SGK EMEKÇİLERİ TALEPLERİ İÇİN BAŞKANLIĞI UYARDI?

210

kckimg ct0ct =ct170ct


style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct227ct /bykTurnikelere, performans denetimine, kadrolaşma ve usulsüz atamalara son verilmesi ve ek ödemelerin temel ücret kapsamına alınarak emekli maaşına yansıtılması için Ankara’da SGK Başkanlığı, diğer illerde ise İl Müdürlükleri önünde kitlesel basın açıklaması yapılmıştır.
kckembykBasın Açıklaması Metni: k
BASINA VE KAMUOYUNA
Sosyal Güvenlik Kurumunun yeniden yapılanmasıyla birlikte başta kamu emekçileri olmak üzere tüm toplum kesimlerinin sosyal güvenlik hakları kısıtlanmış, sağlık hakkı paralı hale getirilmiştir. Sıra da Kamu Hastane birlikleri yasası ile Devlet Hastanelerinin özelleştirilmesi vardır.
Her gün bir yerinden patlak veren sosyal güvenlik politikalarının SGKnın kendi eksikleri ve yanlış uygulamalarının faturası ise Sosyal Güvenlik emekçilerine kesilmeye çalışılmaktadır.
kckimg ct0ct =ct170ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct227ct /bykBir taraftan, Kamera, Turnike ve performans denetimleriyle çalışma yaşamı 18.yüzyıl kölelik koşullarına geri çekilirken, bir taraftan zaten yetersiz olan dinlenme ve eğitim tesisleri taşeron şirketlere kiraya verilmekte veya satışa çıkarılmaktadır. Kurumun kendine ya da kamuya ait onca eğitim tesisi varken, SGK Başkanlığı, görevde yükselme ve motivasyon adı altında milyarlarca maliyetle beş yıldızlı otellerde eğitimler düzenlemektedir. İşçilerin ve kamu emekçilerinin sigorta primleriyle alınan Kurum taşınmazları hızla “batan geminin malları” misali satışa sunulmakta, Kurum adeta “emlakçı”lık yapmaktadır.
Diğer taraftan, Atama, Görevlendirme ve İmza Yetkililerinin belirlenmesi gibi konularda SGK yetkilileri tarafından “Liyakat” ilkesine uygun davranılmamakta, Kurum adeta Hükümetin kadrolaşmasının bir aracı haline getirilmiş bulunmaktadır
kckimg ct0ct =ct200ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct267ct /bykSGK Başkanlığınca, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği değiştirilerek, 45 SGK personeli “Kariyer” ve “Liyakat” İlkelerine uygun olup olmadıklarına bakılmaksızın SGK İl Müdür Yardımcısı Kadrolarına atanmıştır. Sosyal Güvenlik Çalışanları bu atamaların hangi mesleki kriterlere göre atandığını bilmek istemektedir. SGK Başkanlığınca ülkemizin dört bir yanında açılmakta olan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine yapılan tüm atamalar kaygı vericidir. Sosyal Güvenlik Merkezlerine Müdür olarak atananlar genellikle illerde AKP eşrafına yakın çalışanlardan belirlenirken, Sendikamız üyelerinin Önerilmemesi istenmektedir.. Memur kadrolarında görevlendirilenler ise iradeleri dışında cezalandırılmaktadır.
Kimi İdareciler, SGK Emekçilerini açılacak olan Sosyal Güvenlik Merkezlerine göndermekle tehdit etmektedir. Özellikle emeklilik hakkını elde etmiş olan SGK Emekçileri bu yöntemle sık sık karşı karşıya kalmakta, çalışanlar yetkililerce sessiz sedasız Hükümete yakın olduğu ifade edilen ?Yandaş Sendikalara? üye olmaya zorlanmaktadır. Özellikle metropol illerde Çalışanların bir kısmının görev yerleri iradeleri dışında değiştirilmektedir. Yeni kurulan sosyal güvenlik merkezleri ile sağlık sosyal güvenlik merkezlerine istek dışı tayinler kckimg ct0ct =ct190ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct253ct /bykyapılmakta, kimi zaman bu uygulamalar sürgün halini almaktadır. İzmirde bir sosyal güvenlik çalışanı üyemiz Dr. Hasan Fehmi Ünal 1 yılda 4 kez 2 şer aylık sürelerle il dışında görevlendirilebilmiştir. Soruyoruz: Bu insanların ailesi, çocukları, toplumsal sorumlulukları yok mu? Bu şartlarda bu personelden nasıl nitelikli kamu hizmeti sunması bekleniyor.
