MALİYE BAKANINI SÖZÜNÜ TUTMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

216

MALİYE EMEKÇİLERİNİN ÜCRETLERİ ARTIRILMALI VE ÜCRETTE ADALET SAĞLANMALIDIR!
REFORM ADI ALTINDA; HALEN MALİYE BAKANLIĞI VE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN KAMU HİZMETLERİ ÖZELLEŞTİRİLİYOR!
MALİYE EMEKÇİLERİ TASFİYE EDİLİYOR!
EMEKÇİLERE EŞİT VE ADİL OLMAYAN UYGULAMALAR DAYATILIYOR!
KADROLAŞMA ARTIRILIYOR…!

25.05.2010 tarihinde 1/886 esas numarası ile TBMM’ne sevk edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla vergi kanunlarının yanı sıra Gelir İdaresi Yasasında ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler yapılması öngörülmektedir.
Kanun Tasarısı, Maliye Bakanlığının yapısı ve Maliye Emekçileri açısından incelendiğinde;
– Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun oluşturulacağı ve Denetim Birimlerinin tek çatı altında birleştirilerek Maliye Bakanlığına bağlanacağı,
– 178 sayılı KHK’de değişiklik yapılarak, halen Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Defterdar kadrosunda çalışanların Personel Genel Müdürlüğün emrinde Kontrolör kadrolarına atanacağı,
– Gelir İdaresi Başkanlığının Taşra Teşkilatında Sözleşmeli Avukat çalıştırılmasının yolunun açılabilmesi için; Avukatlık Hizmetlerinin ‘Hizmet Satın Alınması’ yoluyla Serbest Avukatlara veya Avukatlık Bürolarına yaptırılabileceği,
– 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de değişiklik yapılarak; Şans Oyunları İş ve Hizmetlerinin Özel Hukuk Sözleşmeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan ‘Anonim Şirketlere’ yaptırılabileceği,
– 5345 sayılı yasada yapılan değişikle; 6 yıl çalışmış olmak şartıyla, Gelir Uzmanları arasından, Yazılı ve Sözlü Sınavla Yetkili Gelir Uzmanları görevlendirilebileceği,
– Gelir İdaresi Başkanlığının stratejik plan ve performans programlarında yer alan projelerin hayata geçirilebilmesi için tam ve/veya kısmi zamanlı 150 adet Sözleşmeli Personel çalıştırılabileceği, bu personele 657 sayılı yasanın 4/B bendine göre belirlenen Sözleşme Ücreti Tavanının 5 katı ücret verilebileceği, Sözleşmeli Personelin Sözlü Sınav ile istihdam edileceği ve Sözlü Sınavlarda yerleşik Danıştay Kararlarına aykırı olarak herhangi bir kayıt tutulmayacağı,
– Kanunun yayımı tarihi itibariyle; Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ve Gelir İdaresi Daire Başkanı kadrosunda bulunanların Bakanlık Müşaviri kadrolarına, Vergi Dairesi Başkanı kadrolarında bulunanların ise Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanacağı,
– 5345 sayılı yasanın Geçici 3. maddesi kapsamında yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavlarından herhangi birinde 70 ve üzeri puan alanların Gelir Uzmanı Kadrosuna atanacağı öngörülmektedir.
Dolayısıyla, Maliye Emekçilerinin uğrunda yıllardır Mücadele ettikleri, soruşturmalara, cezalara ve sürgünlere rağmen geri adım atmadıkları Talepleri ve Beklentileri bu Kanun Tasarısı içerisinde yer almamaktadır.
Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK ile Sendikamız arasında 30 Mart 2010 tarihinde yapılan görüşmede Maliye Emekçilerinin Sorunları ve Talepleri kendilerine detaylı bir Dosya halinde iletilmiş ve Sayın Bakan tarafından bizzat sorunun çözümü noktasında adım atılacağı ifade edilmiş olmasına rağmen, özellikle Ücrette Adalet Sorunu bugüne kadar çözülmemiştir.
