16 ŞUBAT 2011 TARİHİNDE GÜMRÜK ÇALIŞANLARININ SORUN VE TALEPLERİNE İLİŞKİN GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU…

200

16 Şubat 2011 Tarihinde Gümrük Çalışanlarının Sorun ve Taleplerine İlişkin Gümrük Müsteşarlığı İle Yapılan Görüşmenin Bilgi Notu Aşağıdadır:
BİLGİ NOTU
Büro Emekçileri Sendikası ile Gümrük Müsteşarlığı arasında 16.02.2011 tarihinde bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede Gümrük Çalışanlarının Sorunları yazılı olarak sunulmuş ve tek tek sırasıyla ele alınmıştır.
GÖRÜŞMEYE KATILANLAR: Gümrük Müsteşarlığını temsilen; Müsteşar Vekili Ali NURAL , Büro Emekçileri Sendikasını temsilen; Osman BİÇER Genel Başkan, Metin TATAR Genel Mali Sekreter, Mevlüt ÇAKMAK Ankara 2 No’lu Şube Başkanı, Şerafettin ARUN Gümrükler Genel Müdürlüğü İş Yeri Temsilcisi, Nihat Karakazım ARSLAN İdari
ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İşyeri Temsilcisi
GÖRÜŞMENİN KONU BAŞLIKLARI VE SONUÇLARI: 1) Teşkilat Yasası, 2) Yer Değiştirme Yönetmeliği, 3) Mali Haklar, (Ek ücretler/ Fazla mesai ücretleri, 4B Sözleşmeli Personelin Fazla Çalıştırılması, Promosyon Ücretleri), 4)Gümrük Muhafaza Memurlarının Sorunları, 5-Çalışma Koşulları ve Personel Yetersizliği, Görevde Yükselme
1- Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat Yasa Tasarısı:
Sendikamız tarafından, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bulunan Teşkilat Yasası ile Gümrük Müsteşarlığı’nın yeniden yapılandırılması ve personel politikasına ilişkin Müsteşarlıkça yürütülen çalışmaların gümrük çalışanlarını tedirgin ettiği,
Bu dönemde, ‘her bir iş ve işlem süreçlerinin tespiti ve azami bitirileceği sürenin taahhüt altına alınması’ ve ‘norm kadro’ çalışmalarının gündeme getirildiği, Müsteşarlık birimlerinin, gümrük emekçilerinin (ve onların temsilcileri olan sendikamızın) bu gününü ve geleceklerini ilgilendiren bu Teşkilat Yasa Tasarısı’nın hazırlanış süreci dışında tutulması kaygıları daha da derinleştirdiği, Tasarıda, Teşkilat yapısında bazı birimler ile mevcut personelin tasfiyesinin düzenlendiği, Şube Müdürlüklerinin şahsa bağlı kadrolar haline getirilerek ‘araştırmacı’ kadrolarına atanmalarının öngörüldüğü, Müfettiş ve Kontrolörler, Gümrük Uzmanlığına geçiş için başvurmaları, başvurmamaları halinde, kendi kadrolarında kalmaları, AB Uzmanlarının da Gümrük Uzmanı kadrolarına atanmalarının öngörüldüğü, Şef, Memur, VHKİ, Kısım Amiri, Muamele Memuru, Kurum Uzmanlığı, Gemici, Kolcu vb. mevcut pek çok kadro ünvanı da Tasarıda ifade edilmediği belirtilmiş ve Müsteşarlıkta halen 657 sayılı Kanuna bağlı olarak çalışanlardan; Gümrük uzmanlığı için öngörülen, yaş, öğrenim dalı ve yabancı dil şartları aranmaksızın 4 yıllık Yüksek Okul mezunu olanlardan sınavla unvan alanların doğrudan, diğerlerinin ise, Müsteşarlıkça yapılacak mevzuat sınavında başarılı olmaları halinde, Gümrük Uzmanlığı kadrolarına doğrudan atanmalarını öngören bir düzenleme yapılması doğrultusunda talepte bulunulmuştur.
Bu tespit ve önerilerimizin Müsteşar vekili Ali NURAL tarafından yapılan değerlendirmesinde; ‘Muayene memurlarının uzman olarak tasarıda yer almasının Plan Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmeler sırasında yapılan değişiklikle yer aldığını, diğer personelin durumu konusunda ise, talebimiz doğrultusunda bir şeyi yapamayacağını belirtmiştir. Ancak bu konuda örneklediğimiz diğer kurum örnekleri konusundaki değerlendirmemize ise, ‘tamam belki üzerinde çalışılabileceğini’ ifade etmiştir.
