SERMAYENİN VERGİ HAFTASI DEĞİL, EMEKÇİLERİN TALEPLERİ İÇİN ALANLARDAYDIK!

215

Sermayenin Vergi Haftası Değil, Emekçilerin Talepleri İçin Alanlardaydık!

29 Şubat 2024 Perşembe günü, “Vergide Adalet, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz” şiarıyla tüm illerde iş yerlerimiz önlerinde ve alanlardaydık.

Ankara’da Vergi Dairesi Başkanlığı Kızılbey – Yıldırım Beyazıt – Dışkapı Vergi Daireleri önünde yapılan açıklamaya Üyelerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz, Ankara Şubelerimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Başkanımız Özer AVANAŞ, Genel Sekreterimiz Sedat SUNA, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Mustafa GÜVEN, Merkez Kadın Sekreterimiz Nigar DİNÇER, Genel Mali Sekreterimiz İsmet TEMEL, Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Cengiz YILMAZ, Genel Basın Yayın Sekreterimiz Yılmaz TULUK ve KESK MYK Üyeleri Sema PINAR ile Bahadır BERDİCİOĞLU katıldılar.

Açıklamada söz alan Genel Başkanımız Özer AVANAŞ “35. haftasını kutladığımız Vergi Haftası etkinliklerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Maliye Emekçilerine kısa bir mesajla Vergi Haftasını kutluyor. Buradan mesaj gönderenlere soruyorum. 22 yıl içerisinde toplanan vergilerin yaklaşık tutarı 2 trilyon 750 milyar doların üzerindedir. Eğer bu kadar vergiyi biz ödemişsek, biz hala neden hastane sıralarında randevu bekliyoruz, neden yola, köprüye para veriyoruz, neden çocuklarımızın öğlen yemeğini ücretsiz karşılamıyoruz, neden servis paralarını biz karşılıyoruz, neden öğlen yemeğini ücretsiz yemiyoruz, neden niteliksiz, fiziki koşulları uygun olmayan binalarda çalışıyoruz? Buradan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı uyarıyoruz; Artık kısa mesajlarla vergi haftasının kutlanmasına ihtiyacımız yok. Biran önce sorunlarımıza çözüm üretin, Maliye Bakanlığını bütünlüklü bir hale getirin, Mali Hizmetler Sınıfını oluşturun, Merkez/Taşra, Gelir/Giren ayrımını ortadan kaldırın, Maliye Emekçilerini nitelikli, ulaşılabilir iş ortamında çalışma hakkına kavuşturun. Biz emekçilerden biraz daha sabretmemizi bekliyorlar. Beklemeyeceğiz, mücadele edeceğiz, kazanacağız!” ifadelerini kullandı.

KESK MYK Üyesi Bahadır Berdicioğlu ise; “Eğer bir ülkede vergi adaleti yoksu, hiçbir alanda, hiçbir kurumda adaletten söz edilemez. Bir ülkede gelirlerin yüzde 95’i vatandaşın sırtına binmiş; harçlar, cezalar, vergiler, dolaylı vergiler vasıtasıyla inim inim inletilen bir ülke düşünün ve bu ülkede adaletten söz edin? Sermayeden alınması gereken 2 trilyon 200 milyar liralık vergi borcundan vaz geçen bu ülke, emeklisinin açlık sınırının yarısını aldığı bir ücrete kaynak bulamıyor. İşte kaynak sermayeden almadığınız vergilerde. Biz, evimize ekmek götürmek için iş yerlerimizde döktüğümüz alın terinin karşılığını istiyoruz. Biz, bizlerin ödediği, cebimizden çıkan vergilerle oluşmuş Hazinenin şeffaf bir şekilde nerelere harcandığını, nerelere kaynak aktarıldığını bilmek istiyoruz. Biz hakkımız olanı istiyoruz, hakkımızı alıncaya kadar da mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Maliye Emekçilerinin talepleri karşılanana kadar mücadelemiz devam edecek!

BASINA VE KAMUOYUNA
VERGİDE ADALET, SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

Değerli Basın Emekçileri;
Her bütçe döneminde olduğu gibi, 2024 bütçesinin tartışıldığı dönemde de, bütçe hakkının kullanılması ve ön görülen bütçe kaynaklarının toplumun refahını artıracak üretim alanlarına yatırımların yapılması ve yoksulluk sınırının altında; ağırlıkla asgari ücrete yakın/komşu haline getirilen ücret politikasından vaz geçilerek, başta kamu emekçilerin ve emeklileri olmak üzere, ekonomik krizin mağduru haline getirilen yoksul kesimlere daha fazla kaynak ayrılması için eylem ve etkinlikler yaptık. Ancak iktidar önceki yıllarda olduğu gibi 2024 bütçesinin tartışıldığı süreçte taleplerimizi yine görmezden gelerek, toplumun refahını artıracak üretim ekonomisine kaynak ayırmadığı gibi, biz kamu emekçilerini, emeklilerini ve bilerek isteyerek yaratmış olduğu ekonomik krizle mağdur ettiği toplum kesimlerini yok saymıştır. Nitelikli tartışmalardan uzak, emekçilerin ve yoksulların taleplerini görmezden gelen, tam ifadesiyle bir el kaldır/indir içeriğinde tartıştırdığı 2024 yılı bütçesini TBMM’den geçirerek uygulamaya koymuştur.

