SGK VE İŞKUR’U YARGI KARARLARINI UYGULAMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

271

666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile tüm kamu emekçilerinin maaş ve ödemeleri değiştirilmiş olup EK MADDE 12/1-ü fıkrası gereğince; “ü) İlgili mevzuatına göre yılın belirli aylarında personelin aylığı (ek gösterge dahil) veya asgari ücret esas alınmak suretiyle ödenmekte olan ikramiye ödemelerine ilişkin hükümler,” denilmek suretiyle kurum personeline ödenen ikramiyeler 14. 01. 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırılmıştır.
Ancak Anayasa Mahkemesi 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 27 Aralık 2012 tarihinde 2011/139 esas numaralı başvuruyu değerlendirerek söz konusu KHK’nın bazı maddelerini Anayasaya aykırılık ve 6223 sayılı yetki kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etti ve karar 10. 10. 2013 tarihli resmi gazetede yayınlandı.

Karara göre, Anayasa Mahkemesi 666 Sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’na eklenen Ek 12. Maddenin 1. ve (j) bendi hariç 2. fıkrası yani kurum ve kuruluşların kendi teşkilat kanunlarında belirlenen döner sermaye payı, ikramiye, ek ödeme, vekalet ücreti gibi ödemeleri düzenleyen maddelerini iptal etti. SGK ve İŞKUR çalışanlarının ikramiyelerinin ödenmemesine gerekçe gösterilen madde de bu iptal edilen madde hükümleri arasında yer almaktadır.
SGK ve İŞKUR emekçilerinin 666 sayılı kararnameyle hükümet tarafından ortadan kaldırılan ikramiyelerle ilgili Anayasa Mahkemesi iptal kararı vermesine rağmen bugüne kadar ödenmeyerek hak gasplarına devam edilmektedir. İşyerlerinden gelen taleplerimizi yazılı ve sözlü olarak kurum yetkililerine iletmemize rağmen, bugüne kadar olumlu bir sonuç alınamamıştır. İkramiyelerle ilgili birçok ilde davalar açılmış ve davalar olumlu sonuçlanmaya başlamıştır.
Son süreçte usulsüz pirim, teşvik ve sağlık harcamaları ile işverenlere verilmeyen cezalar nedeniyle SGK’nın kamuyu 5 milyarın üzerinde zarara uğrattığı Sayıştay raporlarına yansımıştır. Yine kurum başkanlığının yapmış olduğu temsil harcamalarında 1. 6 milyon TL’nin akıbeti Meclis gündemine taşınmıştır. Sayıştay raporlarında 2013 yılı için yapmış olduğu denetimlerde kamu, özel ve üniversite hastanelerinin usulsüzlüklerini tespit edildiğine dair haberler basında yer almıştır. Habere göre SGK hastanelerin kendine fatura ettiği 94 milyonu ödemiştir. SGK prim, teşvik olarak işverenlere ve hastanelere milyarlar öderken SGK emekçilerinin ikramiye taleplerini yargı kararlarına rağmen ödememektedir.
Gelinen aşamadan ekte örneklerine yar verilen farklı mahkemelerce verilen kararlarda özet olarak; Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesinde yayınladığı 31/12/2012 tarihli duyurusu ile 11/10/2011 günlü ve 666 sayılı KHK’nın EK 12 inci maddesinin (2) numaralı bendinin, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından, Anayasa’ya aykırı olduğu ve iptali gerektiğine karar verildiği belirtilmiş, bu durumda, dava konusu işlemin dayanağının, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiş olması karşısında hukuksal dayanağı kalmayan dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
SGK ve İŞKUR yönetimlerinin yargı kararlarını esas alarak personelin mağduriyetine sebep olan uygulamalarından bir an evvel vazgeçmelerini ve ikramiye, ek ödeme, vekalet ücreti gibi ödemelerin 666 sayılı KHK öncesi gibi uygulamasını talep ediyoruz.
Konuyla ilgili 11. 12. 2014 Perşembe günü genel merkezimizde basın toplantısı düzenlenerek; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve İŞKUR Genel Müdürlüğü, yargı kararlarını uygulamaya ve SGK ve İŞKUR emekçilerinin ikramiyelerini ödemeye davet edilmiştir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU