GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDIMCISI SAYIN MUSTAFA KILINÇ İLE GÖRÜŞTÜK…

330

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa KILINÇ ile Görüştük…

20 Şubat 2024 Salı günü, Genel Başkanımız Özer AVANAŞ, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Sedat SUNA ve Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Cengiz YILMAZ ile İşyeri Temsilcilerimiz Cemile GÖK ve Deniz DERİNYOL’un katılımıyla, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Musa KILIÇ makamında ziyaret edilmiş ve Maliye Emekçileri ile ilgili görüşme gerçekleştirilmiştir.

Görüşmede; “Vergide Adalet”, “Gelir/Gider, Merkez/Taşra Ayrımına Son Verilmesi”, “Tarhiyat Uzlaşmalarında Uzlaşma Paralarının Bütün Gelir Uzmanlarına Ödenmesi”, “Çalışanlar Üzerinde Yandaş Sendikaların Mobbing Yapmasına Dönüşen Görevde Yükselme ve Ünvan Sınavlarında Mülakat Haksızlığına Son Verilmesi” taleplerimiz başta olmak üzere aşağıdaki taleplerimiz gündeme getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Çalışanların Ekonomik/Özlük Haklarına ilişkin talepleri:

Kurum içerisinde her şeyden önce çalışma barışının sağlanması adına
hizmetlisinden, memuruna, uzmanına, müdürüne kadar özlük ve mali haklar konusunda bir an önce düzenleme yapılarak çalışan memnuniyeti artırılmalıdır.

Genel itibarıyla bakanlık çalışanları idari yapılanmada, Genel İdare Hizmetler Sınıfında yer aldığından; kurum sorunları, diğer bakanlıkların yaşadığı sorunlardan bağımsız olarak ele alınamamakta ve yaşanan sorunlara çözüm üretirken diğer bakanlıkların duyarlılıkları öne çıkmaktadır. Bunu için Hazine ve Maliye Bakanlığı bir bütün olarak ele alınmalı; maliye çalışanları Genel İdare Hizmetlerinden ayrılarak Mali Hizmetler Sınıfı olarak yeniden yapılandırılarak Genel İdare Hizmetler Sınıfının dışına çıkarılmalıdır. Oluşturulacak yeni hizmet sınıfında liyakata dayalı bir istihdam biçimi esas alınmalı, kurum çalışanları içinde kurulacak hiyerarşide Merkez/Taşra ayrımına son verilmeli ve liyakata dayalı bir kariyer yapılanması oluşturulmalıdır.

Görev Tanımı Yokluğu

Gelir Uzmanlığı unvanının görev tanımındaki belirsizlik ortadan kaldırılmalı, görev tanımına uygun yetki genişliği sağlanmalıdır. Vergi daireleri yeniden incelemeye dayalı tarh esasına uygun yapılandırılmalı ve Gelir Uzmanlarına ön inceleme yetkisi verilmelidir.

Servis Yönetimlerinin Yeniden Yapılandırılması

Bakanlıkların Kuruluş kanununa aykırılık oluşturacak bir uygulama biçimini alan ve gerek sendikamızın gerekse kurum çalışanları ve diğer sendikaların idari mahkemeler ve Danıştay’da açtığı davalarda, uygulamanın yanlışlığı mahkeme kararlarıyla da ispatlanan Servis Yönetimlerindeki Görevlendirmelere son verilmeli, çalışanlar üzerinde yandaş sendikaların mobbing yapmasına dönüşen görevde yükselme ve unvan sınavlarında mülakat isteminin kaldırılarak, yazılı sınavlarda objektif kriterler esas alınmalıdır Servis yönetimleri sınav yeterliliği ile belirlenen ve liyakatı esas alan bir yapılandırmaya kavuşturulmalıdır.

Yemek Ücreti

Bilindiği gibi 4688 sayılı yasanın “Toplu Sözleşme Kapsamı Başlıklı 28. maddesinde “Toplu sözleşme kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar” düzenlemesine yer vererek, mali ve özlük ve sosyal hakların talep edilmesini sendikalarla paydaşları olan kurumlar arasında yapılacak diyalogla çözümüne olanak tanımıştır. Yerleşik teamüllere göre bir hizmetin üretilmesinde hizmet üretenin işe hazırlanma ve iş yaptığı süre içindeki yemek ihtiyacı, hizmet alan tarafından karşılanması esastır. Dolayısıyla öğlen yemeğinin ücretsiz olarak verilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan kurumumuzda verilen öğlen yemeği hizmetinde halen harcırah kanununa göre katkı payı alınmaktadır. Bu uygulamadan vazgeçilerek yemek ücretinin tamamı kurum tarafından karşılanmalı ve nitelikli bir yemek hizmeti kurum çalışanlarına sağlanmalıdır.

Yol Ücreti

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde servis hizmetinin sadece İstanbul’da verilmesi, Ankara’da ise Merkez teşkilatı ve GİB merkezinde servis ve yol ücretinin karşılandığı, bu iki birim dışında kalan vergi dairelerinde ve başkanlık biriminde servis hizmetinin verilmemesi veya ücretinin karşılanmaması çalışanlar arasında eşitsizlik yarattığı ve mağduriyete yol açtığı daha önceki görüşmelerde ifade edilmiştir. Ancak soruna kalıcı bir çözüm geliştirilemediği yol maliyetlerinin süreç içerisinde daha da arttığı dolayısıyla servis hizmeti verilmeyen veya yol ücreti karşılanmayan Vergi Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerde çalışanların mağduriyeti daha da artmıştır.  Çalışanların yaşadığı mağduriyetin bir an önce ortadan kaldırılması için bir çalışmanın ortaya konularak, sorunun giderilmesi, iş barışının korunması ve çalışanların kuruma aidiyet duygularının pekişmesine katkı sunacaktır.

