel politikaları çerçevesinde çalışmaların yapılması, bu konuda somut adımların atılması ve merkezi komisyonların kurulması,
5- Genel olarak işkolumuza yönelik çalışmalar yapmakla birlikte, özelde ise Maliye, Adalet, Sosyal Güvenlik alanında bulunan ve bu kurumlarda yaşanılan kurum sorunlarına yönelik daha etkin bir çalışma yapılması, işkolumuzda bulunan büro emekçilerinin sorunlarının çözümünü hızlandıracak çalışmalar öncelikle yapılması,
a) Gelir İdaresinde, Sendikamıza, üyelerimize ve çalışanlara karşı baskı, sürgün, ceza uygulamaları ile KPSS sınavı dayatmaları vb. saldırı ve baskı politikalarına karşı merkezi eylemin yapılması,
b) Adalet Bakanlığına bağlı adliyelerde yaşanan personel eksikliği, iş yoğunluğu, ücret adaletsizliği, esnek çalışma, çalışanların özlük sorunları başta olmak üzere birçok sorunun çözümü konusunda çalışma yapılmalı, sorunların çözülmediği aşamada adli yıl açılışını hedefleyen bir eylem planını bugünden önümüze koyarak çalışmalara hız verilmesi, 6 Eylül 2006 tarihinde Adalet Bakanlığı’na merkezi bir eylemin yapılması,
c) Sosyal güvenlik (SSK, Bağ-Kur, İş-Kur, Emekli Sandığı) alanında Sendikamıza ve çalışanlara yönelik saldırılara ve istifa ettirme girişimlerine karşı örgütsel bir planlama dahilinde bu saldırıları püskürten ve Sendikamızın taleplerinin emekçilerle paylaşılıp kazanımlara dönüştürülmesi konusunda etkin bir mücadeleyi önümüze koymalıyız.
6- Birçok kurumda uygulanmaya çalışılan toplam kalite, esnek çalışma, fazla mesai, ek ödemeler, performans ücreti vb. uygulamalara ilişkin Sendikamızın sınıfsal politikasının açığa çıkartılması ve uygulamaların durdurulması konusunda mücadelenin yükseltilmesi,
7- Sendikamızın basın yayın faaliyetlerine ağırlık verilmesi, kurumların sorunlarına ilişkin özel broşürlerin çıkartılması,
8- Kamu Yönetimi Temel Kanununa bağlı olarak önümüzdeki dönem karşımıza çıkartılacak saldırı yasalarından biri de Personel Rejimi Yasası olacaktır. Bu konuda Sendikamız personel rejimine yönelik bakış açısını bugünden belirleyip bu yasa öncesi örgütsel irademizin açığa çıkartılması ve yasanın geri püskürtülmesi için şimdiden örgütümüzün merkezi bir eylem hazırlığı içerisinde olması, bu konudaki gelişmeleri aşama aşama takip edilip mücadeleyi ilmek ilmek örmek konusunda işyerlerinden başlayan ve yerellerden doğru sokağı kullanan ve kamuoyu oluşturan bir tarzda genele doğru sıçratarak merkezileşen merkezi bir Ankara eyleminin sürekli gündemimizde olması gerektiğinin önemi vurgulanmıştır.
9- Diğer yandan Sendikamız, KESK Emek Platformu ve kitle örgütleriyle olan ilişkileri değerlendirmiş olup, KESK’in Emek Platformu hukukunun yeniden değerlendirilmesi tartışılmış, ortak çalışanlar yasasının önemi vurgulanarak Devlet güdümlü sendikalara yönelik daha aktif bir tutum alınmasının altı çizilmiştir.
10- Emperyalist politikalarla birlikte sermaye iktidarının yeniden yapılandırılmasına karşı sınıf politikalarının esas alınması ve mücadelenin yükseltilmesi ile Ülkemizde son zamanlarda tırmandırılmaya çalışılan şoven ve gerici yükselişe karşı, yerelden ve genele doğru başta Sendikamız olmak üzere diğer demokrasi güçleriyle ortak mücadele ve tavır alınmasının doğru olacağının altı çizilmiştir. Ayrıca, emperyalizmin tecrit politikaları yaşamın her alanında devam etmektedir. Tecrit, tüm toplumsal kesimlerin birbirinden ayrıştırılarak temel haklar ve özgürlükler mücadelesinin durdurulma istemidir. Hapishanelerde süren tecrit uygulamaları 121 insanın yaşamına neden olmuştur. Bu uygulamaya son verilmelidir.
11- 1 Mayıs’ın; ruhuna uygun bir biçimde alanlarda kutlanılmasına yönelik örgütsel gücümüzün seferber edilmesi konusunda çalışmaların hızlandırılması,
Şube ve Temsilciliklerimizin içinde bulunduğumuz ve devam eden saldırı yasalarına karşı örgütsel kararlılığı ve mücadeleyi yükselteceğine olan inancımızla çalışmalarınızda başarılar dileriz.