BUGÜN TÜRKİYE?NİN DÖRT BİR YANINDA ALANLARDAYDIK?!

203

kckimg ct0ct =ct180ct

Bize Toplu Sözleşme ve Grev Hakkınız Yok diyen AKP İktidarına soruyoruz: siz hiç Anayasanın 90. maddesini okudunuz mu? Kamu Emekçilerinin Örgütlenme, Toplu Pazarlık ve Grev Hakkıyla ilgili olarak TBMM tarafından onaylanmış olan Uluslararası Sözleşmelerden haberiniz var mı? Bu konuyla ilgili olarak Türkiyenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü ILOnun çeşitli organlarında mahkum edildiğini, kınandığını biliyor musunuz?
Ülke sathında Yerel Yönetimlerde, AKPli Belediyeler de dahil olmak üzere imzalanmış yüzlerce Toplu Sözleşmeden, hiç mi haberdar olmadınız?
Biz Emekçiler olarak elbette ki; 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinin ürünü olan Anayasaya Hayır diyoruz!
Biz Emekçiler aynı zamanda Emekçilerin Taleplerini içermeyen, Temel Hak ve Özgürlükleri Güvence Altına almayan, AKPnin kendi Siyasi Amaç ve Hedeflerine ve Sermaye Çevrelerinin taleplerine uygun bir biçimde gerçekleştirmeye çalıştığı Anayasa Değişikliğine de Hayır diyoruz!
Bizler, bu ülkenin alnı açık yüzü ak insanları, Emekçileri ve Yoksulları olarak, Eşit, Özgür ve Demokratik bir ülkede Barış içinde, Kardeşçe, Birarada Yaşamı güçlendiren Eşitlikçi, Özgürlükçü ve Demokratik bir Anayasanın ancak ve ancak, Emek ve Demokrasi Güçlerinin Yükselen Mücadelesinin Eseri olacağını biliyoruz.
Bu doğrultudaki Mücadelemizi Tavizsiz bir biçimde sürdürürken, hem 12 Eylül 1980 Anayasasına, hem de, AKPnin hiçbir Toplumsal Uzlaşıya dayanmayan Anayasa Değişikliği girişimine Hayır demeye devam edeceğiz!
Değerli Basın Emekçileri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki “İşgüvencesini”, “Kariyer” ve “Liyakat” ilkelerini kendi “Siyasi Kadrolaşma”sının önünde engel olarak gören AKP, 657 sayılı Yasayı da değiştirmeye çalışıyor.
kckimg ct0ct =ct250ct
Anayasasında Hukuk Devleti ifadesi yer alan bu ülkede AKP Kadrolaşmasını durdurmaya Anayasa Mahkemesinin bile gücü yetmiyor!
Anayasa Mahkemesinin 02.07.2009 tarih, 2005/66 Esas ve 2009/102 Karar sayılı Kararı gereğince 7 Temmuz 2010 tarihinden bu yana tüm illerdeki Vergi Dairesi Başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ortadan kalktı ama bu ülkenin Maliye Bakanı bu durumu görmezden geliyor! Adalet Bakanı bu hukuksuzluğa karşı harekete geçmiyor!
Maliye Bakanı 30 Mart 2010 Salı günü Büro Emekçileri Sendikasıyla yaptığı görüşmede, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan personelin Ücretleri arasında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Yasasının yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana oluşan “Ücret Uçurumunu Ortadan Kaldırmaya”, “Ücret Adaletsizliğine Son Vermeye” söz vermişti.
Bugün TBMMnde görüşülen Torba Yasada ise, Aynı Masalarda Aynı İşi Yapan, Adli, İdari, Mali ve Cezai açıdan aynı yükümlülüklere sahip olan Maliye Emekçileri arasında oluşturulmuş bulunan Evrensel ve Anayasal Hukuk Kuralları arasında yer alan “Eşit İşe Eşit Ücret” ilkesine aykırı uygulamayı ortadan kaldıran bir satırlık düzenlemeye bile yer verilmemiş.
kckimg ct0ct =ct170ct