İŞKUR GENEL MÜDÜRÜ SAYIN DR. NUSRET YAZICI İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU

200

9 Nisan 2014 çarşamba günü Genel Sekreterimiz Serdal SAVAŞçI, Genel Eğitim Sekreterimiz Meryem çAĞ, Ankara 1 No’lu Şube Başkanımız İsmet MEYDAN ve İşyeri Temsilcimiz Banu AYKAç’ın katılımıyla İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret YAZICI ile İŞKUR Genel Müdürlüğü’nde görüşme yapılmıştır.
Görüşmede öncelikle, İŞKUR Genel Müdürü Sayın Dr. Nusret Yazıcı’ya geçtiğimiz günlerde İŞKUR Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında çalışan 12 personelin “bir liste” ile “toplu olarak” Ankara İl Müdürlüğüne görevlendirilmesinin sürgün niteliğinde olduğu ve bunun kabul edilemez olduğu belirtilerek, bir yandan da yeni listelerin hazırlandığının, “yeni sürgün dalga” larının yolda olduğunun doğruluk derecesi soruldu.
Bir önceki İŞKUR
Genel Müdürü döneminde şiddetli bir şekilde uygulamaya koyulan kapalı kapılar ardında, hangi kriterlere göre hazırlandığı belli olmayan, hiçbir ehliyet, liyakat, çalışma düzeni gözönünde bulundurulmadan oluşturulan listeler halindeki bu sürgünlerden ve özellikle de il müdürlüklerinin cezalandırma, sürgün edilme yerleri olarak gösterilmekten vazgeçilmesi gerektiği ifade edilerek, Büro Emekçileri Sendikasının, asıl itirazının “emeğe, tecrübeye önem vermeyen” bu türlü yer değişikliklerinin tarzına, keyfiyetine ve dayatmalara olduğunun, idarenin, personel politikalarını, objektif kriterlerle göre
ve şeffaf olarak gönüllük esasına dayalı oluşturması gerektiğinin altı çizildi.
Ayrıca, “çalışma barışını ciddi şekilde
bozan ve çalışanlarda ciddi huzursuzluklara yol açan bu türlü ve de her türlü ayrımcı uygulamalardan vazgeçilmelidir. ” talebi yine ve yeniden dile getirildi.
Diğer yandan, İş ve Meslek Danışmanlarının (İMD) son zamanlarda performans dayatmalarıyla, rotasyon adı altındaki sürgünlerine son verilmesi gerektiği, işsizlik sorununun faturasının çalışanlara çıkarılmasının doğru bir yaklaşım olmadığı ve bu sorunun doğru ve istikrarlı istihdam politikalarıyla çözülebileceği dile getirilirken, ayrıca İMD’lerin gerçekleştirdiği işyeri ziyaretlerinin ardından, idare tarafından işyerlerinin aranarak “ziyaret kontrollerinin” yapılmasının çalışanlar açısından rencide edici bir tutum olduğu, bu yöntemlerin, sorunu çözmek yerine derinleştirmeye hizmet ettiği ve bu tutumdan vazgeçilmesi gerektiği özellikle vurgulandı.
İŞKUR Genel Müdürü Sayın Dr. Nusret Yazıcı; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı için diğer illerden personel alımı gerçekleştirildiğini, başkanlığın/ genel müdürlüğün dinamik hale getirilmesi çalışmaları kapsamında yer değişikliklerinin yapıldığını söylerken, bunun sürgün olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Zaman zaman toplu olmasa da
bu türlü yer değişiklikleri yaptıklarını,
ancak ajandasında sürgün listelerinin olmadığını, tüm çalışanların rahat olması gerektiğini, hiç bir çalışana işe yaramaz gözüyle bakılmadığını dile getiren Sayın Yazıcı, “Kimseyi küstürmek kırmak niyetinde değiliz. Gönüllü olarak yer değiştirmek isteyenler var ise öncelikle dikkate alırız. ” dedi.
İl Müdürlüklerinin “performans” ölçümünde özellikle büyük illerde ciddi düşüş olması nedeniyle çeşitli önlemler almaya çalıştıklarını, bu çerçevede de İl Müdürlerinden bu düşüşlerin önüne geçmelerini istediğini ifade eden Dr. Nusret Yazıcı, “Personelin yerlerinin değiştirmesini özellikle istemedim. Ama bu il müdürlerinin kendilerinin tasarrufundadır. öyle gerekiyorsa, daha verimli olmak adına İMD’lerin yerlerini değiştiriyor olabilirler. Ama kimseyi kasten kötü durumda bırakmayız. İMD’lerin işyeri ziyaretlerinin ardından telefon edilerek kontrol edilmesi de,
performans düşüşleri için alınan önlemlerden birisidir. Yararlı olacağını düşünüyoruz ancak işe yaramaz ise, müşteri memnuniyeti buton uygulamamızdan olduğu gibi bu uygulamadan da vazgeçebiliriz. Ama şu an için uygulamaya devam edeceğiz. ” diye açıklamada bulundu.
Görüşmede ayrıca;
Daha önce de defalarca dile getirildiği gibi ikramiyelerin ödenmesi önünde hiç bir hukuksal engelin kalmadığı, Yönetim Kurulunun alacağı kararla ödenmesinin mümkün olduğu, ikramiyelerin ödenmesine ilişkin
Genel Merkezimizin dava açtığı,
İMD’lerin ücret kayıplarının bir an önce telafi edilmesi gerektiği, hala Ostim ve Sincan Hizmet Merkezleri başta olmak üzere, bir çok ilde çağın çok çok gerisini yansıtan çalışma koşullarının İŞKUR emekçilerine dayatıldığı, olumsuz çalışma koşullarının iyileştirilmesi için bir an önce harekete geçilmesi, tüm personelin insanca yaşam koşullarında görev yapabilmesinin sağlanması gerektiği,
Yine son dönemde sıkça başvurulan özellikle “şeflik” kadroları için ücretli vekalet uygulamalarından vazgeçilmesi gerektiği ve ihtiyaca göre görevde yükselme sınavı açılması gerektiği, 2012 yılında yapılan şube müdürlüğü atamalarında boşalan (tercih yapmayanlar, başka kurumlara naklen atananlar ve unvan değişikliği ile yer değiştirenler olması nedeniyle) kadrolara, yürürlükte bulunan yönetmelik hükümleri gereğince puan sıralamasına göre atama yapılması gerektiği,
Şef iken sınavsız il müdür yardımcısı olarak atanan 8 kişinin atamalarının iptali
için BES’in açtığı davaların neticesindeki mahkeme karalarının hiçe sayılarak hülle ile il müdürü olarak atanan il müdürlerinin tekrar atamalarının iptaline ilişkin Ankara 15. İdare Mahkemesi verdiği atmaların iptali kararı neticesinde ilgililerin, yine idare tarafından sınav kadrosu olan “eğitim uzmanlığı” kadrolarına atanmasının yasal ve hukuki olmadığı, hukuki yollarla sürecin sonuna kadar BES olarak takipçisi olunacağı, hususlarının altı çizildi.
Genel Müdür Sayın Dr. Nusret Yazıcı bu hususlara ilişkin olarak;
İkramiyelerle ilgili mahkeme kararlarının dikkate alınacağını, konuya ilişkin herhangi bir lehte mahkeme kararı ellerine ulaştığında, ikramiye ödemelerini tüm personele yönelik gerçekleştireceklerini,
İMD’lerin ücretlerini iyileştirmeye yönelik yasal düzenleme çalışmalarının yapıldığını, bu çalışmanın
Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda da kabul edildiğini ve
Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi için çalışma ve görüşmeler yürüttüklerini, ancak ülkede yaşanan son gelişmeler nedeniyle kendi inisiyatifleri dışında sürecin uzadığını,
çalışma koşullarında yaşanan sıkıntının, fiziki mekan yetersizliğinin farkında olduklarını, çözüm konusunda çalışmalar sürdürdüklerini, Ostim Hizmet Merkezi’nin en yakın sürede yeni binasına kavuşacağını,
önümüzdeki dönemde yeni bir görevde yükselme sınavı açmayacaklarını, Devlet Personel Başkanlığı’nın yapacağı merkezi sınav beklediklerini,
Şube müdürlüğü sınavı sonucunda boşalan kadrolara atama yapmayacaklarını, sınavı kazananların kendi tercihlerine göre atandığını ve
atandıkları yerlerde görev yapmaya devam edeceklerini,
Sınav kadrolarına ve teknik kadrolara, özellikle kurum içinden yetişmiş mevcut
çalışanların atanması ve yargı kararlarına uyulması gerektiğini, kendisinin özellikle hukuksuz ve hülle atamalar konusunda hassasiyet gösterdiğini, ancak ataması iptal edilen 8 kişi için Devlet Personel Başkanlığı’ndan görüş alınarak şube müdürlüğüne denk gelecek en yakın kadro olan eğitim uzmanlığı kadrosuna atama yapıldığını, diğer yandan Edirne’de ataması iptal edilen personelin karşı dava açarak kazandığını ve
tekrar il müdürü olarak atanacağını ifade etmiştir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU