13.09.2012 – MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇILDI

270

Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendinde geçen “35 yaşını doldurmamış olmak” ibaresinin, sözlü sınav düzenlemesine ilişkin; 7 inci maddenin 1. ve 2. fıkralarında, 8 inci maddenin 2 inci fıkrasında, 9 uncu maddenin 2 inci fıkrasında, 1İ invi maddenin 1 inci fıkrasında, 14 üncü maddenin 1 inci fıkrasında, 15 inci maddenin 2 inci fıkrasında, 17 inci maddenin 1 inci fıkrasında geçen “sözlü” ibaresinin, 16 inci maddendin tamamının, yine yeterlik sınavının sözlü kısmını düzenleyen 26 inci maddenin 1 inci fıkrasının 4/b bendinde, 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında. 28 inci maddenin 1 inci fıkrasında geçen “sözlü” ibaresinin ve 35 İnci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan 41 ve yeterlik sınavı notlan” ibaresinin, 47 inci maddede geçen “adli ve idari ceza almamış olması” ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.