ANKARA ŞUBELERİMİZDEN, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA AÇIKLAMA: ENGELLİLER 2 GÜN DEĞİL 365 GÜN YAŞIYOR!

336

Ankara Şubelerimiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Düzenlediği Basın Açıklamasında Engelli Kamu Emekçilerinin Sorunlarına Dikkat Çekerek Taleplerimizi Kamuoyuyla Paylaştı.

Ankara Şubelerimiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

2 Aralık 2023 Cumartesi günü Şubemizde düzenlenen basın toplantısında, engelli kamu çalışanlarının sorunları gündeme getirilerek taleplerimiz için yetkililerden atım atılması çağrısında bulunuldu ve engelli kamu çalışanları, insanca çalışma ve insanca yaşam mücadelesini yükseltmek için sendikamız BES’e üye olmaya, hak mücadelemize güç katmaya davet edildi.

Ankara 2 No’lu Şube TİS ve Hukuk Sekreterimiz Hazal Battaloğlu tarafından okunan açıklama aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA 

Engelliler 2 gün değil 365 gün yaşıyor.

OECD ve Birleşmiş Milletler Kalkınma verilerine göre dünyada yaklaşık olarak 1 milyar engelli bulunmaktadır. Yani dünya nüfusunun yaklaşık %15’i, “dünyadaki en büyük azınlık” olarak nitelendirilen engellilerden oluşmaktadır. Türkiye verilerine göre ise bu oran bazen %7 bazen %12 olarak açıklanmaktadır. Ülkemizde henüz net bir istatistiki bilgi ve veri bankası bulunmamaktadır.

Engelliliğin sadece tıbbi, fiziksel ve doğal bir konu olmadığı iş kazaları, ev içi şiddet, devam eden çatışma ve savaşlar, 6 Şubat depremi gibi doğal afetler, yetersiz beslenme, akraba evliliği ve gebelik-doğum süreçlerinde yeterli tıbbi desteğin sunulmaması gibi nedenlerle engelliliğin yeniden üretildiği görülmelidir.

Dezavantajlı yurttaşların temel eğitim, sağlık, ulaşım, çalışma ve temsil haklarına erişimde ağır güçlükler yaşanmaktadır. Engellilere ve yakınlarına ödenen “ödenekler” temel yurttaşlık gelirinin, asgari ücretin, açlık sınırının çok altında kalmıştır. Enflasyon ve artan ekonomik şiddet engelli nüfusta gün geçtikçe derinleşen bir yoksullaşmaya neden olmaktadır. Engelliler için kapsamlı bir bütçe ile kamusal hizmetler yeniden organize edilmeli, en büyük azınlık olan engellilerin bütçeden adil bir şekilde yararlanması sağlanmalıdır.

Türkiye’nin 2007 yılında imzalayıp onayladığı BM’nin Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin gereklilikleri aradan geçen 16 yıla rağmen yerine getirilememiştir.

