14.05.2012 – GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

207

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında YÖnetmeliğinin “sözlü sınav komisyonu ve görevleri” başlığında düzenlenen 6 ıncı maddesinin tamamının, 4 üncü maddesinde geçen “sözlü sınav” ibaresinin, 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c/2 bendinin ve ç/2 bendinin, 7 inci maddede geçen “sözlü” ibaresinin 8 inci maddede geçen “sözlü” ibaresinin, 9 uncu maddede geçen “sözlü” ibaresinin, 10 uncu maddede geçen “sözlü” ibaresinin, 11 inci maddenin 1 inci fıkrasında geçen “sözlü” ibaresinin, 12 inci maddede geçen “sözlü” ibaresinin, 13 üncü fıkrasının 1 inci fıkrasında geçen “sözlü” ibaresinin, 14 üncü maddede geçen “sözlü” ibaresinin, 15 inci maddenin 1 inci fıkrasında geçen “sözlü” ibaresinin ve geçici madde 1 in tamamının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile dayanak 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine gönderilmesine ilişin dava açılmıştır.