İŞKUR EMEKÇİLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI GASPEDİLEMEZ!

195

Bugün Sendikamız Genel Merkezinde İŞKUR’da İş ve Meslek Danışmanlığı kadrosunda çalışan emekçilerin ücret kayıpları ve İŞKUR çalışanlarının ikramiyelerine ilişkin basın toplantısı düzenlenmiştir.

Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özlem YILMAZ YEŞER’in basın toplantısında okuduğu metin:

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler işsizlik oranlarını belirgin bir şekilde arttırmış ve işsizlik sorunu giderek büyüyen bir sosyal sorun haline gelmiştir.Ülkemizde de işsizlik oranlarının uzun süre yüksek seyretmesi, işsizlik süresinin uzunluğu vb. gibi nedenlerle istihdam sorunu giderek derinleşmiştir.

AKP Hükümeti işsizliğe çözüm olarak “her işsizin bir meslek danışmanı olacak” “iş bulmak artık çok kolay” gibi buram buram reklam kokan ifadelerle iş ve meslek danışmanlığı uygulamasını başlatmıştır. İŞKUR’da bu amaçla İş ve Meslek Danışmanlığı kadrosu oluşturularak dört bin sözleşmeli yeni personel istihdam edilmiştir.

Bilindiği üzere 6495 sayılı Kanun 02/08/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Torba Yasa ile 657 4/B ye göre sözleşmeli çalışan İş ve Meslek Danışmanlarının 657 4/A kadrosuna geçmesinin önü açılmış ve kadroya geçme süreci tamamlanmıştır.

Ancak devlette daha önce tahsisi olmayan İş ve Meslek Danışmanlığı kadrosu oluşturulurken bu kadroya ilişkin hiçbir teknik hazırlık yapılmamıştır. Bu nedenle bugün kadroya geçirilmeleri sırasında mevcut durumlarından daha düşük bir ücretle çalıştırılmaları gündeme gelmiştir.

23.08.2013 tarihinde İŞKUR Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamada: 

– İş ve Meslek danışmanları statü hukuku olarak 657 sayılı kanuna tabi memur olarak istihdam edileceklerdir.

–  İş ve Meslek Danışmanları 9 uncu derecenin 1 nci kademesi karşılığı olarak (intibak işlemleri ve medeni hali, çocuk sayısı, özür durumu, v.s. gibi durumlarda miktar değişebilecektir) ; 657 Sayılı kanun 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 666 sayılı KHK ile 375 Sayılı KHK’ya eklenen “EK MADDE 9” hükümleri doğrultusunda 1.784,85, TL Memur maaşına hak kazanacaklardır açıklamasını yapmış ve Kasım ayı maaşlarında da bu uygulamaya geçilmiştir. 

Bu durumda İş ve Meslek Danışmanları mevcut maaşlarından yaklaşık olarak 750-800.-Tl. daha düşük bir ücret alacaklardır.

İş ve Meslek Danışmanlarının kadro görev tanımı, alacağı ücret, görevinde yükselip yükselmeyeceği vb. birçok konuda mevzuat düzenlemesi yapılmadığından kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması ile karşı karşıya bırakılmışlardır.

Yine yıllardır kurumun bütün iş yükünü çeken benzer işleri yapan İŞKUR emekçileri ücret ve özlük hakları bakımından ayrımcılığa tabi tutularak iş barışının bozulmasına da neden olunmuştur.

2013 yılı içerisinde 666 sayılı KHK ile İŞKUR emekçilerinin ikramiyeleri kaldırılmış, kararnamenin iptali için açılan dava sonucunda Anayasa Mahkemesi; kurumların teşkilat kanunlarında belirlenen döner sermaye payı, ikramiye, ek ödeme, vekâlet ücreti gibi ödemelerin kararnameyle kaldırılamayacağına hükmetmiştir.

[kck]uAnayasa Mahkemesi’nin yayınlanan gerekçeli kararına göre İŞKUR emekçilerinin ikramiyelerinin ödenmesi önünde hiçbir engel kalmamıştır.[kck]/u

Büro Emekçileri Sendikası olarak bir kez daha uyarıyoruz;

İMD’lerin kazanılmış hakları korunmalı ve maaşlarında ortaya çıkan hak kayıplarının giderilmesi için yasal düzenlemeler derhal yapılmalıdır.

Kurumda bozulan iş barışının yeniden sağlanması için bütün İŞKUR emekçilerinin uzmanlık ve danışmanlık kadrolarına geçişinin sağlanmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilerek aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ünvan ve maaş farklılıkları ortadan kaldırılmalıdır.

Anayasa Mahkemesi kararının gereği yerine getirilerek 2013 yılı ikramiyeleri  tüm çalışanlara derhal ödenmelidir. 

İŞKUR emekçilerinin kazanılmış haklarının gaspedilmesine yönelik girişimlere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi, kazanılmış haklarımızı korumak ve geliştirmek için örgütlülüğümüzü daha da güçlendirerek mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.       


MERKEZ YÖNETİM KURULU


class=’avatar’ name=’haber’