ADALET BAKANLIĞI’NDA SÖZLÜ SINAVDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

213

SENDİKAMIZIN DANIŞTAY 5. DAİRE’NİN 2014/4670 E. SAYILI DOSYASINDA AçMIŞ OLDUĞU DAVA SONUCUNDA;
ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GöREVDE YüKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YöNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YöNETMELİĞİN ‘BAŞARI SIRALAMASI’ BAŞLIKLI ŞUBE MüDüRü, BİLGİ İŞLEM MüDüRü, YAZI İŞLERİ MüDüRü, İDARİ İŞLERİ MüDüRü VE BUNLARLA AYNI DüZEYDEKİ KADROLARA ATANACAKLAR AçISINDAN YALNIZCA SöZLü SINAVIN YETERLİ GöRüLDüĞü 15/B MADDESİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.
31. 08. 2013 günlü 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesiyle, Genel Yönetmeliğe, 12 nci maddeden sonra gelmek üzere 12/A, 12/B, 12/C olmak üzere 3 madde eklenmiş, ‘Sözlü Sınav’ başlığı ile eklenen 12/A maddesinde şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar yönünden, yazılı sınavda başarılı olmaları şartıyla sonrasında sözlü sınava tabi tutulmaları kural olarak belirlenmiş, ‘Başarı sıralaması’ başlıklı 12/B maddesinde ise, ‘Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir. Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir’ hükmüne yer verilmiştir.
Böylelikle sayılan bazı unvanlara sadece sözlü sınav ile belirlenen başarı puanı diğer kadrolara ise yazılı sınav ile elde edilen başarı puanı esas alınarak atama yapılacağı belirtilmiştir. Bu nedenle, dava konusu Yönetmeliğin 9. maddesi ile aynı Yönetmeliğe ‘Başarı sıralaması’ başlığı ile eklenen 12/B maddesinin 1. fıkrası hükmünde geçen ‘sözlü sınav’ ibaresi, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin tek belirleyicisi olarak düzenlenmesi, bu haliyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının yalnızca başarı kriterleri daha muğlak sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulması, Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde etkin yargısal denetiminin yapılmasının engellenmesi nedeniyle hukuka aykırıdır.

13. 04. 2014 tarih ve 28971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali istenilen maddeleri açısından yürütülmesinin durdurulması istemine gelince, Genel Yönetmeliğin 12/B maddesi esas alınarak Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine eklenen “Başarı Sıralaması” başlıklı 15/B maddesinde yer alan “sözlü sınav” ibaresi, yukarıda değinilen gerekçeyle hukuka aykırı bulunmuştur.
Dava konusu yönetmeliğin ülke çapında Adalet Bakanlığı’nın tüm kurum ve kuruluşlarında uygulandığı göz önüne alındığında hukuka aykırı olduğu saptanan maddenin uygulamaya devamı nedeniyle hukuka aykırı atama ve uygulamalara sebep olabileceğinden Danıştay 5. Daire’nin 2014/4670 E. Sayılı dosyasında 27/10/2014 tarihinde; şube müdürü, bilgi işlem müdürü, yazı işleri müdürü, idari işle müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki kadrolara atanacaklar açısından yalnızca sözlü sınavın yeterli görüldüğü 15/B maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Karar
İçin

Tıklayınız

. . .