SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KUTLANIRKEN SİVİL SAVUNMACILARIN SORUNLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR?

216

SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KAPATILMASI İLE ÇALIŞANLARIN GELECEĞİ VE ÖZLÜK HAKLARINDA ORTAYA ÇIKAN BELİRSİZLİKLER YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR
Bilindiği üzere; 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 5902 sayılı yasaya istinaden, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuş olup, 17.12.2009 tarihi itibari ile Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün kapatılmıştır. Sivil Savunma Genel Müdürlüğe bağlı Sivil Savunma İl Müdürlükleri ile birlikte İlçe Müdürlükleri de kapatılmış, bunun yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kurulmuştur.
Gerek Afet ve Acil Durum İl Müdürlükleri, gerekse Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri; merkezde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına, yerelde ise İl Özel İdarelerine bağlanmıştır. Hem merkezi idareye hem de yerel yönetime bağlı olmak, iki başlı bir yönetime dolayısı ile yetki karmaşasına yol açmıştır. Bu durumdan en fazla olumsuz şekilde etkilenenler ise, bu birimlerde çalışanlar olmuştur.
Özlük hakları konusunda birçok belirsizlik yaşanmakta olup, birçok birimde çalışanların maaşları bile 15 Ocak 2010 tarihinden günlerce sonra ödenmiştir. Çalışanların yaşadıkları sorunlardan en başta; zam ve tazminatlar, görevde yükselme, atama, yer değiştirme, intibak, yemek, ulaşım vs. gibi hayati öneme sahip sorunlar, hala belirsizliğini korumakta, bu konuda somut hiçbir adım atılmamaktadır.
Yaşanan böylesi önemli sorunlar konusunda gerek merkezde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, gerekse yereldeki İl Özel İdareleri yetki kargaşasının da etkisiyle, neredeyse hiçbir şey yapmamaktadır. Geçiş süreçlerinin temel özelliklerinden biri olan belirsizlik ve kaos, bir yanı ile de birçok haksızlık ve hukuksuzluğu da beraberinde getirmektedir. “Dumanlı havada kim ne kaptıysa onun elinde kalır” anlayışı ile yürütülen çalışmalar, adam kayırmacı yaklaşımlar, iş barışını bozucu uygulamalara yönelmektedir. Yaşanan bu hukuki boşlukların yerini siyasi tercihlerle doldurmaya uğraşanlar, yaşanan sorunları daha da artırmaktadırlar.
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun uygulamasına yönelik çıkarılan; 17 Aralık 2009 ve 27435 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ise, sorunları daha da artırıcı nitelik taşımaktadır.
5902 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan “İl Afet Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”te yer alan birçok hüküm illerde tam bir yetki karmaşası yaşanmasına neden olmaktadır.
Yetki karmaşası nedeniyle, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışanları bazı özlük ve mali haklarını alamamaktadır. Sivil savunmacıların Sivil Savunma Gününde beklentileri, yaşanan sıkıntıların son bulması için bir an evvel Başbakanlıkça bir çözüm geliştirilmesidir.
TALEPLERİMİZ
1- Tayin talepleri konusunda yaşanan sorunların giderilmesi için yasal düzenleme yapılarak personelin mağduriyeti giderilmeli,
2- Nöbet hizmetleri için yasaya uygun mali ve özlük haklar bakımından tüm Kurumda uygulama birliği sağlama esası üzerine bir nöbet sistemi oluşturulmalıdır.
3- Afet durumunda ülkemizin en disiplinli ve tecrübeli ekipleri olan Arama Kurtarma Birlik ve Ekip Personelinin operasyon harici zamanlarını çok daha verimli kullanabilmesi için ülke genelinde eğitim programları hazırlanmalı,
4- İçişleri Bakanlığınca 2010-2011 döneminde yapılacak olan Görevde Yükselme sınavına söz konusu personel dâhil edilmelidir.
5- Tüm personele ek ödeme ve fazla çalışma ücreti ödenmelidir.
6- Dağ Arama Kurtarma ve KBRN (kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer) ekipleri KBRN ekibinde çalışan personelin yaptıkları işin riskli olmasından dolayı bir yönetmelik çıkarılarak standart sağlanmalı, bu kapsamdaki personele gerekli tazminat ve yıpranma hakları verilmelidir.
7- Yıllardır aynı görevi ifa edenleri ayrıştıran ve ÜCRET UÇURUMUNA neden olan TAZMİNAT ödemesi tüm çalışanlara verilmelidir.
8- Bürolardaki evrak takibi ve büro işlerinin takibi için personel eksikliği kadrolu yeni personel istihdamı ile giderilmeli, Birlik ve Ekiplerde görevli Arama Kurtarma personeli, kurumun iş ve işleyişinin devamı için servislerde görevlendirilmemelidir.
9- Birlik ve Ekiplerde bulunan araçların KASKO Sigorta bedeli Merkezi Bütçeden karşılanarak Birlik ve Ekip personelinin maddi sorumluluğu kaldırılmalıdır.
Afet ve Acil Durum İl Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde çalışan kamu emekçilerinin talepleri, ancak birleşerek ve örgütlü bir mücadeleyle kazanılabilir. Bu bilinçle, “insan hayatını” kurtarmakla görevli her düzeydeki tüm büro emekçisi arkadaşlarımızı sendikamızda örgütlü mücadeleye çağırıyoruz.
MERKEZ YÖNETİM KURULU