MÜLAKATIN İPTALİ İÇİN SENDİKAMIZCA DAVA AÇILDI…

86

Mülakatın iptali için Sendikamızca dava açıldı…

Samsun Adliyesinde Zabıt Katibi olarak görev yapmakta olan üyemiz yazılı sınavda yüksek puan almış olmasına rağmen Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen sözlü sınavda düşük mülakat puanı verilerek sınavda başarısız sayılmış ve yazı işleri müdürü kadrosuna ataması yapılmamıştır.

Mülakat sınavında görüntülü ve sesli kayıt alınmadan ve/veya üyemizin huzurunda imzasını içerecek şekilde yazılı kayıt alınmadan, objektif kriterler gözetilmeden yapılan ve yargı denetimine elverişli olmayan sözlü sınav işlemi hukuka uyarlık göstermediğinden, öncelikle bu sınavın, bu sınav sonucu verilen puanın ve yapılan atamaların iptali istemiyle Sendikamızca Samsun 2. İdare Mahkemesinin 2024/667 E. Sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Mülakat haksızlığına son verilsin, liyakat esas alınsın!