Sosyal Güvenlik merkezlerinin personel kadroları kanunla belirlenmeli ve geçici görevlendirme ile emekçiler daha fazla mağdur edilmemelidir.
Diğer taraftan, Hizmet binalarının bir çoğunda fiziki imkanlar yetersiz, özellikle Fatura Kontrol ve Arşiv birimlerinde çalışma koşulları son derece kötü durumda, tüm SGK birimlerinde Büro Emekçileri ?Dosya Dağlarının? altında ezilmektedir. Emekli olan personelin yerine yeni personel istihdam edilmemesi ve yeni açılan birimlerin personel ihtiyacı da, mevcut personel ile karşılandığından “iş yükü” giderek artmaktadır.
kckimg ct0ct =ct170ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct227ct /bykYapılması gereken, mevcut SGK Emekçilerinden koşulları uygun olanların Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı gibi kadrolara öncelikle atanması ve böylece SGK Emekçilerine görevde yükselme olanağının sağlanmasıdır. Bunun ardından SGK birimlerinde ihtiyaç duyulan diğer kadrolara, başta memur kadrosu olmak üzere Açıktan Atama yapılarak personel açığı giderilmeli ve iş yükü hafifletilmelidir.
Aksi takdirde SGK işyerlerinde saat ücreti 1 lira 25 kuruş karşılığında hukuk dışı bir biçimde “zorunlu fazla mesai” yaptırılmasıyla da, yetkililerin kendi koydukları “objektif ve adil olmayan kriterler” üzerinden “performans ödemesi” yapılması yoluyla da sorunlar çözülmeyecek, aksine giderek derinleşecektir.
SGK yöneticileri tarafından “keyfi bir biçimde” yapılan “performans ödemesi” ve “turnike/performans” denetimi ile bir taraftan SGK Emekçileri karşı karşıya getirilmekte, diğer taraftan çalışanların yasal hakları olan mazeret izni, yılık izin ve hastalık izinlerini kullanmaları engellenmektedir. Performans kckimg ct0ct =ct180ct
Bu bir tercihtir. SGK Yönetim Kurulu da tıpkı AKP Hükümeti gibi, tercihini yandaş eşraf ve sermaye çevrelerinden yana yapmakta, emekçilerin, hak sahiplerinin talep ve beklentilerini görmezden gelmektedir. Yönetmelik değişikliklerinde, İhalelerde, taşınmaz malların kiralanması ve satışı ya da kamulaştırılması kararlarında hiçbir SGK Yönetim Kurulu üyesinin muhalefet şerhinin bulunmaması; temsil ettikleri iş, kamu emekçisi, emeklilere, sigortalı hak sahiplerine ihanetten başka nasıl açıklanır?
Sendikamız ve Sosyal Güvenlik Emekçileri, olumsuz ve yetersiz koşullar altında tüm sigortalılara nitelikli kamu hizmeti sunmak ve herkese eşit ulaşılabilir sosyal güvenlik hakkı için yıllardır mücadele yürütmektedir. Yürütmeye de devam edecektir.kckimg ct0ct =ct190ct

style=ctmargin: 5px; float: ;ct ct253ct /byk
Tüm bu politikalara, kölece çalışma koşullarına karşı sosyal güvenlik emekçileri ve büro emekçilerinin örgütlü sendikası olarak taleplerimizi kazanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
SGK Yetkililerini bir kez daha uyarıyoruz:
SGK Emekçilerinin “performans” adı altında birbirine karşı “yarıştırılmasına” dayatılan sağlıksız ve kölece çalışma koşullarına, turnike ve kamera denetimlerine, kadrolaşmaya, usulsüz görevlendirmelere son verilmelidir. İş yükünün giderilmesi için yeni kadrolu personel istihdam edilmeli, Fazla mesai ücretleri 5 katına çıkarılmalı, Ek ücretler arttırılarak temel ücrete dahil edilmeli ve emekli maaşına yansıtılmalıdır.
İnsanca Yaşam, Güvenceli çalışma, grevli toplu sözleşme için Aralık ve Ocak aylarında tüm illerde, tüm işyerlerini eylem alanına çevireceğiz. Şubat ayında Tüm Ülke Genelinden Ankaraya geleceğiz. Taleplerimiz karşılanmaz ise Mart ayında hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanacağız.BES
MERKEZ YÖNETİM KURULU