HUKUKİ KAZANIMLARIMIZA YENİLERİ EKLENDİ!

253

2282 id=goster name=154db77313488b.jpg”>


margin: 5px; float: ; /
Fiili ve meşru mücadelemizle birlikte hukuki mücadelemizi de kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bağlı sendikalarımızın açtığı davalarda elde ettiğimiz kazanımlara yenileri ekleniyor.
AKP’nin hak gasplarına ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılarına karşı açtığımız davalarda üç önemli kazanım daha elde ettik.
1- BASIN AçIKLAMASI YAPILMASI HAKTIR! İDARİ PARA CEZASI VERİLEMEZ
Bilindiği üzere; son yıllarda sendikal faaliyetlerimize yönelik baskılarda sıkça karşımıza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çıkarılmaktadır. Valilikler tarafından yasaklandığı belirtilen yerlerde basın açıklaması yapılması durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre idari para cezası verilerek en Temel Anayasal hakkımız bile engellenmek istenmektedir. Sendikamız SES’in, konuya ilişkin SES Niğde Temsilcisi, SES Mardin Şube Başkanı ve SES Mardin üyesi adına AİHM’e 2006 yılında yapılan başvuru sonuçlanmıştır.
AİHM’in 4524/06 başvuru nolu ve 14 Ekim 2014 tarihli kararında, başvurucuların barışçıl bir gösteriye katılmalarından dolayı yargılanıp idari para cezası verilmesinin orantılı olmadığı ve AİHS’in 11. maddesinin 2. paragrafı kapsamında bu cezanın kamu düzenini sağlamak için gerekli olmadığı sonucuna varıldığı belirtilmiş ve Türkiye’nin sözleşmenin 11. maddesini (örgütlenme ve toplanma özgürlüğü) ihlal ettiği belirtilmiştir.
Bu durumda, özellikle kamu kurum ve kuruluşları önünde yapılan basın açıklamalarından sonra polisler tarafından idari para cezası tutanağı tutulup, para cezası verilmesi AİHS’in 11. maddesine açıkça aykırı hale gelmiştir. Türkiye’deki tüm emniyet birimlerinin AİHM kararı uyarınca bundan böyle idari para cezası tutanağı düzenlememesi ve hiç kimseye para cezası vermemesi gerekmektedir. AİHM’in kararı için

.
3- SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN DüŞüLEMEZSendikamız ESM tarafından Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2014/2 sayılı Genelgesinde yer alan “1 ay içerisinde alınan ve 8 saati aşan saatlik izinler yıllık izinden düşülür” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay 5. Daire 10. 09. 2014 tarih ve 2014/3557 Esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Karar gerekçesinde
“kanunda yıllık izinden düşülebilecek sürelerin tahdidi biçimde sayılmış olması karşısında, alt derece bir düzenleme olan Genelge ile yıllık izinden düşülebilecek sürelerin genişletilerek saatlik iznin de bu sürelere eklenebilmesine, normlar hiyerarşisi uyarınca hukuken imkân bulunmadığından, dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir. öte yandan, dava konusu işlem, davalı idare emrinde görevli personelin kullanacağı saatlik izinlerin yıllık izinden düşülmesi sonucunu doğurmakta, işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, personel yönünden telafisi güç zarara neden olmaktadır. Zira, işlemin kurulduğu tarih ile hukuka aykırı olduğunun tespit edildiği tarih arasında yıllık izin hakkının kısıtlanması, personelin hukuka aykırı işlemden ötürü katlandığı durumun telafisini olanaksız kılmaktadır. “denilmiştir. Karar için