KEYFİYETE SON!

210
[kck]span style=justify;Amire y


85px; /[kck]span style=justify;as& 8203;[kck]span style=justify;a ve yönetmelik hükümleri dışında takdir ve keyfiyet sağlayan hükmün iptali için dava açtık.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Genelgesine sendikamız tarafından dava açıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın 23/03/2018 tarih, 2018/02 sayılı Genelgesinde geçen “Belirlenen azami personel sayısı %20 eksik veya fazla uygulanabilir” ibaresinin ve Ek-3 te yer alan değerlendirme formunun “İş Becerisi Ve Görev Hassasiyeti” başlığında düzenlenen 4 üncü maddesinin iptali talebiyle Sendikamızca dava açıldı.
Genelgenin iptalini istediğimiz maddeler idareye 657 sayılı yasada ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen sınırlar dışında, amir tarafından doldurulacak olan personel değerlendirme formuna göre, “belirlenecek azami personel sayısını %20 eksik veya fazla uygulama” yetkisi verirken yasalarda olmayan takdir ve keyfiyet sağlamaktadır.
Bu nedenle personelin haklarının korunması bakımından Danıştay 2. Dairenin 2018/1880 E. sayılı dosyasında iptali isteminde bulunma gereksinimi doğmuş ve dava açılmıştır.