25.06.2012 – MALİYE BAKANLIĞI

247

Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendinde geçen “35 yaşının doldurmamış olmak” ibaresinin, sözlü sınav düzenlemesine ilişkin; 7 inci maddenin 1. ve 2. fıkrasında 8 inci maddenin 2 inci fıkrasında, 9 uncu maddenin 2 nci fıkrasında, 11 nci maddenin 1 inci fıkrasında, 14 üncü maddenin 1 inci fıkrasında, 15 inci maddenin 2 inci fıkrasında, 17 inci maddenin 1 inci fıkrasında geçen “sözlü” ibaresinin, 16 ıncı maddenin tamamının, yine yeterlik sınavının sözlü kısmını düzenleyen 26 ıncı maddenin 1 inci fıkrasının 4/b bendinde, 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında, 28 inci maddenin 1 inci fıkrasında geçen “sözlü” ibaresinin ve 35 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan “ve yeterlik sınavı notları” ibaresinin 47 inci maddede geçcen “adli ve idari ceza almamış olması” ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açılmıştır.