MALİYE BAKANLIĞIN?DAKİ ÜCRET ADALETSİZLİĞİNE KARŞI ALANLARDAYDIK?

218

kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ; margin-: 2px; margin-: 2px; : 150px; ct /byk kck/spanbykBASINA VE KAMUOYUNA
Maliye Bakanlığı’nda ücret adaletsizliği devam ediyor.
Maliye Bakanlığı özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın oluşturulması ile   birlikte çalışanlar arasındaki ayrımcılık yaratan politikalar, ücret  adaletsizlikleri hızla yaşam bulmuştur.
Uluslar arası sermaye kuruluşlarının, IMF ve emperyalist politikaların dayatmasıyla özelde Maliye Bakanlığı ve genelde tüm kamu kurumlarında emekçilerin aleyhine politikalar hayata geçirilirken, ülkemizde halen süregelen değişikliklerle bakanlıkların işlevsizleştirilmesi, vergi adaletsizlikleri, çalışanlar arasındaki ücret adaletsizlikleri büyütülmektedir.
Çalışma koşulları sağlıksız ve yeterli donanıma sahip olmayan işyerlerinde görev yapan maliye emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar, fazla çalışma, enek ve kuralsız çalıştırma gibi çalışma barışını yok eden politikalar uygulanırken aynı işi yapan, aynı statüye sahip çalışanlar arasındaki ücret adaletsizlikleri derinleştirilmiştir. Yıllardır Yüzdelik zamlar dışında herhangi bir artış yapılmayan Maliye Emekçilerinin ücretleri enflasyon karşında eritilmiştir.
 
Diğer taraftan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre ödenen ek ücret,kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ; margin-: 2px; margin-: 2px; : 195px; 260px;ct /byk kck/spanbyk yıllardır üst düzey çalışanlar için değiştirilmiş ancak diğer kadrolarda bulunan memurlar için düzenleme yapılmamıştır. Ek ücret tavan oranı yeniden düzenlenerek Merkez/Taşra ayrımını ve unvan farklılıklarının asgari düzeye çekilmesine özen gösterilmesi, Ek ücret ödemelerinin ve görev tazminatlarının emekli aylığına da yansıtılması gerekmekte iken Maliye Bakanlığı ve AKP Hükümeti bu konuda adım atmamaktadırlar.
Bu ücret adaletsizlikleri devam ederken, Maliye Bakanlığının 22.07.2011 tarihli olurları ile fazla mesai düzenlenmesi yapılıp, üst düzey bürokratlar ile kurul başkanı, Genel müdür ve eşiti, Birim yöneticileri ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ve üstü görevde bulunanlara geçiş kontrol sistemine bağlı olmaksızın ayda ( 75 saate kadar) mesai ödenir. Bir alt derecedeki idareciler kontrol sistemine bağlı olmaksızın ifadeleri ile muhtelif saatler kavramı kullanılırken diğer çalışanların ise kontrol sisteminden geçmelerine rağmen daha az bir saat/ücret uygulaması eşitlik ve hakkaniyet kurallarına uymamaktadır.
Aynı birimde aynı koşullarda çalışanların bir kısmı için fazla mesai ödemesi bir ücret iyileştirmesi gibi uygulanacak iken, diğer kısmı için zorunlu ve fiili olarak çalışma yapma şartının dayatılması kabul edilemez.
Bu nedenle, Maliye Bakanlığı yaptığı düzenlemeyi yeniden gözden geçirmeli ve tüm çalışanları için, eşit ve adil bir ücretlendirme ile fazla mesai ücretlendirmesinin yapılmasını sağlamalıdır.
kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 195px; 260px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;ct /byk kck/spanbykDiğer yanıyla da insan haklarına aykırı olduğu çeşitli kararlarla ispatlanmış olan kartlı geçiş sisteminin çalışanlara dayatılması ve çalışanlar üzerinde denetim mekanizmalarının yaygınlaştırılması yönüyle de bu düzenleme kabul edilemez ve derhal geri çekilmelidir.
Buradan bir kez daha, İktidara geldiği günden bu güne emekçiler aleyhine politikaları hayata geçiren AKP Hükümeti ve onun bürokratlarını, eşit ve adil davranmaya, ayrımcı politikalardan vazgeçmeye çağırıyoruz.
* Maliye Emekçileri Arasındaki Ücret Adaletsizliğinin Giderilerek Eşit İşe Eşit Ücret İlkesinin Yaşam Bulması, Maliye Emekçilerinin ücretlerinin günün koşullarında arttırılması,
*Ek Ödemelerinin Günün Koşullarında Artırılması ve Temel Ücret Kapsamına Alınarak Emekli Aylıklarına Yansıtılması,
*Görevde Yükselmelerde Sözlü Sınav (Mülakat Sınavı) uygulamalarının terk edilmesi, “Kariyer” ve “Liyakat” ilkelerine uygun davranılması,
* Performans Esaslı Yönetim Modeli Uygulamalarının ve Kamera, Turnike vb. “İnsan Haklarına” ve “Özel Hayatın Gizliliği Esasına” Aykırı Sistemlerin Ortadan Kaldırılması,
* VHKİ Kadrolarının talebi olan tüm personele “Sınavsız” olarak verilmesi,
* Yemek, Servis, Kreş, Lojman gibi “Sosyal Haklardan” tüm “Büro Emekçilerinin Eşit ve Ücretsiz Olarak Yararlandırılmaları”nın sağlanması,
* Fazla Mesailere İlişkin Genelgesinin Yeniden düzenlenmesi
İçin, Taleplerimiz Gerçekleşene kadar Mücadeleyi Yükselteceğiz…

MERKEZ YÖNETİM KURULU