Değerli Basın Emekçileri;
Yürürlüğe konulan bütçedeki gelir kalemleri içinde yer alan ve kazanç üzerinde alınan kurumlar vergisi toplam vergi gelirlerinin sadece %15’ni teşkil ederken, şahısların elde ettiği kazanç üzerinden alınan gelir vergisi toplanması öngörülen vergilerin %73’ü oluşturmaktadır. Toplanması ön görülen gelir vergisi içinde emekçilerin kazançları üzerinden alınması gereken oran ise %23 olması öngörülmüştür.

Diğer taraftan harcamalar üzerinden alınan; yoksulu zenginle eşitleyen ve vergi adaletsizliğini katmerli hale getiren KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilen toplanması öngörülen vergilerin en büyük dilimini oluşturmaktadır. Her tartışmada örnek gösterilen OECD ülkelerinin ortalaması %34-35 iken, bizim ülkede %70’inden fazladır. Uzun yıllarıdır dolaylı vergi gelirlerinin bizim ülkede bu kadar yüksek olması biz emekçileri ve toplunun dar gelir gruplarını daha da yoksullaştırmaktadır.

Değerli Basın Emekçileri;
Toplumda herhangi bir konuda farkındalık yaratmak için belli gün ve haftalarda, bir konuya veya duruma dikkat çekmek için konuya ilişkin içerik tartışmaları yapılarak sorunların tespitini yapmak dahil olmak üzere, farkındalık yaratılmak istenen gündemle ilgili eylem ve etkinlikler yapılmaktadır. Bu çerçevede sendikamızın yetki alanında bulunan kumlarda, vergi haftası, sosyal güvenlik haftası, adli yılın açılışı vb. gün/haftalarda kurumlar etkinlikler yapmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde her yıl şubat ayının son haftasında “Vergi Geleceğimizdir, Vergi Önemlidir” vb. başlıklarla kutlanan vergi haftasında;

 • Üretimden uzak, emekçileri, emeklileri ve toplumun geniş yoksul kesimlerini mağdur eden, daha çok vergi gelirlerini faize, ranta, kamu-özel işliğiyle yapılan adrese teslim projelere, savaşa politikalarına yönelik harcanması tartışılmamaktadır,
 • Artık rutin hale gelen vergi aflarının yarattığı haksızlıklar tartışılmamaktadır,
 • Ücretler üzerinden alınan gelir vergisinin düşürülmesi tartışılmamaktadır,
 • OECD ülke ortalamalarının çok üzerinde alınan dolaylı vergilerin yarattığı haksızlık tartışılmamaktadır.

Değerli Basın Emekçileri;
Bütçenin asıl gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin har vurup harman savururcasına bu kadar kötü kullanılması başlı başına bir problem iken, vergiyi toplayan ve ödeyen vergi emekçilerinin, emekçilerin sorunlarına çözüm üretilmesi bir yana, yaşanan sorunlar her geçen gün ağırlaşarak devam etmektedir. 2005 yılında çıkarılan 5345 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığı parçalı hale getirilmiş, adeta bir sorunlar yumağının içine atılmıştır. Yapılan düzenlemeyle Bakanlık bünyesinde özerk kurum haline getirilen Gelir İdaresi Başkanlığında farklı unvanlarda personel istihdam edilmesiyle birlikte, kurum çalışanları benzer işleri yaptıkları halde farklı ücret skalalarından ücret aldığından bitmeyen bir tartışma içerisinde çalışma barışı ortadan kalkmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kuruluşunda, mevcut kurum çalışanları yeniden yapılanma dışında tutulması ve yeni ihdas edilen Gelir Uzmanlığı unvanına atanmak için sınav şartı getirilmesi ve sınavların uygulama biçimi kurum içi tartışmaları sürekli kıldığı gibi, kurumu dış kamuoyunda da tartışılır hale getirmiştir. Keza sorun daha bitmediği gibi, Kurum çalışanları içinde daha da derinleşerek devam etmektedir.

Ne yazık ki geçmişte genç nüfusun kamuda işe talepleri içinde ilk sırada yer alan Maliye Bakanlığı, uzun süredir genç çalışanların başka kurumlara geçmeden bir atlama tahtası olarak görülmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın son dönemlerde açtığı Gelir Uzmanlığı sınavlarına yeterli başvuru olmadığı görülmektedir.

