13.09.2012 – SGK PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇILMIŞTIR.

244

Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü maddenin h bendinde geçen “işçi statüsü ile geçici personele statüsünde geçirilen süreler hariç” ibaresinin ve 10 uncu maddesi İle değişen 27 İnci maddesinin iptali İle Yönetmeliğin 2 inci maddesi ile değiştirilen 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasının a/1 bendinin eksik düzenleme nedeniyle iptali ve yürütmenin durdurulması istemlidir.