BİZ KESK’Lİ KADINLAR; CİNSİYETÇİ POLİTİKALARA KARŞI, EŞİT VE ÖZGÜR BİR YAŞAMI TERCİH EDİYORUZ

218


113px; Bugün (29 Mayıs), Konfederasyonumuz merkezinde, Konfederasyonumuzun ve bağlı sendikalarımızın
kadın MYK üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında KESK’li kadınlar 7 Haziran seçimlerine ilişkin tutumuzu ve taleplerimizi ifade etti.
“7 Haziran genel seçimlerinde KESK’li kadınların söyleyecek sözü var!”
dedi. Basın açıklamasını Konfederasyonumuz Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy okudu. Basın metni aşağıdadır.

Biz KESK’li Kadınlar; Cinsiyetçi Politikalara Karşı, Eşit Ve özgür Bir Yaşamı Tercih Ediyoruz.


Bedenimiz, kimliğimiz, emeğimiz ve irademiz üzerindeki tahakküme karşı her alanda mücadele veren BİZ kadınlar:
Yıllardır verdiğimiz mücadelenin
gereği olarak
2015 genel seçimlerine giderken siyasi
partilerin
bugüne kadar yürüttükleri pratikleri ve seçim bildirgelerinde ki
kadın yaklaşımlarını değerlendirerek
oy kullanacağız. Kullanacağımız her bir oy
2015 genel seçimlerinin sonuçlarını belirleyecek. Ya bedenimize, kimliğimize, emeğimize saldıran erkek egemen politikalara ve uygulayıcılarına geçit vereceğiz
ya da bugüne kadar yürüttüğümüz
eşitlik ve özgürlük
mücadelemizin gereği olarak
daha ileriye taşıyacağız.
Hepimizin bildiği gibi
iktidar eliyle
seçim güvenliğinin sarsıldığı ve adil olmayan bir yarışın yürütüldüğü seçim ortamından geçiyoruz. Bu ortam biz kadınlar açısından da endişe vericidir. AKP, tekçi, otoriter, cinsiyetçi ve kutuplaştırıcı, yekpare bir iktidar hırsıyla bu seçimlerde toplumun farklı kesimlerinin ve kadınların seslerinin, renklerinin
parlamentoya yansımasını engellemek için, yüzde on barajını kalkan olarak kullanıyor. Bizlere konulan tüm barajların ortadan kaldırılmasından yanayız. Erkek egemen sisteme karşı, yıllardır sürdürdüğümüz mücadele
bu seçimlerde kazanılmış haklarımızın korunması ve daha ileriye taşınması bakımından bizler için oldukça önemlidir.
Biz KESK’li kadınlar, bu bilinç ve sorumlulukla vereceğimiz her oyun geleceğimizin belirlenmesinde
kritik önemde olduğunun farkındayız. Bu yüzden aşağıda sıraladığımız ilkelerimiz doğrultusunda oy kullanacağız. Kullandığımız her oyu takip ederek,oylarımıza sahip çıkacağız ve
taleplerimiz yerine getirilene kadar mücadelemize devam edeceğiz.
Eşit Temsiliyete Oy Veriyoruz!

Yaşamın her alanında olduğu gibi ülkenin politikalarının belirlendiği mecliste de eşit temsiliyet olmalıdır.
– Kadınların özgürlüğü ve eşitliğini temel alan yeni bir anayasa kadınlarla birlikte hazırlanmalıdır.
– Eş-başkanlık sistemi ülke yönetiminin her kademesinde hayata geçirilmelidir.
Kadın Politikalarına Oy Veriyoruz!

Kadınların özgürlüğü ve eşitliği temel alan uluslararası sözleşmeler doğrultusunda yasal düzenlemeler yapılmalı, yasaların uygulanmasını ve denetlenmesini sağlayacak bütün mekanizmalar kadınların örgütlü olduğu sendikalar ve demokratik kitle örgütleriyle oluşturulmalıdır.
– Muhafazakar anlayışla
kadın bedenini ve yaşamını kontrol altına almaya çalışan politikalar yerine
Kadınların özgür iradesini esas alan politikalar yaşama geçirilmelidir.
– Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın adı Kadın
Bakanlığı olarak değiştirilmelidir.
çalışma Yaşamında Eşitliğe Oy Veriyoruz!