Değerli Basın Emekçileri;
Büyük iddialar eşliğinde yapılan yasal değişiklikle Maliye Bakanlığına bağlı özerk kuruluş haline getirilen Gelir İdaresi Başkanlık merkez birimleri ile başkanlık bünyesinde oluşturulan vergi dairesi başkanlıklarında kariyer/liyakat ilişkisi alt üst olmuş, kurum tarafından yapılan görevde yükselme ve unvan sınavlarında uygulanan mülakat haksızlığının yarattığı sorunlar kurumda kariyer/liyakat ilişkisine tamiri zor tahribatlar yaratmıştır. Diğer taraftan özellikle servis yönetimlerinin nerdeyse tamamına yakınının görevlendirmelerle yürütülmesi başta olmak üzere orta kademe yönetimlerde görevlendirmelerin yoğun bir şekilde yapılması, kurum çalışanları arasındaki iş barışını bozmakta ve çalışanların kuruma aidiyet bağını zayıflatmaktadır. Diğer taraftan görevlendirmeleri bu kadar yoğun yapılması, yandaş sendikaların çalışanlar üzerinde yoğun bir mobbing uygulamasına dönüşmüş durumdadır.

Büro Emekçileri sendikası olarak Gelir İdaresi Başkanlığının kuruluşunda ifade ettiğimiz gibi yamama usullerle kalıcı çözümler üretilemez ve gelinen yer itibariyle de üretilememiştir. Bunun için diyoruz ki, Maliye Bakanlığı bir bütün olarak yeniden yapılandırılmalı; bakanlık çalışanların Mali Hizmetler Sınıfı olarak ayrı bir işkolu olarak tanımlanmalıdır.

Değerli Basın Emekçileri;
Büro Emekçileri Sendikası olarak bir kez daha ifade etmek istiyoruz.  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl şubat ayının son haftasında resmi bir protokolün yerine getirilmesinin dışında bir içeriğe sahip olmayan;

 • Başta biz emekçiler olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde üzerinde ağır bir yüke dönüşen vergi adaletsizliğinin tartışılmadığı, verginin kimlere ve nasıl harcandığına dair hesap verebilirlik prensibinin ortadan kalktığı,
 • Ülkede ortaya çıkarılan bütün ekonomik değerlerde alın teri ve emeği olan, ancak yaratılan ekonomik büyümeden hak ettiği payı almak bir yana, derin bir gelir adaletsizliği altında açlıkla mahkûm edildiği halde, vergi adaletsizliğinin yarattığı haksızlığın tartışılmadığı vergi haftası etkinliklerine bugüne kadar taraf olmadık, bundan sonrada olmayacağız.

Değerli Basın Emekçileri;
Hafta başından itibaren vergi emekçilerine kısa mesaj göndererek vergi bu yıl 35. Vergi Haftasını kutlayan başta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi olmak üzere bütün kurum yetkililerine sesleniyoruz. Maliye Emekçileri artık sizden sorunlarına kalıcı çözümler beklemektedir.

Bunun için;

 • Yoksulluk sınırındaki her türlü kazanç vergilerden arındırılmalı ve gelir vergisi ücret gelirlerinde %10’a sabitlenmelidir.
 • Hane halkının kullandığı temel tüketimi olan mal ve hizmetlerde dolaylı vergi oranı sıfıra indirilmelidir.
 • Kamu emekçilerinin almış oldukları bütün ek ödemeler temel ücrete yansıtılmalıdır.
 • 3600 ek gösterge ayrımsız bütün kamu emekçilerine verilmelidir.
 • Kurumada ilk işe başlamalar dahil olmak üzere yapılacak bütün unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarında mülakat haksızlığına son verilmelidir.
 • Daha fazla vakit kayıp etmeden Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanlarının sorunları birlikte ele alınmalı, Gelir/Gider, Merkez/Taşra ayrımına son verilmeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı emekçileri Mali Hizmetler Sınıfı altında ayrı bir iş kolu olarak yeniden yapılandırılmalıdır.
 • Başta servis yönetimleri olmak üzere, orta kademe yöneticiliğinde uygulanan ve artık açık bir kayırmaya dönüşen görevlendirmeler son bulmalı, kurumda kariyer/liyakat esasını temel allan bir yönetim ilişkisine kavuşturulmalıdır.
 • Kurumda yaşanan personel eksikliği hızla tamamlanmalıdır.
 • Bütün kamu emekçilerine hayat pahalılığı tazminatı verilmesi için yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır.
 • Emekçilere nitelikli ücretsiz öğlen yemeği, işe geliş gidişlerde servis hizmeti verilmeli, servis imkanının olmadığı yerlerde yol ücreti verilmelidir.