Aynı masalarda, aynı işi yapan Maliye Emekçilerinin arasında yaratılan Ücret Adaletsizliğinin giderilmesi noktasında halen bir adım atılmadığı gibi, TBMM’ne sunulan Yasa Tasarısında da bu konuya ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK Sendikamıza verdiği sözü tutmalı ve Maliye Emekçileri arasındaki Ücret Adaletsizliğini gidermelidir.
Bu konuda yapılabilecek en somut iş mevcut Yasa Tasarısında bu konuya dair gerekli düzenlemelere yer verilmesi ve Sendikamızca kendilerine iletilen tüm Sorun ve Taleplerle ilgili olarak Maliye Emekçilerinin beklentilerinin karşılanmasıdır.
TBMM’ye sunulan Kanun Tasarısı Maliye Emekçilerinin beklentilerini karşılamadığı gibi, yeni yeni olumsuzlukları da içerisinde barındırmaktadır.
Bu Kanun Tasarısı ile;
– Sözleşmeli Personel istihdamı yasallaştırılmaktadır.
– Maliye Emekçileri adaletsiz uygulamalarla karşı karşıya bırakılmaktadır.
– Yeni kadrolar yaratılarak bürokrasi artırılmaktadır.
– Sözlü Sınav yapılması konusunda ısrarlı bir tutum izlenerek Kadrolaşmanın yasal hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
– Gelir Uzmanlığı Sınavları ve bu sınav sonuçları üzerinden açılan binlerce dava, sonuçları bile beklenilmeden ve geçmişe yönelik herhangi bir hak talebinde bulunulmamak şartıyla, Sınavlardan 70 ve üzerinde puan alanlar Gelir Uzmanı olarak atanmaktadırlar.
BU YASA TASARISI DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ VE AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR GÖZETİLEREK YENİDEN DÜZENLENMELİDİR
– Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında hizmet üreten Maliye Emekçilerine ürettikleri hizmetin karşılığında insanca yaşayabilecekleri bir ücretin ödenebilmesi için Ek Ödemeleri artırılmalıdır.
– Aynı işi yapan Maliye Emekçileri arasındaki Ücret Adaletsizliği giderilerek Eşit işe Eşit ücret ödenmelidir.
– Kanun Tasarısında sadece GİB Gelir Uzmanlığı Sınavlarından 70 ve üzeri puan alanların Gelir Uzmanlığı Kadrolarına atamalarının yapılacağı öngörülmekte olup, tüm Maliye Emekçilerinin yaptıkları işin Uzmanı oldukları dikkate alınarak Uzman Kadrolarına atamaları yapılmalı ve böylece Ücret Adaletsizliğinin giderilmesi sağlanmalıdır.
– Liyakat ve Kariyer İlkelerinin uygulanması sağlanmalı, Görevde Yükselme Sınavlarında ‘Sözlü Sınavın’ yasal hale getirilmesinden ve kadrolaşmadan vazgeçilmelidir.
– Kamu hizmetlerinin Özel Sektöre devredilmesine olanak tanıyan düzenlemelerden vazgeçilmelidir.
– Maliye Emekçilerine ödenmekte olan Ek Ödemeler Emeklilik Aylıklarına dahil edilmelidir.
Maliye Bakanını verdiği sözü tutmaya; Maliye Emekçilerinin sorunlarının çözümü noktasında adım atmaya çağırıyoruz.
Büro Emekçileri Sendikası olarak; taleplerimizin karşılanması konusunda her türlü mücadele yöntemini kullanmaya devam edeceğiz.
Tüm Maliye Emekçilerini Haklı Taleplerimiz etrafında toplanmaya, Fiili ve Meşru Mücadele Geleneğimize sahip çıkmaya, Haklarımız ve Geleceğimiz için BES’te Örgütlenmeye, Mücadeleyi Büyütmeye davet ediyoruz…