MERKEZ-TAŞRA UZMANI AYRIMINA İLİŞKİN KAZANILAN DAVA HAKKINDA BİLGİLENDİRME. . .

197

02. 11. 2011 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kamu çalışanlarının ücret ve tazminatları arasında derin ücret farklılıkları yaratılmıştır.
666 sayılı KHK’nin 1 nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen ek 10 uncu maddesi, ücret ve tazminat göstergelerini içeren III sayılı cetvel ve makam tazminatını içeren IV sayılı cetvel ile merkez teşkilatına yönelik olmak üzere kamuda uzman olarak görev yapan personelin de maaş ve tazminatları yeniden düzenlenmiştir.
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan ‘Merkez-Taşra uzmanı ayrımı‘ ile ilgili düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay Onbirinci Dairesi düzenlemenin yasal dayanağındaki Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi görerek, dosyayı Anayasa Mahkemesine göndermiş, Anayasa Mahkemesinin 24. 05. 2016 tarih ve 29721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 05. 05. 2016 tarih ve E:2016/34, K:2016/30 sayılı kararı ile;
“A- 27. 6. 1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 11. 10. 2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle eklenen;
1- Ek 10. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Merkez teşkilatlarında;…” ibaresinin “uzman” yönünden,
2- (III) sayılı ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli’nin (1)
numaralı sırasında yer alan;
a- “…nün (ğ) bendi…” ibaresinin “gelir uzmanı” yönünden,
b- “…nün (ğ) bendi…” ibaresinden sonra gelen “…merkez teşkilatına ait…” ibaresinin,
B- 14. 7. 1965 tarihi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetveli’nin (8) numaralı sırasının 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesiyle değiştirilen (b) bendinde yer alan;
1- “…nün (ğ) bendi…” ibaresinin “gelir uzmanı” yönünden,
2- “…merkez teşkilatına ait…” ibaresinin,
Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE,” denilmekle Anayasa Mahkemesi ilgili kararında, itiraz konusu kuralların 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığından Anayasa’nın 91. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle İPTALLERİNE karar verilmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde gelir uzmanı olarak görev yapan bir personel tarafından ilgili Anayasa Mahkemesi kararı da gözetilerek davalı idareden, 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ye eklenen ek-10’uncu maddeye bağlı III ve IV sayılı cetvellerin yürürlüğe girdiği 15. 01. 2012 tarihinden itibaren fiilen ödenen maaş ve tazminat toplamı ile, III ve IV sayılı cetvellere göre hesaplanacak maaş, tazminat ve makam tazminatı toplamı arasındaki farkın tarafına ödenmesi talep edilmiş, talebinin reddi üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2017/28 E. sayılı dosyasında açılan davada dava konusu işlemin iptali ve davacının mahrum kaldığı maaş ve tazminat farklarının faiziyle beraber davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Ancak söz konusu Yerel Mahkeme kararına karşı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından istinaf (itiraz) kanun yoluna başvurulmuş olduğundan karar henüz kesinleşmemiştir.
İlgili yargı kararına ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde görülmekte olan istinaf kanun yolu süreci tarafımızca takip edilmekte olup, kararın onanarak kesinleşmesi halinde üyelerimizin idareye başvuru yapabilmesi için başvuru dilekçeleri ve akabinde açılacak davalara ilişkin örnek dava dilekçeleri Sendikamız Genel Merkezi tarafından hazırlanacak, Şube ve Temsilciliklerimize gönderilecektir.