NERDEN BAKSAN TUTARSIZLIK. . .

200

666 SAYILI KHK AçISINDAN ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARINA YöNELİK VERİLEN SORU öNERGESİNE ADALET BAKANLIĞI VE ÇALIŞMA VE SOSYAL GüVENLİK BAKANLIĞI’NDAN SKANDAL YANITLAR
Sendikamızca başta enflasyon farklarının ödenmesi olmak üzere, büro emekçilerinin 666 sayılı KHK’den kaynaklı kayıplarının telafi edilmesi ve SGK/İŞKUR emekçilerinin ikramiyelerinin ödenmesi için 15 Temmuz Salı günü yarım günlük iş bırakma hayata geçirilmiştir. Sendikamızın gündemde tutma ısrarı neticesinde ikramiyelerin ortadan kaldıran düzenlemelerle ilgili HDP Milletvekili Levent TüZEL’in soru önergesine ilgili bakanlıklarca cevap verilmiştir.
Bilindiği üzere, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname KESK’in ve bağlı Sendikalarının tüm eleştirilerine rağmen 02. 11. 2011 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
İkramiye, Döner Sermaye ödemesi, Vekalet ücreti, Fazla Mesai gibi pek çok kalemde yapılan ödemeler kaldırılmış ve pek çok kamu emekçisinin toplamda elde ettiği ücretlerde ciddi azalmalara neden olunmuştu.
Ana muhalefet partisi tarafından 2011/139 esas numarası ile Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruyu değerlendiren Mahkeme söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK)
bazı hükümlerini anayasaya aykırılık ve 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etti ve karar 10. 10. 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.

Karara göre, Anayasa Mahkemesi 666 Sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’na eklenen Ek 12. maddenin 1. ve j bendi hariç 2. fıkrası yani Kurum ve Kuruluşların kendi teşkilat kanunlarında belirlenen döner sermaye payı, ikramiye, ek ödeme, vekalet ücreti gibi ödemeleri düzenleyen maddelerini iptal eden maddenin iptaline karar verilmiş olup, bu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte; iptal edilen düzenlemelerin önemli bir bölümü ise mahkeme kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir.
Ancak aradan geçen dokuz aya rağmen herhangi bir düzenleme yapılmamış olup, kamu emekçilerinin mağduriyeti devam etmektedir. Bu durum İstanbul Milletvekili Levent TüZEL’in 7/35460 esas numaralı soru önergesi ile Adalet Bakanlığına sorulmuş, gelen yanıtta özetle; Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği gerekçesiyle yürürlükten kaldırılmış olan mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmasına imkan bulunmadığı, TBMM tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece yürürlükten kaldırılan söz konusu madde hükümlerinin iptal kararına istinaden kendiliğinden yürürlüğe giremeyeceği, memurlar ve kamu görevlilerinin haklarının, hem kanunla hem de toplu sözleşme ile belirlenmesinin mümkün olduğu ifade edilmiştir.
Kural olarak Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal edilen yasa hükümlerinin baştan itibaren Anayasaya aykırı olduğu saptanmaktadır. Ancak iptal kararlarının, iptal edilen yasa kuralını çıkarılmasından itibaren bütün sonuçları ile ortadan kaldıracağı kabul edilmemiştir. Böylesi bir mutlak kabulün, kazanılmış hakları ve hukuki güvenliği ortadan kaldırıcı, toplumun adalet anlayışını zedeleyici sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Geriye yürürlük gibi geriye yürümezlik ilkesi de mutlak olarak kabul görmüş değildir.
Danıştay tarafından verilen kimi kararlarda geriye yürümezliğin kazanılmış hakların saklı tutulması, hukuki kararlılığın, kamu düzeninin korunması amacıyla getirildiği ve mutlak olmadığı belirtilmektedir. Bu amaçla sınırlı olarak somut uygulama işlemlerinin gözden geçirileceği ve sonucuna göre bir karar verileceği benimsenmiştir.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2009 yılında verdiği bir karar, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ancak yayınlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilen bir yasa maddesinden kaynaklanan uyuşmazlığa ilişkindir. Bu kararında iptal kararı verilen ancak kararın henüz yürürlüğe girmediği dönemde, iptal edilen yasanın uygulamaya devam edilemeyeceği sonucuna varırken; “. . Anayasa’ya aykırılığı hükmen saptanmış olan bir yasa kuralının uygulanmasının hukuken korunması gibi bir sonuca neden olur ki bu durumun Anayasanın üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkesine aykırı düşeceğinin kabulü gerekir. ” saptamasını yapmıştır.
Yine, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sebebiyle kamu çalışanlarına 666 sayılı KHK öncesi düzenlemelerin uygulanacağına ilişkin ikramiyelere ilgili İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 26. 03. 2014 tarih, E:2012/953, K:2013/527 sayılı kararı, vekalet ücretleri ile ilgili Denizli İdare Mahkemesi’nin 06. 11. 2013 tarih, E:2013/537, K:2013/1107sayılı kararı bulunmaktadır.
Kurumların kendi teşkilat kanunlarında belirlenen Ek ödeme, İkramiye, Vekalet ücreti, Döner Sermaye ödemesi ve Fazla Mesai gibi ödemeler Ek 12. madde açısından Resmi Gazete’nin yayımından itibaren,
diğer maddelere ilişkin iptal kararları açısından ise 9 aylık süre zarfında TBMM tarafından yeni bir düzenleme yapılmadığından bu süre dolduktan sonra 666 sayılı KHK’da yer alan hükümlerin Anayasaya ve yetki kanununa aykırılığı tespit edilmiş olduğundan kamu çalışanlarının daha fazla mağdur edilmelerinin önüne geçilmesi için 666 sayılı KHK’den önceki hükümlere göre uygulanması gerekmektedir. Büro Emekçileri Sendikası olarak mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir.
margin-: 247. 8pt; text-align: Fikret ASLANmargin-: 247. 8pt; text-align: Büro Emekçileri Sendikasımargin-: 247. 8pt; text-align: Genel Başkanı