NÜFUS EMEKÇİLERİNE YAPILAN ADALETSİZLİĞE KARŞI EYLEMDEYİZ!

199

Bilindiği üzere her seçim döneminde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çalışanları zorunlu olarak fazla mesai yapmak durumunda bırakılmakta, fazla mesai ödemeleri ise kendi teşkilat Kanunundan kaynaklı olarak çalışılan süre kadar ödenememektedir.
Sendikamız konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunarak yazılı olarak; “yaşanan iş yoğunlu ve yaptırılan fazla ve yoğun çalışma da dikkate alınarak yaptırılacak Cumartesi-Pazar fazla çalışma ücretlerinin ödenerek fazla mesai ücretlerinden yapılan %15’lik gelir vergisi kesintisine son verilmesini, bir brüt maaş tutarında ikramiye ödenmesini, Cumartesi-Pazar yaptırılacak fazla çalışmada yol ve yemek giderlerinin karşılanmasını, belirtilen konularla ilgili acilen bir düzenleme yapılması ve Nüfus Emekçilerinin beklentilerinin karşılanması yönünde adım atılması” nı talep etmiştir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sendikamıza yazmış olduğu 05.04.2011 tarih ve 32359 sayılı yazısı ile 14.03.2011/12.06.2011 tarihleri arasında Nüfus Müdürlüklerinin iş hacimlerindeki artış nedeniyle 375 sayılı KHK kapsamında ek ödeme ödenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirmiştir.
11 Haziran 2011 Cumartesi tarih ve 27961 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personelden 375 sayıl Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3.maddesinde yer alan ek ödemeden yararlananlara, 15.05.2011-14.06.2011 tarihleri arasında nüfus hizmetlerinde meydana gelen artıştan dolayı yoğun mesai yapmaları nedeniyle, anılan tarihler arasında %53 oranında ilave ek ödeme yapılmasına’ karar verilmiştir.
Genel Müdürlüğün Mart/Haziran dönemi ödeme yapılacağına ilişkin Sendikamıza verdiği cevaba rağmen bu yönde düzenleme yapılmamış, yoğun iş yükü altında ezilen nüfus emekçileri Anayasal hükümler yok sayılarak Angaryaya tabi tutularak mağdur edilmişlerdir.
Bakanlar Kurulu Kararı ile Mart ayından Mayıs ayına kadar yapılan fazla mesailere ilişkin herhangi bir ödeme yapılmasına karar verilmemiş olup sadece 15 Mayıs-14 Haziran dönemi için bir aylık bir ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla, Nüfus emekçilerinin 14 Mart 2011 tarihinden itibaren fazla çalışma yapmaları nedeniyle ödenmeyen fazla mesai ücretleri için bir düzenleme yapılmaması adaletsiz, haksız ve hukuksuz bir durumdur.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 14.03.2011-15.05.2011 tarihleri arasında zorunlu olarak fazla çalıştırma yaptırdığı Nüfus emekçilerine fazla mesai ücretlerini tam ve eksiksiz olarak ödemelidir.
Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından İçişleri Bakanlığı ve Bakanlar Kurulunun bu adaletsiz tutumunu protesto etmek üzere 15 Haziran 2011 Çarşamba günü tüm illerde Valilikler/Nüfus Müdürlükleri önünde Ankara’da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü önünde basın açıklamaları yapılmasına karar verilmiştir.
Ayrıca Genel Merkezimiz tarafından İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, 14.03.2011 tarihinden itibaren fazla mesai yapan üyelerimizin kaldıkları fazla mesai tarih ve saatlerini tespit ederek İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvuruda bulunarak fazla mesai ücretini talep etmeleri gerekmektedir.
Üyelerimizin kuruma verecekleri örnek başvuru dilekçeleri yazımız ekinde gönderilmekte olup, Genel Merkezimiz tarafından dava süreçlerine ilişkin hukuki süreçte gerekli yardımda bulunulacaktır.
BES, Haksızlıklara ve hukuksuzlara karşı mücadelemizi sürdürecek, Nüfus emekçilerinin haklı talepleri karşılanana kadar eylemlerimiz devam edecektir.
Bütün Nüfus emekçilerini hakları ve gelecekleri için mücadele etmeye, BES’te örgütlenmeye çağırıyoruz.
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.
Sendikamızın Nüfus ve Vatandaşlık Gişleri Genel Müdürlüğü’ne Yazdığı Yazı İçin Tıklayınız…