15.03.2010 – TEDAVİ GİDERLERİNİN HARCIRAH KANUNUNA GÖRE ÖDENMEMESİNİ DAVA KONUSU YAPTIK …

252

Devlet Memurlarının Genel Sağlık Sigortası Kapsamına alınmasının ardından Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 31 Aralık 2009 tarihli 27449 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devrine İlişkin Tebliğin 4. maddesi ile Tedavi yardımlarının Harcırah Kanununa göre ödenmeyeceği ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ödeneceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile günlük yevmiye usulü ile değil de SGK’nın belirleyeceği miktarlarda tedavi gideri ödenmesi getirilmiş olup, emekçiler açısından hak kayıplarının yaşanmasına neden olunmuştur.