HAVUZ PARALARIMIZ GASP EDİLEMEZ?

216

Değerli Halkımız, Emekçiler, İşçiler, Kamu Emekçileri, Emek ve Demokrasi Mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan Demokratik Kitle Örgütlerinin, Demokrasi Güçlerinin saygıdeğer temsilcileri, sesimize ses katan, sesimizi tüm Türkiye’ye ve dünyaya duyuran sevgili Basın Emekçileri; Yargı’da Adalet, Bağımsız, Demokratik Türkiye talebiyle 27 Ekim 2008’de Samsun’dan başlattığımız ve Samsun-Havza-Amasya-Turhal-Zile-Tokat-Çorum-Kırıkkale hattı üzerinden, 30 Ekim 2008’de Ankara’ya ulaşan Yürüyüş Kolumuz binlerce Yargı Emekçisinin katılımıyla Adalet Bakanlığına ulaşmış ve Yargı Emekçilerinin haklı taleplerini Adalet Bakanlığı önünde ifade etmişti.
Büro Emekçileri Sendikası dünya ölçeğinde yaşanmakta olan Kriz koşullarında Uluslararası Sermayenin düzenleyici kuruluşları olan İMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün AKP aracılığıyla ülkemize dayattığı politikaları reddederek; Bağımsız, Laik ve Demokratik bir ülke talebiyle “Yargı’da Adalet, Bağımsız, Demokratik Türkiye Yürüyüşünü” Samsun’dan Ankara’ya ulaştırmıştık.
Büro Emekçileri Sendikası olarak; Uluslararası Finansal Krizin Emekçilere yönelik faturasına karşı, tüm Emekçileri, Emek Örgütlerini, Emek ve Demokrasi güçlerini, Sermayeye karşı, Uluslararası düzeyde, Birlikte, Yan Yana, Omuz Omuza Mücadele etmeye davet etmiş, Yürüyüşün temel amaçları içerisinde Ülkemizin Bağımsızlığına ve Demokratikleşmesine katkı sunmayı, Yargı?nın Bağımsızlığı ve Hukukun Üstünlüğü?nü savunmayı, Laik, Demokratik bir ülkenin oluşturulmasını, Toplumsal Barışın sağlanması ve güçlendirilmesi ile yaşanan adaletsizliklere son verilmesini saymıştık.
Bu 4 günlük yürüyüşün ardından Adalet Bakanlığı ile Kurum İdari Kurulu (KİK) görüşmelerine katılan KİK Heyetimiz aşağıda ifade edilen talepleri Adalet Bakanlığı ile müzakere etmiş ve sonuçta 30.10.2008 tarihinde imzalanan Kurum İdari Kurulu Tutanağında Yargı Emekçileri için önemli kazanımlara yer verilmişti. Bu talepleri; bugün, Türkiye?nin dört bir yanındaki tüm Adliyelerin önünde yaptığımız Basın Açıklamalarıyla bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.
BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI OLARAK; ct0ct =ct150ct ct5ct


