KESK?İN KURULUŞUNUN 15. YILDÖNÜMÜ TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN!

285

Onurlu emekçiler,
Değerli dostlar,
8 Aralık 1995 tarihinde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu kurulsa da mücadele tarihimiz bu 15 yıldan daha gerilere uzanmaktadır.
Kuruluşunun 15. yılını kutladığımız bugün ise edinilen bütün kazanımlara rağmen, geçmişte olduğu gibi baskı, sömürü ve şiddet ile emekçi hareket karşı karşıyadır.
Gittikçe artan tekelci neo liberal piyasanın ülkemize yerleştiği bugünlerde yeni bir torba yasa meclisten geçmekte, emekçilerin hakları daha da tırpanlanmak istenmektedir. Bu torba yasada 657 sayılı devlet memurları kanunun 125. maddesinde tanımlanan ve sendikal hak eylemlerinin işten atma nedeni olarak belirlendiği hükümler taslakta korunmakta, dahası grev gibi yasaklar arasında sayılan “engelleme” ibaresi ‘kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme’ şeklinde ele alınarak kamu emekçilerinin sendikal hak arama yollarına getirilen sınırlandırma genişletilmektedir.
Ancak emekçilerin haklı mücadelesi asla son bulmayacaktır ve yeni bir sınıf savaşının başlayacağı gün gibi ortadadır.
Bu aşamada, bu savaşın ortasında KESK geçmişte olduğu gibi gelecekte de emekçilerin sesi olmaya devam edecektir.
– “KESK daima onurlu, ilkeli, belirli hedefler doğrultusunda hareket eden, emekçi hareketin güçlenmesini, büyümesini, birleşmesini amaçlayan bir yön çizmiştir.
– “Emekçilerin çıkarlarının aynı zamanda tüm toplumun da çıkarları olduğunu varsayar.”,
– “Toplumsal servetin yaratılması ve paylaştırılması süreçlerine emekçiler lehinde müdahale edilmesini amaçlar”,
– “Faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskılara karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların kardeşliği için mücadele etmeyi”, amaçlar.
– KESK’in kökü tek bir yerdedir, gücünü tek bir yerden alır: Emekten, insandan, sosyal adaletten, demokrasiden, özgürlükten, insan haklarından!
Yeni sağın ideologları ise emekçilerin bu taleplerine karşı devletin ekonomik ve sosyal yaşamdan çekilmesini savunmaktadır! Kamu hizmetlerinin yok edilmesini planlamaktadır! Oysa savundukları serbest rekabet düzeni tekelleri büyütmekte, insan hakları ve sosyal hakların piyasanın vahşi kurallarına göre şekillendirilmesini hedeflemektedir!
Büyük bir borç yükünün altında ezilen ülkemizde kayıt dışı sektörler giderek artmakta, çalışma koşulları ağırlaşmakta, emek sömürüsü daha önce hiç görülmemiş boyutlara ulaşmaktadır. Ülkenin bin bir emeklerle biriktirdiği değerli işletmeler bir bir haraç mezat satılmakta, sendikasızlaştırma uygulanmakta, altın tepside yer altı ve yer üstü varlıklarıyla bir Türkiye, sermayeye peşkeş çekilmektedir.
Bütün bu saldırı yasalarına karşı kuruluşundan bugüne değin KESK emekçi kitlelerin sesi olmuştur. KESK’in tarihi haklılığın, demokrasinin, adaletin, alın terinin, emeğin, aşın, aydınlanmacılığın, özgürlüğün, direnişin ve kazanımların tarihi ile doludur!
KESK’in kuruluşunun 15. yıldönümü tüm emekçilere kutlu olsun!