3717 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE YARGI EMEKÇİLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI ELLERİNDEN ALINMAKTADIR…

202

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA ÖNERİLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMALIDIR!
YARGI EMEKÇİLERİN HAKLI TALEPLERİ KARŞILANMALIDIR!
Bilindiği gibi, 18.03.2010 tarihinde Harçlar Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünce TBMM’ne sevk edilmiştir.
Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’na 1/838 Esas numarası ile sevk edilen Tasarı 1/886 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla birlikte Torba Yasa olarak birleştirilmiş ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan, Sendikamızca hazırlanan Önergeler görmezden gelinerek, Plan ve Bütçe Alt Komisyonundan geçirilmiş ve bu haliyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gönderilmiştir.
Plan ve Bütçe Komisyonunda Tasarının görüşmeleri halen devam etmekte olup, TBMM Genel Kuruluna sunulmak üzere gerekli çalışmalar Komisyon tarafından yürütülmektedir.
Sendikamız, Plan ve Bütçe Alt Komisyonu Üyelerine değişiklik önergelerini sunmuş ve Yargı Emekçilerinin taleplerini iletmiştir.
Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonuna yönelik olarak ta Dilekçe Metinleri hazırlanmış ve üyelerimiz tarafından tüm illerde yürütülen çalışmalar çerçevesinde imzalanan Dilekçeler Plan ve Bütçe Komisyonuna fakslanmaya devam edilmektedir.
HAVUZ PARALARI YARGI EMEKÇİLERİNİN KAZANILMIŞ HAKKIDIR VE KALDIRILMASI KABUL EDİLEMEZ!
ÖNERİLERİMİZ DİKKATE ALINARAK GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMALIDIR!
Yasa Tasarısı ile, Yargı Emekçilerinin ürettikleri hizmet karşılığı toplanan gelirlerin Genel Bütçeye aktarılması öngörülmekte ve Yargı Emekçilerine dağıtımına ilişkin Havuz Sistemi de ortadan kaldırılmaktadır.
Tasarının bu haliyle yasalaşması durumunda, ücretleri diğer kamu görevlilerine göre daha düşük olan Yargı Emekçileri için bir ücret iyileştirmesi olarak öngörülen uygulama sona ermiş olacaktır.
Yargı Emekçilerinin ücret seviyesinin Yoksulluk Sınırının üstüne çekilmesi ve yaptıkları işin gereği olarak ödenmesi gereken Yol Tazminatlarının personele ödenmesinden bu tasarıyla vazgeçilmesi, esasen, kazanılmış haklarının da gaspı anlamına gelmektedir.
Tasarı ile aynı zamanda, Harçlar Kanunu’na ek yapılarak Yargı Hizmeti almakta olan Vatandaşlarımızdan daha fazla ücret alınmasına neden olacak şekilde düzenlemeler yapılmakta, Yargı Hizmeti daha fazla ücret ödenerek elde edilebilecek bir işleve büründürülmektedir.
Büro Emekçileri Sendikası olarak; Harçlar Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının;
– 3717 sayılı yasanın ikinci maddesinin son bendine ‘yol tazminatlarının ½’sinin’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘Ankara’da açılacak bir kamu bankası hesabında tutularak adli ve idari yargı personeline eşit şekilde dağıtılır’ ibaresinin eklenmesini,
– Aynı yasanın ikinci maddesine son fıkra olarak ‘bu yasa kapsamında yapılan ödemeler 5793 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemelerden mahsup edilmez Bu ödemenin yapılması ek ödeme alınmasına engel teşkil etmez’ ibaresinin eklenmesini,
– Söz konusu tasarının geçici 2.maddesinden; ‘… kanunda öngörülen üst sınırı aşması durumunda, artan miktar hazineye gelir kaydedilir’ ibaresi ile ‘21.11.2008 tarihinden önce yürürlükte bulunan Kanun hükümlerine göre’ ibaresinin çıkarılmasını ve ‘21.11.2008 tarihinden bu yana Banka hesaplarına yatırılan miktarların mahsup ve limit gözetilmeden yasal faiziyle birlikte tüm yargı personeline eşit şekilde dağıtımı yapılır’ ibaresinin eklenmesini,
– 1.ve 2. maddeleri Harçlar Kanununa ek yapılarak yargı hizmetinden faydalananların daha fazla ücret ödemesine neden olduğundan tasarıdan çıkarılmasını, talep ediyoruz.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından Yargı Emekçilerinin talepleri doğrultusunda gereken adımlar atılmalı ve Değişiklik Önerilerimiz dikkate alınmalıdır.