SGK BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU. . .

227

Bugün, Genel Başkanımız Fikret ASLAN, Genel Sekreterimiz Davut BALIKçI, Genel örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Akın ŞİŞMAN ve Ankara 1 Nolu Şube Sekreterimiz Deniz AKIL’ın katılımıyla SGK Başkanı Sayın Yadigar Gökalp İLHAN ile görüşme yapılmıştır.
Yapılan görüşmede; görevde yükselme sınavı, ikramiye ve ek ödemeler, Hasanoğlan SGK Arşiv Binası iş yeri sorunları, ilave ödeme kesintileri, kurum iş yükü, personel eksikliği, Torba Yasadaki af düzenlemesi, personel politikası, mobbing ve sendikal faaliyetlerimize yönelik baskılar (örneğin, Kocaeli, Zonguldak, Kocatepe) ve Memur-Sen’le ilişkiler gündemlere alınmıştır.
SGK Başkanı Sayın Yadigar Gökalp İLHAN, ikramiyelere ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının geriye dönük işlemediği, iptal kararı durumunda eski hükümlerin geçerli olamayacağı, konunun ancak yasal düzenleme yoluyla çözüleceği, bu konunun Torba Yasaya eklenecek hükümlerle çözülmesi için çalışma yapıldığı ancak Maliye Bakanlığı’nın kabul etmediğini ifade etmişlerdir.
Reçete kontrol servislerindeki SGK çalışanlarının ilave ek ödeme kesintilerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı’ndan görüş istendiği, gelecek görüş doğrultusunda adım atılacağı belirtilmiştir.
Kocaeli, Zonguldak ve Kocatepe İl ve Merkez Müdürlüklerinde yaşanan mobbing ve sendikal baskılar, Büro Memur-Sen yönetici ve temsilcilerinin idareci olarak atanmasından duyulan rahatsızlıklar ifade edilmiş olup, bu konuda gerekli araştırmaların ve çalışmaların yapılacağı, dış görevlerde bulunan SGK çalışanlarına harcırah ödeneceği belirtilmiştir.
05. 04. 2014 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme Sınavına ilişkin; müdürlük sınavı ile ilgili olarak sözlü sınavının henüz yapılmadığı için herhangi bir problemin olmadığı ifade edilmiştir. Memurluk sınavı ile ilgili baraj puanının 70’e çekilmesiyle birlikte 170 kişinin mağdur olacağı ve atama sonrasında açılacak davalarla mağduriyetin giderilebileceği belirtilmiştir. Biyologlarla ilgili sorunun ise çözülemeyeceği, dolayısıyla sendikamızın açmış olduğu davadan feragat etmesinin Kurumun karar verirken işini kolaylaştıracağı ifade edilmiştir.
Sendikamız tarafından ise, biyologlarla ilgili yürütmenin durdurulması kararının sınav sürecini etkilemediği, asıl problemin Başbakanlık çerçeve Yönetmeliği ile sınav tarihinde geçerli olan SGK Görevde Yükselme Yönetmeliği arasındaki uyumsuzluktan kaynaklandığı belirtilmiştir.
Yine 06. 03. 2014 tarihinde Danıştay 5. Dairesi, çerçeve Yönetmeliğin bazı hükümlerinin yürütmesini durdurma kararı vermesine rağmen, Kurumun sınavları ertelemesi gerekirken 05. 04. 2014 tarihinde sınavın yapılmasına karar vermesi, bugün yaşanan sorunlara neden olduğu belirtilmiştir. Danıştay’ın çerçeve Yönetmeliğinin özellikle “kurumda en az iki yıl çalışma” ve “bir alt görevde çalışma” konularında yürütmeyi durdurma kararına rağmen bu koşulları taşımayan çalışanların sınava alınması geriye dönüşü zorlaştırdığı, asıl sorunun bu olduğu halde biyologlarla ilgili yürütmeyi durdurma kararının asıl meseleymiş gibi yansıtılmasının doğru olmadığı Sendikamız tarafından ifade edilmiştir.
Diğer taraftan SGK Başkanlığı’nın binlerce SGK çalışanını ilgilendiren ve belki de geleceğini etkileyecek bu sınavlar konusunda en kısa zamanda açıklama yapması, çalışanları ve kamuoyunu bilgilendirmesi ve özensiz işletilen sürçle ilgili de Kurumun SGK çalışanlarından özür dilemesi gerektiği belirtilmiştir.
Sonuç olarak; Kurumca henüz bir karar verilemediği SGK Başkanı tarafından ifade edilmiş, çeşitli olasılıklarla ilgili olarak görüş oluşturulmaya çalışıldığı belirtilmiştir.
Bir kez daha ifade etmeliyiz ki; bugüne kadar haksızlıklar karşısında adaleti, emek hısızlığına karşı hakkaniyeti, kayırmacılığa karşı liyakati savunduk. Emeğin haklarının savunulması konusunda bir an için bile tereddüt etmedik. Bundan sonra da aynı tutum içinde olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.
Sürecin takipçisi olduğumuzu, SGK emekçilerinin en ufak mağduriyeti karşısında her türlü yasal ve meşru yollara başvuracağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU