BASKI, SÜRGÜN VE SORUŞTURMALAR DURDURULSUN…

235

” ‘0’ =’193′ ‘5’


]Konuyla ilgili olarak 27.05.2009 tarihinde Sendikamız Genel Merkezinde basın toplantısı düzenlenmiş ve eylem programı açıklanmıştır.
Basın toplantısında okunan metin aşağıdadır.
BASINA VE KAMUOYUNA
Bilindiği üzere, KESK’in tarihi Türkiye’deki Kamu Emekçilerinin Grevli Toplu İş Sözleşmeli Sendikal Hak Mücadelesinin de tarihidir. KESK’e bağlı sendikaların Üye ve Yöneticileri; Mücadele Tarihimiz boyunca Kamu Emekçilerinin Eşitlik, Özgürlük, Adalet, Barış ve Kardeşlik Mücadelesi nedeniyle Bedeller Ödemiş,
 Cezalandırılmış, Sürgüne gönderilmiş, Joplanmış, Tartaklanmış, Mahkemelere çıkartılmıştır.
Grev ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkını elde etmek için yaklaşık olarak 20 yıldır alanlarda ve işyerlerinde Kararlı ve Direngen mücadelesini sürdüren KESK’e bağlı sendikalara yönelik olarak çeşitli Karalama Kampanyaları düzenlenmiş, Baskılar, İdari Soruşturmalar, Adli Kovuşturmalar, Sürgünler, Gözaltılar ve Tutuklamalar yoluyla Haklı ve Meşru Mücadelemiz engellenmeye çalışılmıştır.
Demokratikleşme vaatleriyle işbaşına gelen AKP Hükümeti döneminde de KESK’e bağlı sendikaların Üye ve Yöneticileri açısından değişen bir şey olmamış, Baskı, Sürgün ve Cezalandırma politikaları terk edilmemiş, aksine, daha da katmerli bir hale getirilmiş bulunmaktadır.
Son birkaç ay içinde İzmir Şube Sekreterimiz Zeynep ÇETİN ve Hakkari Şube Başkanımız Mahmut CEYHAN sürgün edilmiş; Hakkari Şube Başkanımız Mahmut CEYHAN, Mersin Şube Başkanımız Yusuf KAYA, Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜL ile Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ayşe ŞİMŞEK başta olmak üzere birçok Üyemiz ve Yöneticimiz ‘Sendikal Faaliyetleri’ nedeniyle ‘Disiplin Cezası’ ile cezalandırılmıştır.
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı personeli olan İşyeri Temsilcilerimiz İsmail Serbülent ÜNSAL ve Hasan DEMİRTÜRK’ün görev yerleri Temsilcisi oldukları işyerlerinden farklı yerlere gönderilerek değiştirilmiş, Üyelerimiz Neriman ALLEMOĞLU, Hanife ERTÜRK ve Necla YAVUZ’un ise Bursa ili dahilindeki farklı işyerlerine atamaları yapılmış son olarak henüz kendisine bir tebligat yapılmamış olmakla birlikte Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜL Yozgat’a sürgün edilmiştir.
Üstelik tüm bu işlemler ilgili Kurumlara Şubelerimiz ve Genel Merkezimizce bildirilmesine rağmen yapılmıştır. Anayasal Güvencelere, Uluslararası Anlaşmalara, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasında sayılan Yasal Güvencelere rağmen, özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı, hukuk tanımaz tavrını sürdürmeye devam etmektedir.
Kısa bir süre önce Hakkari Şube Başkanımız Mahmut CEYHAN’ı Yozgat Kadışehri’ne süren Gelir İdaresi Başkanlığı, şimdi de Diyarbakır Şube Başkanımızı Yozgat’a sürgün etmiştir. Anlaşılan o dur ki; Gelir İdaresi Başkanlığı sırayla tüm Şube Başkanlarımızı özellikle Yozgat’a sürme konusunda açık bir irade ve kararlılık içindedir.
Gelir İdaresi Başkanı ve Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanıyla, KESK Genel Sekreteri, Genel Başkanımız ve Merkez Yönetim Kurulumuzdan bir heyetin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmeye rağmen, Diyarbakır Şube Başkanımızın Yozgat’a yapılan sürgünü geri alınmamış, aksine bu görüşmenin hemen ertesinde Bursa’daki Üye ve Yöneticilerimize yönelik olarak il içerisinde görev değişikliği işlemleri hayata geçirilmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanına, 16 Nisan 2009 tarihinde kendilerinin de katılımıyla yapılan görüşmede Gelir İdaresi Başkanının ‘Herhangi bir Sendikaya yönelik olarak ayrımcı ya da baskıcı bir tutum takınılmasına Gelir İdaresi Başkanı olarak izin vermeyeceğine’ dair sözü hatırlatılarak Üye, Temsilci ve Yöneticilerimize yönelik olarak yapılan haksız uygulamaların geri alınması konusunda uyarıda bulunulmasına rağmen, halen olumlu bir ilerleme sağlanamamıştır.
Birçok Şube Başkanımız, Üye ve Yöneticimiz, sadece ve sadece BES Üyesi ve/veya Yöneticisi sıfatıyla katıldıkları Eylem ve Etkinlikler nedeniyle cezalandırılmaktadır.
Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Sabri GÜL’e son dönemde ard arda 5 Disiplin Cezası verilmiş ve bununla da yetinilmeyerek Yozgat’a sürgün edilmiştir.
