CUMHURİYETİN 90. YILINDA EŞİT, ÖZGÜR, LAİK VE DEMOKRATİK TÜRKİYE MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR!

225

Gerçek Bir Cumhuriyet, Biçimsel Kutlamalar Yapılarak Değil; Emek, Barış ve Demokrasi Mücadelesi Yükseltilerek Yaratılabilir!

Cumhuriyetin 90. yılı, yine biçimsel kutlamaların yapılacağı etkinliklerle her yıl olduğu gibi bugün de kutlanmaktadır. Farklı kimlik ve inançlara sahip halkların emperyalist işgale karşı omuz omuza verdikleri mücadelenin sonucunda cumhuriyet kurulmuştur. Sonrasında ise halkların, işçi ve emekçilerin barış-eşitlik ve özgürlük talepleri çoğu zaman tekçi bir zihniyetle görmezden gelinmiştir.

Bugünün Türkiye’sinde gelir adaletsizliği, emeğin güvencesizleştirilmesi, ücretlerin düşürülmesi, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ve sosyal hakların gasp edilmesiyle emekçi sınıfların yaşamını doğrudan etkileyen bölüşüm sorununun giderek daha da ağırlaştığı bir dönemden geçilmektedir.

Yine cumhuriyetin ana sloganlarından olan “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesi gelinen noktada iflas etmiş, kendi içinde 40 yıldır devam eden çatışmalı dönem AKP iktidarı ile tüm komşu ülkelerle de çatışmaya dönüşmüştür.

Türkiye halklarının ihtiyaç duyduğu, emperyalizmin güdümünde olmayan gerçekten laik, demokratik ve emekçilerin halklarının korunduğu bir cumhuriyettir. Bugün en büyük özlemimiz; emekçilerin örgütlenme özgürlüğü, grev ve toplu sözleşme hakkının anayasal hak olarak teminat altına alındığı, başta eğitim ve sağlık olmak üzere bütün kamu hizmetlerinin halka eşit, parasız olarak verildiği, emperyalist işgal senaryolarında taşeron rolü üstlenilmeyen farklı inanç ve kimliklerin baskıya ve ayrımcılığa tabi tutulmadığı, her dilden, inançtan ve kültürden halkımızın eşit ve özgür yaşadıkları, işsizliğin, açlığın ve sefaletin değil; barışın kardeşliğin ve özgürlüğün kol gezdiği demokratik bir ülkede yaşamaktır.

Son olarak geçtiğimiz aylarda yaşanan Gezi direnişinde Kürt-Türk, Alevi-Sünni, Genç-Yaşlı, İşçi-Köylü-Kamu Emekçisi toplumun her kesiminden milyonlarca kişi özgürlük, eşitlik, laiklik, insanca yaşam talepleri etrafında bir araya gelmiştir. AKP hükümeti tarafından milyonların talepleri görülmemiş, faşizan yöntemlerle oluşan halk muhalefeti bastırılmaya çalışılmıştır.

BES olarak; halkın gerçek anlamda egemen olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin ve hukukun üstünlüğünün hayata geçtiği, özgür ve demokratik bir ülkede barış içinde yaşanması dileğiyle, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz

MERKEZ YÖNETİM KURULU