İKRAMİYE HAKKIMIZ İÇİN DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

207

Bugün, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR emekçilerinin ikramiyelerinin ödenmesi talebiyle Ankara’da Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı önünde, illerde ise İŞKUR ve SGK İl Müdürlükleri önlerinde basın açıklamaları gerçekleştirilerek, sendikamızın görüş ve talepleri kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Aydın’da SGK İl Müdürlüğü’nde ikramiyelerle ilgili yaptığımız çalışmaya müdahale edilmiş, Şube Başkanımız Musa Ekici kurumda yaptığı çalışmalarda sivil polislerin takibine uğramış, özel güvenlik tarafından ablukaya alınarak engellenmeye çalışılmıştır. Bunun üzerine İzmir’de bulunan Genel Sekreterimiz Davut Balıkçı, Genel örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Akın Şişman, İzmir Şube Sekreterimiz Kadir Baydur Aydın’a giderek SGK İl Müdürü Rıfat Kocaoğlu ile görüşme yapmışlardır.
Görüşmede; MYK üyelerimiz tarafından son dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Memur-Senle idari işbirliği içerisinde sendikamıza ve sendikal faaliyetlerimize yönelik baskıcı tutum sergilenmeye çalışıldığı, bunun kurum başkanlığı ile yapılan görüşmelerde de dile getirildiği belirtilerek, özellikle son dönemlerde Sendikamızın bu tür uygulamalara karşı mücadele ettiği, bundan sonra da mücadeleye devam edeceği ifade edilmiştir. Sendikal faaliyetlerin izne tabi olmadığı, bugüne kadar icazetle sendikal faaliyet yürütmediğimiz, bundan sonra da bu biçimiyle yürütmeyeceğimizin altı çizilmiştir.
Ayrıca, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağımız ve gerekli hukuki süreci başlatacağımız
İl Müdürü Rıfat Kocaoğlu’na beyan edilmiştir.
Rıfat Kocaoğlu ise, KESK’e ve BES’e karşı herhangi bir olumsuz tutumunun olmadığını, Şube Başkanımızı tanımadığı için böyle bir tutum sergilediğini ifade etmiş, bundan sonraki süreç için de herhangi bir tavrının olamayacağını belirtmiştir.
Basın açıklamalarında okunan metin aşağıdadır:
BASINA VE KAMUOYUNA
AKP Bildiğini Okumaya Devam Ediyor!
AKP bir yandan ülkemizdeki emekçileri yoksulluğa mahkûm ederken, diğer yandan hukuk tanımaz tutumunu her alanda sürdürmeye devam etmektedir. Yoksulluk ve yolsuzluk düzenini her geçen gün pekiştiren siyasi iktidar, yolsuzluklarının üzerini örtmeye çalışırken 2015 yılı için asgari ücrete günlük 1 TL, kamu emekçilerine ise günlük 2-3 TL zammı dayatmaktadır. Ülkemizde kamu emekçileri AKP ile yandaş sendika Memur Sen arasında 2013 yılında imzalana satış sözleşmesinin sonucunda her geçen gün daha da yoksullaşmakta, yüksek oranlı zamlar, enflasyon baskısı, kamu hizmetlerinin piyasalaşması ve adaletsiz vergi sistemi her geçen emekçilerin hayatını cehenneme çevirmeye devam etmektedir.
Büro İşkolunda Hak Kayıplarımız Hukuki Kazanımlara Rağmen Gasp Edilmeye Devam Etmektedir
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile; 5502 Sayılı Kanun uyarınca görev yapan Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR emekçilerinin almakta olduğu yılda iki kez verilen ikramiye, fazla mesai, kısmi ek ödeme kayıpları, Genel İdare Hizmetleri sınıfındakilere verilen fatura inceleme farkı, İstanbul’da çalışanlara verilen ek ödeme farkının elinden alınmasına neden olmuştur. Anayasa Mahkemesi söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) bazı hükümlerini Anayasaya aykırılık ve 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etmiş ve karar 10. 10. 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı da göz önünde bulundurularak açılan davalar sonucunda İzmir, Denizli ve Aksaray İdare Mahkemesinin kararlarında ifade edildiği gibi, “dava konusu işlemin dayanağı mevzuatın mali haklara ilişkin olduğu ve yetki kanununun kapsamında bulunmadığı gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda yer verilen kararıyla iptal edildiği, dolayısıyla hukuksal dayanağı kalmayan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. ” denilmektedir.
Kural olarak Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal edilen yasa hükümlerinin baştan itibaren Anayasaya aykırı olduğu ortada iken, iptal kararlarının, iptal edilen yasa çıkarılmasından itibaren bütün sonuçları ile ortadan kaldıracağı kabul edilmemiştir. Böylesi bir mutlak kabulün, kazanılmış hakları ve hukuki güvenliği ortadan kaldırıcı, toplumun adalet anlayışını zedeleyici sonuçlar doğuracağı açıktır.
İzmir, Denizli ve Aksaray İdare Mahkemelerinin ikramiyelerin ödenmesi yönünde vermiş olduğu kararlar da dikkate alınarak 2012 Temmuz dönemi, 2013 Ocak-Temmuz, 2014 Ocak-Temmuz ve 2015-Ocak dönemlerine ait ikramiyelerin yasal faizi ile birlikte tüm SGK ve İŞKUR emekçilerine ödenmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde Büro Emekçileri Sendikası olarak 15 Ocak tarihi itibariyle ikramiye talep dilekçelerimizi ilgili kurumlarımıza vereceğimizi, taleplerimizin gerçekleşmediği takdirde açacağımız binlerce dava ile hukuk mücadelesi başlatacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.
AKP İktidarı Hukuk Tanımaz Tutumundan Biran önce Vazgeçmeli, İnsanca Yaşam Taleplerimizi Karşılamalıdır
Başta AKP iktidarı olmak üzere SGK ve İŞKUR yöneticilerini ve Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı’nı bir kez daha uyarıyoruz! SGK ve İŞKUR emekçilerinin ikramiyeleri 15 Ocak 2015 tarihi itibariyle geçmiş kayıplar ve yasal faizi ile birlikte ödenmeye başlanmalıdır.
Büro Emekçileri Sendikası olarak işkolumuzda yaşanan hak gasplarına karşı dün olduğu gibi bugünde mücadelemizi sürdürüyoruz, bundan sonrada sürdüreceğimizi buradan bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz!
MERKEZ YÖNETİM KURULU