2- Yer Değiştirme Yönetmeliği
Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, daha önceleri rotasyon kapsamı dışında bulunan Memur, VKHİ, Şef vb. personel de rotasyona tabi tutulduğu, çalışma süreleri, puanlama usulleri ve bir çok konuda eksiklikler ve hataların oluştuğunu, bunun sonucunda Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin bir çok maddesinin iptali doğrultusunda dava açılmasına da sebep olunduğu, bu durumun sızlanmaları ve çalışma barışını etkileyen bir husus olduğu,
Dolayısıyla, Yer Değiştirme Yönetmeliğine tabi personelin atamalarına esas puanlama esaslarının objektif kriterlere dayandırılması ve puanların Müsteşarlık personelinin görebileceği şekilde bilgisayar ortamında önceden yayımlanması ve personelin düzeltme taleplerinin yerine getirilmesi açıklık ve şeffaflık ilkesi ve çalışanlardaki güvensizliğin ve tedirginliğin giderilebilmesi bakımından yararlı olacağı konusundaki önerimize;
Müsteşar vekili Ali NURAL tarafından yapılan değerlendirmesinde; ‘rotasyona tabi tüm personelin sicil numarası ile kendi durumun sisteme girmek suretiyle görebildiğini’ belirtmiştir. ‘Tüm personelin rotasyon öncesi ve sonrası puanlarının açıklanmasının açıklık ve şeffaflık bakımından ve gidebileceği yer seçiminde yararlı olacağı’ yolundaki önerimize ise, ‘bir personelin başka bir personelin puanlarını ve durumunu görmesinin ne yarar sağlayacağını!’ biçiminde yanıtlanmıştır.
Rotasyon uygulaması süreci ve bir çok konuda sendikamızın yer değiştirme komisyonunda yer almasının personelin süreçten bilgi sahibi olmasını kolaylaştıracağı yönündeki önerimize ise, ‘buna bir bakalım değerlendirelim’ diye cevap verilmiştir.
3- Mali Haklar, (Ek ücretler/Fazla Mesai Ücretleri)
Çalışanların, Fazla Çalışma Ücretine puan artışı, vergi kesintisinin ortadan kaldırılması ve şoförlerin Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil edilerek fazla çalışma ücretleri ile mesailerinde iyileştirme yapılması konusundaki taleplerimiz;
Müsteşar vekili Ali NURAL tarafından taleplerimiz olumlu karşılanmış, ‘fazla çalışma ve mesai ücretlerinde bir iyileştirme yapmak için son aşamaya geldiklerini fazla çalışma ücretlerinden vergi kesintisi, puan artışı ve şoförlerin genel idari hizmetler sınıfına dahil edilerek iyileştirme yapılması çalışmalarının yakın zamanda sonuçlanabileceği’ belirtilmiştir.
4/B Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13. maddesinde; ‘sözleşmeli personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.’ Hükmünün yer aldığını ancak bu hüküm Danıştay 12. Dairesinin 2008/285 sayılı kararı ile Anayasa’nın ‘Angarya Yasaktır’ hükmüne atıfta bulunarak iptal edildiğini dolayısıyla bu kapsamda çalışan personelin fazla çalışma ücreti almalarına yönelik düzenleme yapılması ve 657/4B sözleşmeli personelin sözleşmelerinde yer alan 3 ve 4. maddelerin kaldırılarak bu çalışanlara bir iyileştirme yapılması gerektiği doğrultusundaki önerimizde ‘olumlu’ bulunmuştur. Bu konunun da diğer ‘ek ücret ve mesai ücretleri ile birlikte değerlendirileceği’ belirtilmiştir.
Promosyon ücretleri konusu ise, sözleşmenin bitimi sırasında ele alınarak değerlendirileceğini bu konuda farklı sözleşmelerinde incelenebileceği belirtilmiştir.
4- Gümrük Muhafaza Memurlarının Sorunları
Muhafaza çalışanlarının yıpranma, silah tazminatı ve kılık kıyafetleri ile ilgili taleplerimiz konusunda ise, ‘tazminatlar ve yıpranma konusunun Teşkilat Yasası ile çözüleceğini, kılık kıyafet konusunda ise iyileştirmelerin yapıldığı’ belirtmiştir.
5- Çalışma Koşulları ve Personel Yetersizliği, Görevde Yükselme
Çalışma koşularının iyileştirilmesi konusundaki talebimize; ‘Merkez Teşkilatı’nın yeni binasına taşınması ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini, yıl ortasına kadar bunun gerçekleşebileceğini, yine personelin eğitim hizmetlerini ve dinlenmelerini sağlamak üzere eğitim binasının da yapımı çalışmalarının devam ettiğini,
Taşra teşkilatında da iyileştirmelere devam edildiğini, bu güne kadar 7 kapı gümrüğünün yap işlet devret modeliyle yapımının gerçekleştirildiğini, 13 kapının yapımına ise devam edildiğini, bunların büyük bölümünün bu yıl içinde değişik zamanlarda bitirileceğini, dolayısıyla gümrük çalışanlarının fiziki çalışma koşullarının da bu çerçevede iyileşeceğini’ belirtmiştir.
Diğer taraftan, Merkezde son günlerde uygulamaya konulan ‘Nöbet’ uygulamasının kaldırılması konusundaki talebimize ise, ‘böylesi bir uygulamanın konulmadığını, sadece Müsteşarımızın çalışma zamanının mesai saatleri dışına sarkması nedeniyle bazı birim amirlerinin kalmasına bir süre daha devam edileceğini daha sonra bu uygulamanın da ‘stafta’ değerlendirilebileceğini’ belirtmiştir.