29.03.2010 – 4/C’Lİ PERSONELİN HAK KAYBINA NEDEN OLAN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK…

245

04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar’ın; 3.maddesinin 5.bendinde yer alan; “geçici personele bu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yönde hüküm konulamaz” ibaresinin iptali ile 17.maddesinin kararın sadece özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçiler dışında personel istihdam edilemeyeceği belirlemesinin; 4/C kapsamında istihdam edilen tüm kamu çalışanları için belirleme yapılabilmesinin sağlanması ve eşitlik hükümlerinin uygulanması bakımından Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptali için Danıştay’da dava açılmıştır.