Diyarbakır Şube Başkanımıza yönelik bu saldırılar, Demokratik Kamuoyunca, esasen, Büro Emekçileri Sendikasına yönelik saldırılar olarak ele alınmalı ve bu biçimde değerlendirilmelidir. Gelir İdaresi Başkanlığının Sendikamıza yönelik bu tutumu bizi Yıldırmamakta, aksine, Mücadeleye olan İnancımızı ve Kararlılığımızı artırmaktadır.
Çalışma Hayatının düzenlenmesi, İş Barışının Korunması, Geliştirilmesi ve Kalıcılaştırılması gibi görev ve sorumlulukları olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında dahi, Ankara 1 Nolu Şube Yöneticilerimize ve İşyeri Temsilcilerimize ‘Bildiri Dağıtmak’ gibi gayet olağan bir ‘Sendikal Görev’ sırasında müdahale edilmiş, SGK’da aralarında Üyelerimizin ve İşyeri Temsilcilerimizin de bulunduğu yüzlerce personelin görev yerleri ‘Yeniden Yapılanma’ adı altında kendi istemleri dışında değiştirilmiştir.
Bu konuların 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’e Genel Başkanımızca iletilmesinin, 29 Nisan 2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarına uzun uzun ve detaylı bir biçimde anlatılmasının ve konuya dair bilgilendirme ve değerlendirmelerin de içerisinde yer aldığı kapsamlı bir Raporun sunulmasının ardından da benzer olumsuzluklar devam etmiştir.
Elbette ki, SES Genel Başkanı Bedriye YORGUN ve DİVES Genel Başkanı Lokman ÖZDEMİR ile SES MYK Üyesi Meryem ÖZSÖĞÜT’ü Memuriyetten Men Cezası ile cezalandırarak işten atan, her Eylem ve Etkinliğimizde Üyelerimizin Gözaltına alınması talimatını veren, kimi zaman Sivas’ta olduğu gibi Eğitim Sen ve BTS Şube Başkanlarını tutuklayacak kadar ileri giden AKP iktidarının bu ‘Baskıcı’ ve ‘Saldırgan’ tutumundan biz de nasibimize düşeni almaktayız.
Ancak, özellikle Gelir İdaresi Başkanlığının Sendikamıza yönelik tutumunu anlamak ve açıklamak mümkün değildir. Zira, birçok kentte KESK Şubeler Platformunca gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerin ardından, Gelir İdaresi Başkanlığı personeli olan BES Üye ve Yöneticilerine yönelik Baskı, Sürgün ve Cezalandırma uygulamaları hayata geçirilirken, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının personeli olan Kamu Emekçilerine yönelik böylesi bir tutum genel olarak sergilenmemektedir. Bu durum, Gelir İdaresi Başkanlığının Sendikamıza ve bağlı olduğumuz Konfederasyon olan KESK’e yönelik olumsuz ve taraflı tutumunu açıkça kanıtlamaktadır.
Aynı yerde, aynı anda, aynı amaçla, aynı eyleme katılan Sendika Üye ve Yöneticileri arasından BES’in Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan Üye ve Yöneticilerine yönelik olarak Baskı, Sürgün ve Soruşturma uygulamalarının hayata geçirilmesi, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının personeli olan Sendika Üye ve Yöneticileriyle ilgili olarak genellikle böylesi tutumların sergilenmemesi, Gelir İdaresi Başkanlığının BES’e yönelik olumsuz tutumunu açıkça ortaya koymaktadır.
Sendikamıza yönelik olarak hayata geçirilen her türden Baskı, Sürgün ve Soruşturma Politikaları karşısında yılmayacağımız, her bir Baskıcı Yönelime karşı, Mücadeleyi yükselterek cevap vereceğimiz, herkes ve her kesim tarafından bilinmelidir.
Sendikamız Üye ve Yöneticilerine yönelik olarak yürütülen bu olumsuz tutumlar karşısında; öncelikle Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığından görüşme talep etmiş bulunmaktayız.
Sendikamıza yönelik her türden Baskıcı Girişimi, Uluslararası Çalışma Örgütüne ve üyesi olduğumuz Uluslararası Kuruluşlara da (PSI, EPSU) ileterek, konuya ilişkin Uluslararası Dayanışmayı da yaratmaktayız.
Ülke genelinde düzenleyeceğimiz Faks Kampanyalarıyla, sorunlarımızın çözümü için, TBMM Başkanlığını, Başbakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Maliye Bakanlığını ve Gelir İdaresi Başkanlığını protesto edeceğiz, göreve davet edeceğiz.
4 ve 5 Haziran tarihlerinde tüm illerde Vergi Dairesi Başkanlıkları ve/veya İl Defterdarlıkları önünde bu tutumu protesto edeceğiz ve 9 Haziran 2009 Salı günü Diyarbakır’da Genel Başkanımızın da katılımıyla Oturma Eylemi ve Kitlesel Basın Açıklaması yapacağız.
İktidarın, Sendikal Örgütlenmemize yönelik Baskıcı ve Otoriter tavırları karşısında Yılmayacağımızdan ve bu Saldırılar karşısında Mücadeleyi Yükselteceğimizden kimsenin ve hiçbir kesimin kuşkusu olmamalıdır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Basın Metninin Word Hali İçin [kck]a href=’http://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/2752009word.doc'[byk]Tıklayınız.[kck]/a[byk]Basın Metninin PDF Hali İçin [kck]a href=’http://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/2752009.pdf'[byk]Tıklayınız.[kck]/a[byk]