ct5ct ct226ct /byk
– 3717 sayılı yasanın “hakkaniyet” ve “adalet” ilkelerine uygun bir biçimde ?yeniden? düzenlenerek Havuz Parasının tüm Yargı Emekçilerine eşit şekilde dağıtılmasını,
– Yargı Emekçilerinin ekonomik, demokratik ve özlük haklarının; adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde bütünlüklü bir yasal düzenlemeyle çözüme kavuşturulmasını,
– Maaş ve ücretler konusunda 657 sayılı yasaya tabi kılınan Hakim ve Savcılar dışındaki Yargı Emekçilerinin, Disiplin Soruşturması ve Adli Kovuşturmalar söz konusu olduğunda 2802 sayılı yasaya tabi kılınması uygulamasından vazgeçilmesini,
– Eksik İstihdam sorununun yeni ve kadrolu personel alımı yoluyla çözülmesini,
– Atama ve Görevde Yükselmelerde keyfiyetten uzak davranılmasını,
– Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olan: Hizmetli, Bekçi, Dağıtıcı, Mübaşir vb. kadrolarda görev yapmakta olan Yargı Emekçilerinin Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçişlerinin sağlanmasını,
– 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan Yargı Emekçilerinin Kadroya Alınmasını ve İnsanca Yaşayabilecekleri iş ortamının sağlanmasını,
– Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve Doküman Yönetim Sisteminin (DYS) teknolojik altyapıları gözden geçirilerek gereksiz iş yoğunluklarına neden olmalarının engellenmesini, UYAP ve DYS nedeniyle oluşan işyoğunluğu dikkate alınarak yeni ve kadrolu personel istihdamının sağlanmasını, UYAP ve DYS?den kaynaklanan iş yoğunluğunun Yargılama Sürecinin uzamasına neden olan aksaklıklarının ortadan kaldırılmasını, UYAP ve DYS?nin Bilgi Güvenliği konusundaki mahsurlarının giderilmesini,
– İş yoğunluğu nedeniyle; Yargı Emekçilerine uygulanan ?Senelik İzin? gaspından vazgeçilmesini,
– Suçüstü Nöbetleri, Fazla Mesai gibi çalışmaları karşılığında Yargı Emekçilerine günün koşullarına uygun bir ücretin ödenmesini,
– Servis, Kreş, Ulaşım, Yiyecek ve Giyecek yardımları ile Lojman sorunlarının çözülmesini,
– Her adli yıl açılışında tüm yargı emekçilerine bir maaş tutarında ikramiye verilmesini,
– Banka Promosyon gelirlerinin tamamının tüm Yargı Emekçilerine eşit olarak dağıtılmasını,
– Yargı Emekçileri lehine yapılmasını talep ettiğimiz; yıllardır Hükümetlere, Adalet Bakanlığına ve Adalet Bakanlığı Kurum İdari Kuruluna ilettiğimiz sorunların çözümü konusunda artık adım atılmasını ve Adalet Bakanlığı?nın Sendikamızla Toplu Sözleşme Masasına oturmasını talep ediyoruz. ct0ct =ct200ct ct5ct

ct5ct ct245ct /byk
Adalet Bakanlığı 30 Ekim 2008 tarihinden bu yana KİK Tutanağında yer alan bazı hususlarda iyileştirmeler yapmış olmakla birlikte, henüz Bakanlık olarak altına imza atmış olduğu KİK Tutanağının gereğini bütünlüklü olarak yerine getirmemiştir. Unutulmamalıdır ki; Sendikamız ve ülke genelindeki onbinlerce Yargı Emekçisi KİK Tutanağıyla imza altına alınmış olan taleplerin takipçisi olmaya devam edecektir.
Bizler Türkiye?nin dört bir yanındaki Yargı Emekçileri olarak günlerdir 3717 sayılı yasanın Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan ?Adli ve İdari yargıda görev yapmakta olan Yargı Emekçilerinin hakkı olan Keşif Ücretlerinin ½?sinin ödenmeye devam edileceği, kalan ½?sinin ise yerel bankalarda Adli ve İdari Yargı Yol Tazminatları Hesaplarına yatırılmasına devam olunacağına? ilişkin yazı ve gelinen son noktada ?Adalet Bakanlığı hesabına aktarılacak olan miktarın Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi? yönelimine karşı Dilekçeler topluyor, bu Dilekçeleri Adalet Bakanlığına ve TBMM Başkanlığına iletiyoruz.
Fiilen Yargı Emekçileri tarafından üretilen bir hizmet karşılığında Adalet Bakanlığı adına tahsil edilen Adli ve İdari Yol Tazminatlarının esasen bu hizmeti üretenlere ödenmesinin gerekli olduğu açıktır. Bu nedenle Yargı Emekçilerinin hakkı olan bu paranın Genel Bütçeye gelir olarak kaydedilmesi yöneliminden vazgeçilmelidir.
ct0ct =ct180ct ct5ct

ct5ct ct270ct /bykBuradan Adalet Bakanlığına ve TBMM Başkanlığına sesleniyoruz; Yargı Emekçilerinin, 3717 sayılı yasanın Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ve buna rağmen Adalet Bakanlığı ve TBMM tarafından yeniden düzenlenmemesi nedeniyle yaşamakta olduğu ekonomik mağduriyete ve hak gaspına son verin. Yargı Emekçilerinin ekonomik kayıplarının giderilmesi için; 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun, 5793 sayılı Kanunla Yargı Emekçilerine ödenen Ek Ödemeleri engellemeyecek şekilde yeniden düzenlenmesini sağlayın.
Böylece hem Yargı Emekçilerinin mağduriyetine son verecek, hem de Anayasa Mahkemesi Kararının gereğini de yerine getirerek Hukukun Üstünlüğüne olan inancı pekiştireceksiniz. Aksi takdirde; fiili ve meşru Mücadelemiz Hukukun Üstünlüğüne olan inançla, yükselerek ve kararlılıkla devam edecektir.
 
kckembykNot: 05.02.2009 tarihinde okunan basın açıklaması metnidir.k