KESK TÜM İLLERDE AKP İL BİNALARINA SİYAH ÇELENK BIRAKARAK PROTESTO ETTİ…

243

” ‘0’ =’188′ ‘5’


‘5’ ‘250″>
]BASIN AÇIKLAMASI METNİ
Bugün Toplu Görüşmelerin 2. oturumu yapılıyor. KESK olarak meşru olmadığını ilan ettiğimiz toplu görüşme sürecini rahatsız etmek, TİS talebimizi tekrar etmek için buradayız.
Taleplerimizi bir kez daha haykıracağız ve AKP’nin emekçi düşmanı politikalarını kınamak için AKP İl Başkanlığına yürüyerek siyah çelenk bırakacağız!
Buradan AKP iktidarına sesleniyoruz:
Gayri meşru toplu görüşmelerden vazgeçin. Hemen bugün TİS masası kuralım. Anayasa’nın 90. maddesine uyalım, Toplu İş Sözleşmesi yapalım. Emekçiler iradelerini ortaya özgürce ortaya koysun; işveren tarafı olarak hükümet iradesini ortaya koysun.
Toplu görüşmelerin bugünkü oturumunda sözleşmelilerin durumu ele alınacak. Yüzbinlerce sözleşmeli kamu emekçisi buradan çıkacak sonuçları bekliyor. Ama AKP iktidarının bu beklentiyi karşılayamayacağını biliyoruz. Daha bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10 bin sözleşmeli öğretmen atamasına hazırlandığı ortaya çıktı.
” ‘0’ =’176′ ‘5’

‘5’ ‘250″>
]AKP sözleşmeli personel alımlarıyla, Kamu Personel Reformu paketiyle kamu emekçilerine nasıl yaklaştığını, yaklaşımının ne olduğunu defalarca ortaya koymuştur.
AKP için emek bir değişken değildir. Hele güvenceli emek tamamen ortadan kaldırılması gereken bir kavramdır.
4B, 4C, 50D, 4924 sayılı yasaya tabi olanlar, 657 sayılı yasanın 86 maddesine tabi olarak çalışan emekçilere yönelik düzenlemeler AKP’nin ülkeyi krize yuvarlayan, halkı yoksullaştıran, kamusal alanı tahrip eden, gelir dağılımında adaletsizliği körükleyen neo-liberal politikalarının gereğidir.
AKP emekçi düşmanı politikaları terk etmeli Kamu personel reformu ve performans programı değil, herkese güvenceli iş, kadrolu istihdam sağlamalıdır.
4/b ve 4/c’liler, 4924 sayılı kanuna tabi olanlar ve 657 sayılı kanunun 86. maddesine tabi olarak çalıştırılanlar kadroya alınmalı, kamuda personel açığı kapatılmalıdır!
Buradan siyasi iktidara sesleniyoruz:
KESK tüm emekçiler ve emekliler için 1500 TL temel ücret istiyor. Siz emekçilerin köle ücretine çalışmasını istiyorsunuz.
KESK herkese güvenceli iş, insanca ücret istiyor siz herkesi güvencesiz hale getirmek için kamu personel reformu adı altında düzenleme istiyorsunuz.
KESK kamusal alanın genişletilmesini, sağlık ve eğitim alanlarında herkese her düzeyde ulaşılabilir, etkin ve parasız hizmet istiyor, siz en temel kamu hizmetlerini bile özelleştirmek, taşeronlaştırmak istiyorsunuz.
KESK, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kaldırılmasını, kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanmasını istiyor, siz kadına evi, mutfağı gösteriyorsunuz.” ‘0’ =’225′ ‘5’

‘5’ ‘300″>
]
KESK emekçilerden alınan gelir vergisinin 10 puan düşürülmesini, dolaylı vergilerin düşürülmesini istiyor, siz şirketlerin vergi dilimin indirmek, vergi yükünü her geçen gün daha fazla çalışanlara yüklemek istiyorsunuz.
Değerli Basın Emekçileri,
Bütün bu talepleri karşılayacak kaynak vardır. Yaptığınız kurumlar vergisi indirimlerinden vazgeçer, sermaye hareketlerini vergilendirir, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alır; son günlerde Kürt Sorunu’nda yakalanan olumlu havanın çözüm yolunda gelişmesiyle birlikte, barışı sağlar, operasyon ve çatışmalarda heba edilen, milyarlarca dolarlarla ifade edilen harcamalar durdurursanız kaynak ortaya çıkacaktır.
KESK sendikalara, demokratik kitle örgütlerine baskı politikalarıyla yaklaşılmadığı, konfederasyon binalarının JİTEM tarafından basılmadığı emek mücadelesi veren insanların tutuklanmadığı bir ülkede yaşamak istiyor, siz sendikaların hak alma mücadelesi veremediği, etliye sütlüye karışmadığı bir ülke istiyorsunuz.
Siyasi iktidar bilmelidir ki, içinde olduğumuz dönem ekonomik krizin etkilerinin yoğunlaştığı, toplumun özgürlük ve demokrasi taleplerinin yükseldiği ve ülke sorunlarının acil çözüm beklediği bir dönemdir.
Bugün ülkenin ,halkın, yoksulların, ezilenlerin, emekçilerin ihtiyacı, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik değerlerin egemen olduğu; herkese onurlu bir yaşam, insanca bir ücret olanağının sağlandığı; kimsenin etnik kimliğinden, inancından ya da toplumsal cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı yeni bir ‘toplum sözleşmesi’ ne ihtiyacı var.
” ‘0’ ‘5’

‘5″>
]KESK olarak buradan hükümete ve diğer konfederasyonlara çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu toplu sözleşme sürecini bir toplum sözleşmesi sürecine çevirelim.
Gelin, kriz nedeniyle işini kaybetmiş insanlarımızın kira, elektrik, su ve sağlık giderlerini kamusal kaynaklardan sağlamayı konuşalım. Açlık sınırı altında yaşayan yurttaşlarımıza YURTTAŞLIK ÜCRETİ ödenmesini konuşalım. Bütün bunları gayri meşru toplu görüşme müsameresinde değil, Anayasa’nın 90. Maddesine uyarak TİS masasında konuşalım.
Tersini yapmakta inat ederseniz, hukuksuzluk yapmış olursunuz.
Buradan bir kez daha haykırıyoruz:
Gayri meşru toplu görüşme müsameresini tanımıyoruz. Toplu Sözleşme ve Grev Hakkımızı kullanmak istiyoruz.
TİS YOKSA GREV VAR!