Personel Eksikliği

Başta İstanbul olmak üzere kurumun tamamını kapsayan bir eksik istihdamın varlığı yoğunluklu vergi daireleri olmak üzere bütün kurumda mevcut iş yükünü daha da ağırlaştırmış bulunmaktadır. Toplumsal gelişmeyi dikkate alarak OECD normlarında Gelir İdaresi Başkanlığı mevcudunda yeniden yapılanmaya gidilerek kadro çoğaltılmasına gidilmelidir. Yapılan saha çalışmalarında kurumda yaşanan emeklilik ve kurum dışı atamalardan doğan kadro yetersizliğinin yarattığı iş yükü mevcut çalışanlarda iş yılgınlığına yol açtığı görülmüştür. Yaşanan bu yılgınlığın ortadan kaldırılması için merkez ve taşra teşkilatları yeni personel alımıyla desteklenmelidir.

  • Personel eksikliğinden dolayı iş yükü kaynaklı oluşan ve oluşabilecek yasal yükümlülüklerinden personelin sorumlu tutulmasının önüne geçilmelidir.
  • Mükelleflerin çalışanlara karşı işlediği kötü muamele, hakaret gibi davranışlarda çalışana sahip çıkılması, kurum avukatlarının devreye girmesi
  • Sendikaya göre kayırma, ayrımcılık, mobbingin önüne geçilmelidir.
  • Merkez Taşra ayrımının ortadan kaldırılarak uzmanlık kadrolarının birleştirilmesi, görev tanımlarının yapılması gerekmektedir.
  • Gelir İdaresi merkez birimlerine veya vergi denetim kurullarına başkanlık merkez
    birimlerine yapılan görevlendirmelerde siyasal ve sendikal ayrımcılık yapıldığı bariz bir şekilde ortada durmaktadır. Bu nedenle yapılacak görevlendirmelerde liyakata dayalı nesnel ve objektif kriterler dikkate alınmalıdır.

Yukarıda ifade edilen sorunların açığa çıkmasında spesifik olmakla birlikte bazı Başkanlık birimlerinde, bazı sendika yöneticileriyle kurum amirlerinin daha fazla görünür olması ve ilgili sendika yöneticilerinin bu samimiyete dayanarak çalışanlara, idare ile iş birliği içerisinde olduklarını dolayısıyla kendi sendikaları dışında sendikalara üye olanların idare tarafından hoş karşılanmadığını ifade etmeleri, çalışanların sendika tercihlerinde ağır bir mobbinge dönüşmektedir. Kurum amirlerinin sendikalarla yasanın emrettiği şekilde eşit mesafe kurmaları hususunu ilgili birimlerde şube yöneticilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz defaten ifade etmelerine rağmen benzer sorunların yaşanmaya devam ettiği saha çalışmalarında görülmüştür. Mevcut durumun ortadan kaldırılması için idari tedbirlerin alınması talebimizdir.

Kreş

Kurumda yaşanan gençleşmeyle birlikte çocuk bakım ve yetiştirilmesi kurum çalışanları açısından olumsuz bir odak noktası olarak gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Özellikle büyük kentlerde kreş ve çocuk bakım evlerinin azlığı ve fiyat fazlalığı genç çalışanların bu kentlerde yerleşik olma tercihini değiştirmesinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu tercih nedeniyle başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerden yoğun bir tayin talebi yaşanmaktadır. Bu taleplerden kaynaklı tayin taleplerinin önüne geçilmesi ve yine yerleşik olan çalışanların yaşam maliyetlerini azaltmasının yanı sıra, çocuk bakımı sorunuyla meşgul olan çalışanların gerek iş performansının artmasına ve kurum aidiyetinin gelişmesine katkı sunacaktır.

Kurum Tabibi

Bilindiği gibi kurumun yapılandırılması ana kompleks binalardan oluştuğundan yüzlerce çalışanın bir arada hizmet vermeye çalışmaktadır. Aynı zamanda hizmet binalarına yoğun mükellef ve meslek mensubu akışı olmakta ve çalışma süresi içinde gerek çalışanların tanımlı ve takibi gereken tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi, gerekse hizmet üretme sırasında oluşacak sağlık sorunlarına yerinde müdahale yaşamsal önem taşımaktadır. Bunun için başta kompleks binalar olmak üzere kurum çalışanlarına yerinde sağlık hizmeti verecek kurum tabipliğinin yeniden oluşturulması için gerekli adımlar atılmalıdır.

Yıllık İzin Kullanımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurlara tanımış olduğu izin hakkının kullanım süresinin amirin keyfiyetinden alınarak çalışanın isteği doğrultusunda kullandırılması.

Yer Değişikliği Talebi

Tüm çalışanların yer değişikliği talepleri adil, objektif, şeffaf bir şekilde değerlendirilmelidir.

Binaların Durumu: Mevcut hizmet veren binalarının depreme dayanıklılık testleri yapılmalı, depreme uygun olmayan binalar acilen boşaltılmalıdır.

Özelleştirmeye Tabi Kurumlardan Gelen 4/B’li Çalışanların Kadro Talebi: Bilindiği gibi özelleştirmeye tabi tutulan kurumlarda çalışanlardan istemeleri halinde diğer kamu kurumlarına geçiş hakkı tanınmıştır. Bu çerçevede başkanlığımız bünyesinde de bu kurumlardan gelen 4/b kadroya tabi çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve bu kadroya tabi çalışanların V.H.K.İ kadrosuna geçirilmesi için bir çalışmanın yapılması, kurumu çalışanlarının moral ve motivasyonunu artıracaktır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU