KRİZ VE İŞ KOLUMUZDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN MÜCADELE PROGRAMIMIZ…

218

” ‘0’ =’225′ ‘5’


‘5’ ‘300″>
]Önümüzdeki döneme dair mücadele programımız, 6 Mart 2009 Cuma günü saat 11.00’de Genel Merkezde yapılan basın toplantısıyla açıklanmıştır.
IMF ve Dünya Bankasının uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda oluşturduğu Emek ve Emekçi karşıtı politikaları ülkemizde uygulayarak, tüm yoksulları ve emekçileri giderek daha da yoksul ve çaresiz hale getiren ve kendi uyguladıkları bu Zengin Dostu, Yoksul Düşmanı politikalar sonucunda daha da ezilen kesimlere Yerel Seçimler öncesinde adeta Seçim Rüşveti verircesine Halkın Vergileriyle oluşturulan Bütçeden kaynak aktararak kendi siyasi geleceğini varetmeye çalışan AKP’nin özellikle Sağlık ve Sosyal Güvenlik alanında yürüttüğü politikalarla gelinen noktada ne kadar acımasız ve zalimce uygulamaları hayata geçirdiği herkes tarafından görülmektedir.
Temel gıda maddelerine, elektriğe, suya, doğalgaza, dolaysız vergilere ve vergi cezalarına olağanüstü zamlar yapan AKP iktidarı, İMF talimatları doğrultusunda yoksullaştırdığı kesimlere açıkça ‘Size Din İman, Bize Han Hamam’ dercesine kendine yakın sermaye kesimlerini beslemekte, kendi medyasını oluşturmakta, Ergenekon Soruşturması adı altında kendi Derin Devletini yaratma konusunda adımlar atmaktadır.
AKP, ne Ergenekon, ne Susurluk, ne Şemdinli ve ne de Yüksekova Çetesini ortaya çıkartmak ve Demokratik Hukuk Devletini tesis etmek niyetinde değildir.
Emeği en yüce değer sayan, Demokrasiye, Bilime, Adalete, Eşitliğe, Özgürlüğe ve Laikliğe inanan bir devlet yapısı ancak ve ancak Emek Egemen bir toplumsal muhalefetin birleşik ve yükselen mücadelesiyle oluşturulabilecektir.
Bu gerçeklerin ışığında toplanan Başkanlar Kurulumuz gereken değerlendirmeleri yapmış ve önümüzdeki dönemde yürütülmesi gereken Eylem ve Etkinliklere dair Programı oluşturmuştur.
TÜSİAD’ın Krizden çıkış yolu olarak İMF ile bir an önce Stand-By anlaşması yapılmasını önerdiği bu dönemde, biz de tüm Büro Emekçilerinden başlayarak, emekçi halk kesimlerini, işsizleri ve yoksulları Krizin Bedelini Ödememek için Birleşik Mücadeleye davet ediyoruz.
Mücadele programımızın ilk adımı olarak 18 Mart 2009 tarihinde örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde sabah mesai saati başlangıcında 2 saat süreli İşbırakma Eylemleri hayata geçirilecek ve bu eylemler sırasında, eylemin yapılacağı tüm İşyerlerinde Genel Merkezimizce hazırlanan Bildiriler okunarak, Kitlesel Basın Açıklamaları yapılarak yönelimlerimiz Kamuoyuna iletilecektir.
18 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan eylemliliğimizin ardından İşveren tarafından olumlu adımların atılmaması halinde 14 Nisan 2009 tarihinde yarım güne ulaşan İşbırakma Eylemleri hayata geçirilecek ve bu hattın önümüzdeki dönemde öncelikle Konfederasyonumuz KESK, ardından tüm Emek ve Demokrasi güçleriyle ortaklaştırılması, birleştirilmesi sağlanacaktır.
2008 yılı Ağustos ayında yapmış olduğumuz Toplusözleşme Çağrılarımıza olumlu yanıt vermeyen kurumlara karşı açmış olduğumuz davalar halen devam etmektedir.
Adalet Bakanlığına karşı, Ankara 3. İdare Mahkemesi Başkanlığı nezdinde açmış olduğumuz 2008/1661 Esas Numaralı Davanın,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına karşı, Ankara 17. İş Mahkemesi Başkanlığı nezdinde açmış olduğumuz 2008/1091 Esas Numaralı Davanın ve
Danıştay Başkanlığına karşı, Ankara 12. İdare Mahkemesi Başkanlığı nezdinde açmış olduğumuz 2008/1453 Esas Numaralı Davanın,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Tüm Bel Sen lehine vermiş olduğu Toplusözleşme Hakkımızın olduğuna dair Karara benzer Kararlarla sonuçlanması kaçınılmazdır.
Önümüzdeki dönemde yürütülecek olan Eylem ve Etkinliklerin öznesi İşkolumuzda Toplusözleşme İmzalama hedefi olacak, bununla birlikte İşkolumuzda yer alan tüm kurum ve kuruluşların gerek genel, gerekse öznel sorun ve talepleri üzerinden de birleşen ve yükselen bir mücadele hattının oluşturulması için çaba sarf edilecektir.
Bu sürece dair yürütülecek eylem ve etkinliklerin tüm İşkolumuza yönelik Genel Talepleri olacağı gibi, farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan Büro Emekçilerinin sorun ve taleplerini de içeren bir tarzın öne çıkartılmasına özen gösterilecektir.
Genel Taleplerimiz arasında; Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı, Kriz ve Krize Karşı Mücadele, Temel Ücretlerin İnsanca Yaşam Ücreti Düzeyine Çıkartılması, Ek Ödemelerin Emekli Maaşlarına Yansıtılması, Performans Esaslı Yönetim Modelinden Vazgeçilmesi, Atama ve Görevlendirmelerde Ayrımcı Uygulamalara Son Verilmesi ve Görevde Yükselmenin Önündeki Engellerin Kaldırılması ile farklı kurum ve kuruluşlara yönelik olarak uzun bir süredir yürüttüğümüz ve onbinlerce Büro Emekçisinin sahiplendiği Dilekçe Kampanyalarımızda ifade edilen taleplere yer verilecektir.
Örneğin; Adalet Bakanlığına yönelik olarak Kurum İdari Kurulu Tutanağında yer alan haklı taleplerimiz ve 3717 sayılı yasanın yeniden düzenlenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumunda yaşanmakta olan Geçici Görevlendirmeler, Zorunlu Fazla Mesai Dayatmaları ve Adaletsizlik timsali olan Performans Ödemeleri, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına yönelik olarak bu iki kurumda git gide öne çıkan İstihdam Belirsizliği ve bu alanda görev yapmakta olan Büro Emekçilerini birbirinin karşısına koymaya çalışan Eşit İşe Eşit Ücret prensibine aykırı Farklı Ücret uygulamaları, Ek Tazminatların arttırılması, Ek Tazminatların mevcut uygulamasındaki ayrımcı uygulamalara son verilmesi ve Emekli Maaşlarına yansıtılması ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü personelinin sorun ve talepleri öne çıkartılacaktır.
Sendikamız Büro İşkolunun sorun ve talepleri üzerinden, Büro Emekçilerinin birleşik ve güçlü mücadelesini örgütlemeye kararlıdır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu çerçevesinde yürütülecek bir mücadeleyle Kamu Emekçilerinin taleplerinin yaşam bulması olanaklı değildir. Sendikamız, üyemiz olan ya da olmayan tüm Büro Emekçilerini haklı ve meşru talepler etrafında birleşmeye, yan yana gelmeye ve birlikte mücadele etmeye çağırmaktadır.
Büro Emekçileri; Emek Sen’in, Turizm Sen’in, Tüm Banka Sen’in, Tüm Maliye Sen’in, Tüm Sosyal Sen’in ve Tüm Yargı Sen’in fiili ve meşru mücadele geleneklerine baktıklarında, bugün geçmişteki o mücadelenin tek adresinin onların 22 Haziran 1998’de birleştiği Büro Emekçileri Sendikası olduğunu göreceklerdir.
Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm Büro Emekçilerini haklı ve meşru talepleri etrafında birleşmeye, örgütlü mücadeleyi yükseltmeye, haksızlıklar karşısında sessiz kalmamaya, tüm Kamu Emekçilerini Eşitlikten, Özgürlükten, Barıştan, Adaletten, Kardeşlikten ve Kamusallıktan yana tutum almaya çağırıyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU
BÜRO EMEKÇİLERİNİN ORTAK TALEPLERİ
1- 2009 yılında İşkolumuzda ilk Toplusözleşmenin imzalanması ve Grev Hakkımızın tanınması,
2- Kamu İşyerlerinde 4/B, 4/C, Ücretli, Sözleşmeli vb. statülerde istihdama son verilmesi, İşgüvencesinden yoksun bulunan tüm Kamu Emekçilerinin Kadroya alınması ve İşgüvencesine kavuşturulması,
3- Kamuda Kadrolu ve İşgüvenceli Ek İstihdam Olanağının yaratılması,
4- Kamu Personel Reformu olarak bilinen ve Kamu Emekçilerinin İşgüvencesini ortadan kaldırmayı, onları köleleştirmeyi amaçlayan yasal düzenleme hazırlıklarından vazgeçilmesi,
5- Ücretlerin İnsanca Yaşam Ücreti Düzeyine çıkartılması,
6- Eşit İşe Eşit Ücret prensibinin Nesnel ve Gerçekçi bir biçimde uygulanması,
7- Elektrik, Su, Doğalgaz, Ulaşım vb. Temel Tüketim Mallarına yapılan zamların geri alınması,
8- İşyerlerinin Çalışma Koşullarının iyileştirilmesi,
9- Performans Esaslı Yönetim Modeli, TKY vb. Emek ve Emekçi düşmanı uygulamalardan vazgeçilmesi, Esnek Çalışma Biçimlerinin terk edilmesi,
10- Özelleştirme, Hizmet Satın Alma ve Taşeronlaştırma uygulamalarından vazgeçilmesi,
11- İşyoğunluklarının giderilmesi ve Meslek Hastalıklarına karşı önlem alınması,
12- Görevde Yükselme Sınavlarında ayrımcılığa yol açan ‘Mülakat’ yönteminden vazgeçilmesi,
13- Tüm Büro Emekçilerinin Yemek, Servis, Lojman, Kreş ve Gündüz Bakımevi, Kamp, Emzirme Odası vb. olanaklardan eşit ve nitelikli bir biçimde yararlandırılmalarının sağlanması,
14- Zorunlu Fazla Mesai Dayatmalarına son verilmesi.
YARGI EMEKÇİLERİNİN ORTAK TALEPLERİ
1- 3717 sayılı Yasanın Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Gerekçesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve Havuz Parasının tüm Yargı Emekçilerine Eşit ve Adil bir biçimde dağıtılması,
2- Fazla Mesai Ücreti Ödemelerinin 3 kattan 5 kata çıkartılması,
3- Mübaşir Kadrosundaki tüm Yargı Emekçileri bir an önce Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil edilmesi,
4- Yardımcı Hizmetler Sınıfına mensup Yargı Emekçilerine Görevde Yükselme Olanağının sağlanması,
5- Zabıt Katibi kadrolarındaki Yargı Emekçilerinin kadrolarının, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Kadrosuna çevrilmesi,
6- Unvan ve Statülerine bakılmaksızın 4/B ve 4/C kadrolarında görev yapmakta olanlar da dahil tüm Yargı Emekçilerinin Yemek, Servis ve Fazla Mesai Ücreti olanaklarından yararlandırılması.
MALİYE BAKANLIĞI VE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EMEKÇİLERİNİN ORTAK TALEPLERİ
1- Unvan ve Statü ayrımları üzerinden yaratılan Farklı Ücret Uygulamalarına son verilmesi, aynı masalarda, aynı işi yapan, aynı adli, idari, mali ve cezai sorumluluğa muhatap olan Emekçiler arasındaki Ücret Farklılıklarının düzeltilmesi,
2- Ek Tazminatların arttırılması ve Ek Tazminat ödemelerinde Merkez-Taşra, Unvan, Kadro, Derece vb. ayrımlara son verilmesi,
3- Ek Tazminatların Emekli Maaşlarına yansıtılmasının sağlanması,
4- İstihdam Belirsizliğine son verilmesi,
5- Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarının fiilen bu işi yapan tüm Büro Emekçilerine sınavsız olarak verilmesi.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU EMEKÇİLERİNİN ORTAK TALEPLERİ
1- Geçici Görevlendirme adı altında hayata geçirilen Sürgünlere derhal son verilmesi,
2- İmza Yetkilerinin Dağıtılması ve Üst Görevlere görevlendirmelerde tarafgir tutumlardan uzak durulması, SGK’nın AKP Kadrolaşmasının aracı haline getirilmemesi,
3- Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu kadroları dahil tüm Görevde Yükselme olanaklarının mevcut SGK Emekçilerinin lehine olacak biçimde yeniden düzenlenmesi,
4- Yeniden yapılanma adı altında SGK Emekçilerinin mağdur edilmemesi, tüm SGK Emekçilerinin Çalıştıkları ya da Gönüllü Olarak Çalışmak İstedikleri birimlerde istihdam edilmelerinin sağlanması,
5- Siyasi iktidarın talepleri doğrultusunda yeni Sağlık ve Sosyal Güvenlik il ve ilçe birimlerinin oluşturulması çabalarına son verilmesi.

Basın metni PDF için [kck]a href=’http://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/632009basin.pdf'[byk]tıklayınız.[kck]/a[byk]