İSTANBUL ŞUBELERİMİZ, ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.

246

İstanbul Şubelerimiz, bugün Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek, İŞKUR’da çalışan emekçilerin sorun ve taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Cengiz Aslan’ın okuduğu açıklama:

Değerli Basın Emekçileri;

Bilindiği üzere 6495 sayılı Kanun 2.8.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.[

Torba Yasa ile 657 4/B ye göre sözleşmeli çalışan İş ve Meslek Danışmanlarının 657 4/A kadrosuna geçmesinin önü açılmış ve 2.9.2013 tarihine kadar dilekçe verenlerin kadroya geçirileceği belirtilmiştir.

Ancak Devlet Personel Daire Başkanlığı’nda daha önceden Devlet’te tahsisi olmayan bu kadro için nasıl bir ücret verileceği konusu İŞKUR Genel Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı bürokratlarınca görüşüldüğü sendikamızca bilinmektedir.

Söz konusu görüşmelerde her düzeyde bürokratlar vardır; ama İş ve Meslek Danışmanları, yani emekçiler yoktur. İMD’lerin diğer 4/B’lilerden farkı daha önceden tanımlanmayan bir kadro olmasıdır. Dolayısıyla taban maaşları, ek ödemeleri, özel hizmet tazminatlarının hangi kadrolar rayiç olarak alınacağını kimse tarafından bilinmemektedir. Buradan hareketle, İŞ VE MESLEK DANIŞMANI olarak işe alınan ve istidam politikalarında ki işe yerleştirmelerde, bilgi ve yeterliliklerinde faydalanılan bu kadroların, MYK nı uzman olarak belirlediği İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI statüsü üzerinde uzmanlık kadrosu tanımlanmalı ve özlük hakları ve ücretlendirmelerde hak kayıplarına izin verilmemelidir.

Bu doğrultuda Genel Müdürlükle yapılan görüşmelerde alınan bilgiler tutarsızdır. İş ve Meslek Danışmanı olarak 4/b kadrosunda aldıkları ücretten daha az bir ücretle 4/A karosuna atamalarının yapılmasında hiçbir hukukilik ve hakkaniyet bulunmamaktadır. Keza İŞ-KUR Genel Müdürlüğünce yapılan istihdam artışlarında geçmiş yıllarla oranla büyük ilerlemeler sağlandığı ve bu yılkı artışın yaklaşık %70 oranında olduğu beyan edilmiştir. Açıklanan bu başarılarda katkıları azımsanmayacak iş ve danışmanlarının 4/A kadrosuna geçişlerinde mevcut hakları korunmalıdır. Mevcut Anayasada güvenceli çalışmanın hak olarak tanındığı halde, çalışanlara güvenceli çalışma hakkı ile düşük maaşı, güvencesiz çalışma karşılığında ise daha yüksek maaşı seçme arasında, seçme ikilemi yaşatılmamalıdır.

Yine çalışanlara 4/A kadrosuna geçmeleri halinde, 5 yıl süreyle kurumdan ayrılmama dayatmalarından vazgeçilmelidir.

Burada bir hususun altını çizmekte fayda bulunmaktadır. Bu gün kamu çalışanlarının istihdam edilmelerinde ve ücretlendirmelerinde farklılaşma yaratılarak, çalışanlar arasındaki iş barışının bozulmasına ve çalışanlar arasında çatışmaların yaşanmasına neden olunmaktadır. Unutmamak gerekir ki bu uygulanan politikaların sorumluları göreceli olarak daha fazla ücret alanla değildir. İşin esasında bütün çalışanların kaliteli bir yaşam sürecekleri bir ücrete kavuşmaları sağlanmalı ve çalışanlar arasındaki bu çatışmaların ortadan kaldırılarak dayanışma ortamı sağlanmalıdır.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz.

[kck]p style=’margin-:53.4pt;’- Hükümetin uyguladığı istihdam politikaları çerçevesinde İŞKUR Genel Müdürlüğü’nce yürütülen işe yerleştirmelerde bilgi ve yeterliliklerine başvurulan İş ve Meslek Danışmanlarının, 4/A kadrosuna alınmalarında, yaptıkları işe uygun uzmanlık kadrosu tanımlanmalıdır.
[kck]p style=’margin-:53.4pt;’
[kck]p style=’margin-:53.4pt;’- Bu unvan altında özlük hakları tanımlanmalı ve ücretlendirmelerinde yoksullaşma anlamına gelecek kayıplara izin verilmemelidir.

[kck]p style=’margin-:53.4pt;’- İŞKUR Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışanlar arasındaki yaşanan çatışmalar ortadan kaldırılmalı ve çalışanlar arasındaki dayanışma ruhuna katkı sağlayacak politikalar geliştirilmelidir.

Değerli Basın Emekçileri, burada altını çizdiğimiz hususların takipçisi olacağımızı ve bu sorunların ortadan kaldırılmasında taraf olduğumuz bilinmelidir.

Unutulmamalıdır ki; Mücadele edenler hep kazanamazlar, ANCAK MÜCADELE EDENLER HEP KAZANANLARDIR.

‘center’ style=’margin-:248.15pt;’BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI
‘center’ style=’margin-:248.15pt;’İSTANBUL ŞUBELERİ
‘center’ style=’margin-:248.15pt;’[kck]div