İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÖZLÜK HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN, ŞUBELERİMİZCE BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR

241

İŞKUR’da çalışan İş ve Meslek Danışmanlarının özlük haklarının korunmasına ilişkin Şubelerimizce İŞKUR önlerinde basın açıklaması yapılmıştır.

Basın Açıklaması:

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ KAZANILMIŞ HAKLARI GASPEDİLEMEZ

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler işsizlik oranlarını belirgin bir şekilde arttırmış ve işsizlik sorunu giderek büyüyen bir sosyal sorun haline gelmiştir.Ülkemizde de işsizlik oranlarının uzun süre yüksek seyretmesi, işsizlik süresinin uzunluğu vb gibi nedenlerle istihdam sorunu giderek derinleşmiştir.

AKP Hükümeti, işsizlik sorununu çözüyor görünmek, en azından işsizlik oranlarını görünürde azaltmak için, peş peşe istihdam teşvik paketleri hazırlayarak esnek ve güvencesiz çalışma uygulamalarını daha da yaygınlaştırmıştır.

Hükümetin istihdam politikalarını uygulayan kurumlardan birisi olan İŞKUR, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikteki işsizlerin istihdam edilmesine yönelik Kurslar, Toplum Yararına Çalışma Programları, Girişimcilik ve İş Başı Eğitim ve Staj Programları uyguluyor.

Yine işsizliğe çözüm olarak “her işsizin bir meslek danışmanı olacak” “iş bulmak artık çok kolay” gibi buram buram reklam kokan ifadelerle iş ve meslek danışmanlığı uygulaması başlatılmıştır. İŞKUR’da bu amaçla İş ve Meslek Danışmanlığı kadrosu oluşturularak dört bin civarında yeni personel istihdam edilmiştir.

İşsizlere “kolayca” iş bulacakları iddia edilen iş ve meslek danışmanlarının kendilerinin bile sözleşmeli istihdam edilmesi, yani en genel anlamıyla iş güvencesinden yoksun olmaları, sistemin işsizlere iş bulmayı kolaylaştırma iddiasını daha baştan çürütmüştür.

Bilindiği üzere 6495 sayılı Kanun 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Torba Yasa ile 657 4/B ye göre sözleşmeli çalışan İş ve Meslek Danışmanlarının 657 4/A kadrosuna geçmesinin önü açılmış ve 02.09.2013 tarihine kadar dilekçe verenlerin kadroya geçirileceği belirtilmiştir.

Ancak devlette daha önce tahsisi olmayan İş ve Meslek Danışmanlığı oluşturulurken bu kadroya ilişkin hiçbir teknik hazırlık yapılmamıştır. Bu nedenle bugün kadroya geçirilmeleri sırasında mevcut durumlarından daha düşük bir ücretle çalıştırılmaları gündeme gelmiştir. Taban maaşları, ek ödemeleri, özel hizmet tazminatlarının belirlenmesinde hangi kadroların rayiç olarak alınacağını kimse bilmemektedir.

İŞKUR Genel Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi Başkanlığı bürokratlarınca görüşüldüğü konuya ilişkin çalışma yapıldığı söylenmektedir.

Yeni belirlenen bir kadro için dilekçe toplanırken ne İşkur Genel Müdürlüğü’nden ne de Devlet Personel Daire Başkanlığından İş ve Meslek Danışmanlarının kadroya geçtiklerinde ne kadar maaş alacakları, ne gibi hakları olacakları konusunda bir bilgilendirme yapılmamıştır.

Doğrusu sürecin emekçilerin nezdinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi, onların görüşünün alınması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir.

İMD kadrosuna geçecek olan çalışanlara 5 yıl başka bir kuruma geçme hakkı tanınmamaktadır. Bu maddenin de yasadan çıkarılması gerekmektedir. İMD’lerin mevcut maaşlarını alabileceklerinden tutun da 500-600 TL daha düşük alabileceğine kadar duyumların gelmesi İMD kadrolarını tereddüde itmiştir.

