10.03.2012 – SGK TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİREN YÖNETMELİĞE DAVA AÇTIK

237

Sendikamız tarafından, 28.12.2011 Tarih ve 28156 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değişen 6 ıncı maddesinin 2 inci fıkrası, 3 üncü fıkrasının c bendi, 8 inci fıkrası ve 6 ıncı fıkrasının son cümlesi,4 üncü maddesi ile değişen 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının ve 2 inci fıkrasının 7 inci maddesi ile değişen 12 inci maddesinin 2 inci fıkrasının 11 inci maddesi ile değiştirilen 30 uncu maddenin 1 inci fıkrasının c bendi ile 2 inci fıkrasında geçen “Bu serviste, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel görevlendirilir” ibaresinin, 17 inci maddesi ile değişen 36 ıncı maddenin f bendi, 18 inci maddesi ile değişen 37 inci maddenin h bendi, 19 uncu madde ile değişen 38 inci maddenin 1 inci fıkrasının ğ bendi, 20 inci maddesi ile değişen 40 ıncı maddesinin b bendi, 22 inci maddesi ile değişen 42 inci maddesinin 1 inci fıkrasının ğ bendi, 24 üncü maddesi ile değişen 44 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi, 25 inci maddesi ile değişen 46 ıncı maddenin 1 inci fıkrasının g bendi, 26 ıncı maddesi ile değişen 47 inci maddesinin 1 inci fıkrasının a ve ı bendi, 27 inci maddesi ile değişen 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının ı bendi, 28 inci maddesi ile değişen 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi, 29 uncu maddesi ile değişen 50 inci maddesinin 1 inci fıkrasının f bendi, 30 uncu maddesi ile değişen 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasının i bendi, 31 inci maddesi ile değişen 52 inci maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi, 32 inci maddesi ile değişen 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının b bendi, 33 üncü maddesi ile değişen 54 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi, 34 üncü maddesi ile değişen 55 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c bendi, 35 inci maddesi ile değişen 56 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının e bendinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay da dava açılmıştır.