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Uygulanmalıdır!
– Eşit İşe Eşit ücret Verilmelidir!
– Kamu hizmetlerinde demokratik katılımcılık ilkesi hayata geçirilmeli; çalışanlar arasında cinsiyet eşitliğini sağlayacak ölçüler (cinsiyet kotası, eşit temsiliyet vb. ) getirilmelidir.
– Kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı ayrımcılıkla mücadele edilmeli, İş Yasası ve Devlet Memurları Kanunu kadın perspektifinden yeniden düzenlenmelidir.
– Kadın emeğini ve istihdamını ikincilleştiren politikalar reddedilmeli,kadınların güvenceli,tam zamanlı ve insan onuruna yakışır ücretlerle çalışmaları sağlanmalıdır.
– En fazla güvencesizliğin görüldüğü tarım ve ev eksenli alanlarda çalışan kadınların hepsi güvenceye alınmalı, çalışma koşulları düzeltilmeli ve ücretleri insan onuruna yakışır hale getirilmelidir.
– Analık izni değil 1 yıl dönüşümsüz ebeveyn izni olmalıdır.
– Kadınların iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesini önleyen yasal önlemler alınmalı ve kadınlar güvenceli istihdam edilmelidir.
Kamusal Bakım, Sağlık ve Eğitime Oy Veriyoruz!

ücretsiz, anadilinde, eşitlikçi ve nitelikli kamu hizmetleri verilmeli, kadınların yaşamlarını zorlaştıran özelleştirme ve ticarileşme politikalarına son verilmelidir.
– Kadınların çalışma hayatına katılmasını zorlaştıran bakım emeği (çocuk, hasta, yaşlı ve engelli) toplumsallaştırılmalıdır.
– 7/24 açık, ücretsiz, anadilinde, ulaşılabilir ve nitelikli kreşler, yaşlı evleri, engelli bakım merkezleri oluşturulmalıdır.
.
– Eğitim alanında erkek egemen müfredat terk edilmeli, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığı ortadan kaldırılmalıdır. Okullarda toplumsal cinsiyet dersi
zorunlu hale getirilmelidir.
– Sağlık hakkı bağlamında kadınların kendi bedenleri ile ilgili aldıkları tüm kararlara saygı duyulmalı, kürtaj hakkına ulaşımın önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır.
Şiddetten Arındırılmış Geleceğe Oy Veriyoruz!

Kadına yönelik şiddetle mücadele de yasal düzenlemeler yapılmalı ve şiddet toplumsal bir sorun olarak tanımlanmalıdır.
– Şiddet uygulayan faillerin cezalandırılmasında ‘tahrik indirimi’ uygulamasına son verilmelidir.
– Şiddete uğrayan kadınların yeniden sosyal yaşama katılımları için ‘yaşam evleri’ kurulmalıdır.
– Kız çocuklarının erken yaşta evlenmelerini teşvik eden tüm düzenlemeler kaldırılmalıdır.
– Kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran ve en büyük kadın kırımı yaratan savaş politikalarına karşı barışın toplumsallaşmasını sağlayacak politikalar geliştirilmelidir.
– Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik altına imza atılan uluslararası
sözleşmelerin gereği yerine getirilmelidir.
Tüm Cinsel Kimliklerin özgürlüğü İçin Oy Veriyoruz!

Trans ve eşcinsel kadınların hakları anayasada tanınmalıdır.
– Her alanda yaşanılan ayrımcılığa son verilmeli; gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
– Farklı cinsel kimliklerin özgürlük ve eşitliği esas alınmalıdır.
Bizler, kadın-erkek eşitsizliğini
bütün toplumsal eşitsizliklerin
kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenle, başta cinsiyet
ayrımcılığı olmak üzere
her türlü ayrımcılığa ve
sömürüye, şiddete, tahakküme, farklılıkları tanımayan tekçiliğe ve
inkarcılığa karşı
olan, yaşamın tüm alanlarında eşitliği esas alan, din, dil, ırk, inanç, mezhep ve cinsiyet ayrımının olmadığı, eşit ve ekolojik bir toplumda, özgürlük ve demokrasinin tesisi için mücadele edecek,
kadın özgürlük perspektifiyle bir yaşamı kurma iradesi gösteren siyasal programları destekleyeceğiz.