KURULUŞUMUZUN 10. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ !!!

207

Sendikal hak ve özgürlükler mücadelemizin yükseleceği, örgütsel birliğimizin ve dayanışma ilişkilerimizin güçlenerek ilerleyeceği nice on yıllara hep birlikte… BİRLİĞİMİZ GÜCÜMÜZDÜR22 Haziran 1998 tarihinde kurulan Sendikamız, 1989 bahar eylemleriyle filizlenen ve yaklaşık 20 yıldır süren kamu emekçileri mücadelesinin biriktirdiği deneyim ve değerlerin yol göstericiliğinde 10 yıllık mücadele sürecini geride bırakan bir sendika olarak örgütsel çalışmalarını sürdürmektedir.Ülkemizde AKP iktidarı aracılığıyla uygulanan neo liberal politikalar; örgütlü olduğumuz işkollarında da büyük değişimlere yol açmakta, Büro Emekçilerine kadrosuz, iş güvencesiz ve sosyal güvenceden uzak bir çalışma biçimi dayatılmaktadır. IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslar arası sermaye örgütlerince belirlenen ve AKP iktidarınca varılmaya çalışılan hedeflere ulaşabilmek için; emekçiler arasındaki dayanışma duygusunu yok edecek ve rekabeti körükleyerek emekçileri birbirine karşı yarıştıracak Toplam Kalite Yönetimi, Esnek İstihdam, Norm Kadro ve Performans Yönetimi gibi emek düşmanı neo liberal politikalar her geçen gün yaygınlaştırılmaktadır.Bu saldırılara karşı, ülkemizde yaşayan herkes için eşit, nitelikli, parasız, ulaşılabilir Kamusal Eğitim ve Sağlık Hakkı için, halkın tamamının Güvenli Bir Gelecek sahibi olması için, Grev ve Toplu Pazarlık Hakkı, İnsanca Yaşam, Demokratik ve Bağımsız bir Türkiye mücadelesinde kararlılığını sürdürmek örgütümüz açısından, ilkesel bir tutumdur. Bununla birlikte, ülkemizde yaşayan insanların aidiyet hissettikleri tüm farklılıkları bir zenginlik olarak değerlendirmek ve Eşit Özgür ve Demokratik bir Ülkede Kardeşçe, Barış İçinde Birarada Yaşama iradesini güçlendirmek için mücadele etmenin önemi de giderek artmaktadır.Sendikamız; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin örgütlediği on binlerce üyesiyle ve her düzeydeki temsilcisi ve yöneticileriyle birlikte sınıf bilincini geliştirme ve sınıf mücadelesini yükseltme konusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirebildiği oranda, örgütsel görevlerini yerine getirmiş olacaktır.Bilindiği üzere sendikamız, Adalet Bakanlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan Gelir İdaresi Başkanlığı’na, Danıştay ve Sayıştay’dan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na, İş Kur Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, DMO Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Başbakanlığa bağlı Müsteşarlıklara kadar toplam 42 kurum ve kuruluşta örgütlüdür. Sendikamız, on binlerce üyesiyle çok geniş bir örgütlenme alanına hitap etmekte ve bu nedenle 42 kurum ve kuruluşta çalışan tüm emekçilerin sorun ve taleplerine uygun bir mücadele tarzını oluşturma yolunda ciddi çabalar sergilemektedir.İşkolumuzda bulunan farklı kurum ve kuruluşların kendine has sorun ve talepleri olduğu gibi, genel olarak kamuda uygulanmakta olan farklı istihdam ve ücret politikalarından, yeniden yapılanma adı altında yaşanan tasfiye ve performans yönetimi uygulamalarına, tüm bunlarla birlikte sürdürülen çarpık unvan ve kadrolaşma politikalarından da kaynaklanan ortak sorunlar yaşanmaktadır. Sendika olarak Büro Emekçilerinin sorunlarının çözülmesi ve haklı taleplerinin karşılanması için her düzeyde taraflık ilişkisi kurmakta ve mücadele kararlılığımızı sürdürmekteyiz.KESK’e bağlı, Emek Sen, Turizm Sen, Tüm Banka Sen, Tüm Maliye Sen, Tüm Sosyal Sen ve Tüm Yargı Sen’in biriktirdiği ve Büro Emekçileri Sendikasında birleştirdiği Fiili ve Meşru Mücadele Geleneği bu konuda önümüzü aydınlatmaya devam edecektir.BES, adlarını saygıyla andığımız Mücadele Örgütlerimiz olan kurum ya da Bakanlık bazında örgütlenmiş sendikalarımız ve bunun yanı sıra, uzun yıllar sendikal örgütlenme dışında kalmış birçok kurumda çalışan büro emekçilerinin birliğini ifade eder. Bu birlik, büro emekçilerinin hak ve taleplerini koruma ve geliştirme mücadelesini, demokrasi ve özgürlük mücadelesiyle birlikte sürdürmeyi esas alır. Bu başarıldığı ölçüde kazanımlarının kalıcı olacağını öngörür. Tüm büro emekçilerinin mücadelesinin, diğer kamu emekçilerinin mücadelesiyle, işçilerin mücadelesiyle ve diğer ülkelerin işçi ve emekçilerinin mücadelesiyle birleştirilebildiği, dayanışma ilişkilerinin geliştirildiği ölçüde, emek mücadelesinde ileriye dönük kazanımlar sağlanacaktır.Sendikal Hak ve Özgürlükler Mücadelemizin yükseleceği, örgütsel birliğimizin ve dayanışma ilişkilerimizin güçlenerek ilerleyeceği nice on yıllara hep birlikte…Sendikamızın 10. Kuruluş Yıldönümünü kutluyoruz.
MERKEZ YÖNETİM KURULU