 • Acil olarak dezavantajlı gruplara dair güncel istatistik bilgiler elde edilmelidir. Engelli nüfusun yaş, cinsiyet, eğitim, sosyo-ekonomik durum, medeni durum, engelli statüsü gibi verilerin güncellenerek gerekli ihtiyaç analizleri esas alınıp kamusal hizmet merkezlerinin erişilebilir bir şekilde planlanıp sunulması gereklidir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında, belediye, hastane ve üniversitelerde on yıllardır ertelenen “erişilebilirlik” sorunları geciktirilmeden çözülmelidir. Binalar, yollar, kaldırımlar, geçitler, otopark ve parklar, asansörler, yemekhaneler, kurum internet siteleri, e-devlet uygulamaları, mevzuat ve tüm çalışma ortamları engellilerin erişimine uyumlu hale getirilmelidir.
 • Hastaneler, okullar ve belediye binaları başta olmak üzere tüm kamu binalarının erişilebilir olması amacıyla yasal engelli istihdam kotalarının doldurulması, her kurumda en az bir işaret dili tercümanı istihdam edilmesi, tüm engel gruplarının ihtiyaç duyabileceği tıbbi medikal ve diğer araçların hazırda tutulması gereklidir.
 • Kamuda ve özel sektörde yasal istihdam kotasını doldurmayan kurumlar hakkında gerekli yaptırımlar yerine getirilmemektedir. Kamudaki bu kota yüzde 10’a yükseltilmeli, engelli kamu emekçilerinin tüm hizmet sınıflarında çalışmasının koşulları oluşturulmalıdır. 2025 yılına kadar 4 bin 350 kişilik ilave engelli kamu istihdam personeli alımı revize edilmeli, her yıl E-KPSS’ye girenlerin yüzde 10’u istihdam (yaklaşık 12 bin 500 kişi) edilmelidir.
 • Çalışan engelli ve engelli yakınlarının özlük hakları baştan aşağı yeniden düzenlenmelidir. Kariyer gelişim desteği ve idari destek sağlanmalıdır. Çalışma saatleri ve izinleri engelin statüsüne göre belirlenmelidir. Engellilere göre düzenlenmiş ofisler ve işe ulaşım mutlaka bu kapsamın içinde olmalıdır.
 • Engelli kamu çalışanlarının aday memurluk eğitimi esnasında engelinden dolayı yaşadığı zorluklar ve sınav süreçlerinde yaşadıkları ulaşım ve sınavın yapıldığı yere erişim sorunları çözülmelidir.
 • Engelli kamu çalışanlarına eğitim, vasıf ve becerileri ile uyumlu işler verilmeli, istekleri dışında yerleri değiştirilmemelidir.
 • Trafikte insanların engellilere yönelik olumsuz tutumları konusunda önlem alınmalı, servis koyulmalı ya da toplu taşıma sistemleri engellilerin ihtiyaçları gözünde bulundurularak düzenlenmelidir. Engelli kamu çalışanlarının gerek evlerinden iş yerlerine giderken, gerekse işyerlerinde fiziki altyapıdan kaynaklanan zorlukları ortadan kaldıracak adımlar atılmalıdır.
 • Başta fiziki çalışma şartları olmak üzere, malzeme/donanım ihtiyaçları engelli kamu çalışanlarının en fazla zorluk çektiği alanlardan biridir. Engellilerin günlük yaşamdaki destek mekanizmaları, rampa, asansör, tuvalet ve merdiven, uygun kapı, yollar ve yönlendirme işaretleri eksikliği hissedilen önemli unsurlardır. Söz konusu eksiklikler hızla giderilmelidir.
 • Engelli kamu çalışanlarının engeline uygun araç gereç, malzeme, teknolojik araç, donanım, yazılım/bilgisayar programı ve düzenleme eksiklikleri, engeli nedeniyle işte zorlanma/rahatsızlıkların nüksetmesini gündeme getirmektedir. Söz konusu engele uygun malzeme sağlanmalı, teknik destek ve eğitim verilmelidir.
 • Engelli kamu çalışanlarının görevde yükselebilmeleri için yasal engeller kaldırılmalı, uygun kadro ve yeteri kadar sınav açılmalı, ön yargılı yaklaşımları ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır.
 • Engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurulabilmesi ve toplumsal bilinç ve farkındalığın oluşması amacıyla tüm kamu personeline gerekli eğitimlerin verilmesi ve takibi sağlanmalıdır.
 • Engelli kamu çalışanlarına yönelik mobbing uygulamalarına karşı eğitimler verilmeli, yine ayrımcılık ve yıldırma şikâyetlerini kaydetmek, izlemek ve engelli kamu çalışanlarının psikolojik danışma ihtiyaçlarını gidermek için bu konuda uzmanlaşmış “çağrı merkezleri” devreye sokulmalıdır. Engelli kamu çalışanlarının insan onuruna yakışır iş ve yaşam koşulları sağlanmalıdır.
 • Engelli kamu çalışanlarının gerek idari izin gerekse senelik izinlerde maruz kaldıkları ayrımcılık ortadan kaldırılmalı, yasal izinlerini ve haklarını kullanabilmeleri sağlanmalıdır. Beş yılını dolduran engelli kamu çalışanlarına 30 gün izin verilmelidir. Engellilerle ilgili mevzuat konusunda amirlere, çalışma arkadaşlarına ve engelli kamu çalışanlarına kurum içi eğitimler verilmelidir.
 • Engelli kamu çalışanlarına asgari ücret tutarındaki gelirlerin vergi dışı bırakılması ile ortadan kalkan vergi indirimi avantajını yeniden tesis edecek ilave ödeme yapılmalıdır.
 • Engelli kamu çalışanlarının emeklilik süreçlerine ilişkin iş ve işlemler sadeleştirilmeli, kolaylaştırılmalıdır. Tüm engelli çalışanlara erken emeklilik için yıpranma payı verilmelidir.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelsiz yaşamı savunanlara, duyarlılık gösterenlere selam olsun. Yetkilileri bu taleplerimiz doğrultusunda adım atmaya, engelli kamu çalışanlarını insanca çalışma ve insanca yaşam mücadelesini yükseltmek için sendikamız BES’e üye olmaya, hak mücadelemize güç katmaya davet ediyoruz.

YÖNETİM KURULLARI