Bu da doğaldır çünkü düşününki ülkenin işsizleri size teslim edilmiş ve siz yaptığınız işle işsizlere danışmanlık yaparak, değişik iş seçenekleri sunacaksınız, işin niteliği nedir, ne kadar maaş verilir, yol, yemek var mı gibi …

Şimdi garabete bakın ki söz konusu danışmanlığı yapan İş ve Meslek Danışmanlarının kadro görev tanımı, alacağı ücret, yükselip yükselmeyeceği vb. birçok konu belirsizliklerle doludur.

Buradan İŞKUR’un durumu kendi söküğünü dikemeyen terzi gibidir. Güya işsizlik çözülecek, onlara danışmanlık yapılacak, bu şekilde mi yapılacak.

İŞKUR’un Avrupai yapılanmasındaki temel işini yapan İMD’lerin durumu işte böyledir. Başından beri altyapısı hazırlanmadan ihdas edilen ve sözleşmeli alınan bu arkadaşlarımızın kadro görev tanımında iş bölümünde yasal ve idari problemlerle boğuşmaktalar.

Yine yıllardır kurumun bütün iş yükünü çeken İŞKUR emekçilerinin maruz kaldığı bu süreçte iş barışının bozulmasına da neden olan her türlü ayrımcı uygulamalardan vazgeçilerek bütün İŞKUR emekçilerinin ücretlerinin ve tüm sosyal ve özlük haklarının da iyileştirilmesi konusunda bir çalışma yapılmalıdır.

Hükümetin o kadar reklam ettiği bir işte eğer İMD kadrolarının maaşı öngörüldüğü gibi düşerse o zaman bu kurumun hiçbir işsiz için güvenilirliği kalmaz. Kendi çalışanına sahip çıkamayan bir kurum kimseye iş bulamaz. Kimse kendini göstermelik rakamlarla kandırmasın.
İşkur Genel Müdürüyle yapılan görüşmede, İş ve Meslek Danışmanlarının kadroya geçirilme sürecinde yaşanabilecek hak kayıpları gündeme getirilmiştir. Sendikamızca, kendi unvanlarında kadroya geçirilecek iş ve meslek danışmanlarının ücretlerinde yaşanacak düşüşle ilgili kurumda değişik biçimlerde duyumların yayıldığı ifade edilmiştir. Dilekçelerin verileceği 2 Eylül’den sonra kalan iki aylık zamanın Mecliste düzenleme yapılıncaya kadar İMD’lerin lehine kullanılması gerektiği belirtilerek, konuya ilişkin Genel Müdürlüğün bir açıklama yapması gerektiği talebimiz üzerine,

23.08.2013 tarihinde İŞKUR Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamada: 

– İş ve Meslek danışmanları statü hukuku olarak 657 sayılı kanuna tabi memur olarak istihdam edileceklerdir.

–  İş ve Meslek Danışmanları 9 uncu derecenin 1 nci kademesi karşılığı olarak (intibak işlemleri ve medeni hali, çocuk sayısı, özür durumu, v.s. gibi durumlarda miktar değişebilecektir) ; 657 Sayılı kanun 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 666 sayılı KHK ile 375 Sayılı KHK’ya eklenen “EK MADDE 9” hükümleri doğrultusunda 1.784,85, Tl Memur maaşına hak kazanacaklardır.  Denilmektedir.

Açıklamadan da anlaşıldığı gibi kadroya geçecek olan emekçilerin ücretlerinde bir asgari ücret oranında düşüş yaşanacaktır.

Bu nedenle sendika olarak uyarıyoruz!

İMD’ler kazanılmış hakları korunarak kadroya geçirilmelidir. Kurumda bozulan iş barışının yeniden sağlanması için bütün İŞKUR emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarında iyileştirme yapılmalıdır.

Haklarımızı korumak ve geliştirmek için örgütlenelim, mücadele edelim.

                                                                                 
MERKEZ YÖNETİM KURULU

ANKARA 


ANTALYA


ÇORUM


KOCAELİ


MARDİN


MERSİNDİYARBAKIR