28.02.2011 – GEÇİCİ PERSONELE YÖNELİK HUKUKSUZLUKLARIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK.

226

31.12.2010 tarih ve 27802 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/1205 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar’ın 3 üncü maddesinin 5 inci bendinde, “geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yönde hüküm konulamaz” şeklindeki düzenlemeye ve İzinler başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddenin 2 inci bendinde ise; “30 günü geçmemek üzere” ibaresine ve devam eden cümlede; “Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülür” şeklindeki düzenlemenin iptali ve yürütmenin durdurulması talepli dava açtık.