İZMİR ŞUBE ESKİ BAŞKANIMIZ RAMİS SAĞLAM HAKKINDAKİ MEMURİYETTEN MEN KARARI İKİNCİ KEZ İPTAL EDİLDİ

305133px; Bilindiği üzere İzmir Şube Eski Başkanımız Ramis Sağlam hakkında, 10 Ekim Ankara katliamına ilişkin yaptığı basın açıklamasındaki sözleri ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek soruşturma açılmış ve soruşturma neticesinde memuriyetten çıkartılmasına karar verilmişti.
Sendikamız tarafından cezanın iptali istemiyle dava açılmış, İzmir 5. İdare Mahkemesi, Ramis Sağlam hakkında Maliye Bakanlığı tarafından verilen iki kez devlet memurluğundan çıkarılma cezasını hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.
Yaşasın örgütlü Mücadelemiz!

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Mahkeme Kararı özeti aşağıdadır
İZMİR
5. İDARE MAHKEMESİESAS NO& 8203;: 2016/993
KARAR NO& 8203;: 2017/864DAVACI& 8203;& 8203; : RAMİS SAĞLAM’I TEMSİLEN BüRO EMEKçİLERİ SENDİKASI
VEKİLLERİ : 1-AV. HASAN HüSEYİN EVİN
1721 Sk. No:14/1 K. 1 D. 2 Karşıyaka/İZMİR
2-AV. DUYGU DEMİREL
Mithatpaşa Caddesi 50/11 Kızılay çankaya/ANKARA
DAVALI& 8203; : MALİYE BAKANLIĞI
VEKİLİ& 8203; : AV. GAMZE NUR YILDIRIM – AV. DöNE NURAY KARANFİLOĞLU
İlkadım Cad. Gelir İdaresi Bşk. Hukuk İşl. Müd. Dikmen çankaya/ANKARA
DAVANIN öZETİ& 8203;: İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğü bünyesinde gelir uzmanı olarak çalışmakta olan davacı tarafından, üyesi olduğu sendikanın basın açıklaması sırasındaki konuşması ve adına kayıtlı sosyal medya hesabından muhtelif tarihlerde yaptığı paylaşımlar dolayısıyla hakkında açılan soruşturma sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-a ve 125/E-b maddeleri uyarınca 2 kez Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 19. 07. 2016 tarih ve 2016/18 sayılı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının; savunma yapılabilmesi için gerekli evrakların soruşturma sırasında verilmediği, disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı, sendikal bir eylem olduğu ve sendika temsilcisi olduğu, yapılan eylemin ve paylaşımların eleştiri niteliğinde, ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı ileri sürülerek iptali ve yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte tazminine karar verilmesi istenilmektedir.
SAVUNMANIN öZETİ : Hakkında yapılan soruşturma sonucu; 12/10/2015 tarihinde üyesi olduğu sendika adına İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Kordon Vergi Dairesi hizmet binası önünde mesai saatinde vatandaşların giriş çıkışını engelleyecek şekilde 10:04-10:13 saatleri arasında yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanlığı Makamı’na ve siyasi iradeye 10/10/2015 tarihindeki Ankara
TüRK MİLLETİ ADINA
öte yandan, davacının hukuka aykırı bulunan işlem dolayısıyla yoksun kaldığı maaş ve ek ödemeler gibi parasal haklarının ödenmesi gereken tarihler dikkate alınarak davalı idarece hesaplanacak yasal faizi ile birlikte tazmini Anayasamızın 125. maddesinden kaynaklanan bir zorunluluktur.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının tazminat isteminin kabulü ile yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesi gereken tarihler dikkate alınarak davalı idarece hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin faiz isteminin reddine, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin ve karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 1. 510,00. -TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, 23/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.