EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET TALEBİMİZ İÇİN 6 HAZİRAN?DA ANKARA?DA MALİYE BAKANLIĞININ ÖNÜNDEYİZ!

241

Değerli Büro Emekçileri,
Uluslarüstü sermayenin tüm taleplerini hayata geçirmekte bir sakınca görmeyen AKP iktidarı, uyguladığı İMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü patentli saldırı yasalarıyla ülkemizin ve halkımızın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Kamunun Yeniden Yapılandırılması adı altında kamu hizmetleri tasfiye ediliyor, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hakkı başta olmak üzere tüm kamusal hizmetler ulaşılamaz hale getiriliyor. En temel kamu hizmetleri özelleştiriliyor, paralılaştırılıyor, pahalılaştırılıyor. Yeniden yapılanma gerekçesiyle çalışanlar tasfiye edilmeye çalışılıyor, birbirine karşı rekabete zorlanıyor, Performans Yönetimi, Toplam Kalite uygulamaları ve Uzmanlık yöntemiyle iş barışı bozuluyor, aynı masada aynı işi yapan Büro Emekçileri hayata geçirilen farklı ücretlendirmeler nedeniyle ayrıştırılıyor, birbirine düşman edilmeye çalışılıyor.kckp align=ctjustifyBüro İşkolunda bulunan Adalet, Maliye, İçişleri, Dışişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlıklarda, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve diğer 42 kurum ve kuruluşta çalışan Kamu Emekçileri her geçen gün daha da yoksullaşıyor.kckp align=ctjustifyHükümet, kendisi tarafından belirlenen Enflasyon rakamlarını bile görmezden gelerek Kamu Emekçilerinin Enflasyon Farkı talebini değerlendirmeye dahi almıyor. Halbuki hükümet tarafından öngörülen enflasyon rakamlarının, gelinen aşamada yılsonu hedeflerini aşacağı bugünden görülebiliyor.kckp align=ctjustifyİşkolumuzda bulunan farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin ücretleri arasında yaklaşık olarak iki kata varan farklılıkların olduğu açıkça biliniyor, bunun yanısıra Büro Emekçilerinin ücretleri bir bütün olarak yoksulluk sınırının altında bırakılıyor.kckp align=ctjustifyBüro işkolundaki farklı kurumlar arasında tespit edilen ücret farklılıklarının yanısıra, aynı Bakanlık ve/veya kurumda çalışan personel arasında da merkez-taşra, uzman olan-uzman olmayan gibi unvan ve statü ayrımları üzerinden ciddi ücret farklılıkları yaratılıyor. Çalışanları bölen bu uygulamaların durdurulması için, Sendikamız geçtiğimiz dönem başlattığı “Eşit İşe Eşit Ücret” mücadelesini yargıya taşımış bulunuyor.kckp align=ctjustifySendikamızın örgütlü olduğu Maliye birimleri, Adliyeler, Nüfus Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik birimleri, Sivil Savunma ve Gümrük birimleri başta olmak üzere, işkolumuzda bulunan kurumlarda artan iş yoğunluğuna rağmen, emekli olanların yerine yeni personel alınmıyor. Alınan personelin önemli bir bölümü “sözleşmeli personel” ya da “kariyer uzmanı” statüsünde istihdam ediliyor.kckp align=ctjustifyBirçok kurumda, banka promosyonları Başbakanlık Genelgesine uygun olarak dağıtılmıyor, Adaletin tesis edildiği Bakanlıkta bile bu sorun üzerinden çalışanlara sıkıntılar yaşatılıyor. Kurumlar, çalışanların aylıkları üzerinden el koydukları Banka Promosyon gelirlerini, Genel Bütçeden karşılanması gereken harcamalarında kullanmaya devam ediyor.kckp align=ctjustifyDeğerli Büro Emekçileri,kckp align=ctjustifyHükümetin uyguladığı politikalarla kamu hizmeti değil “kar” ve “piyasa değerleri”; insan değil, müşteri/mükellef odaklı bir çalışma yaşamı öngörülmekte, kölelik koşulları dayatılmaktadır.kckp align=ctjustifyÇalışma koşulları sağlıksız ve yeterli teknik donanıma sahip olmayan işyerlerinde görev yapan Büro Emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar; Fazla Çalışma, Esnek ve Kuralsız Çalıştırma, Performans ve Toplam Kalite uygulamaları nedeniyle giderek artmaktadır.kckp align=ctjustifyPerformans yönetiminin uygulandığı kurumlarda, hem birimler hem de çalışanlar birbirine karşı yarıştırılmaktadır. Birimler ve çalışanlar arasında çatışmaların yaratılması, personel yetersizliği ve çalışma sürelerinin fazla olması, iş yoğunluğu ve iş stresi nedeniyle son zamanlarda büro emekçilerinde psikolojik bunalımlar ile kalp krizleri artmıştır. Hükümeti bu konuda duyarlı davranmak ve gerekli önlemleri almak durumundadır. Bu konuda hükümeti göreve çağırıyoruz.kckp align=ctjustifyDeğerli Büro Emekçileri,kckp align=ctjustifyBüro emekçilerinin sorun ve taleplerini en genel anlamda kamuoyu ile paylaşmak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının ve İstihdam Paketinin geri çekilmesini talep etmek, Çalışma Barışını bozan ücret farklılıklarına hayır demek, Kamunun Yeniden Yapılandırılması adı altında kazanılmış haklarımıza yönelen saldırılara, Performans Yönetimine, Toplam Kalite Uygulamalarına, Esnek Çalışma ve Esnek İstihdama dur demek, İş güvencemize ve Grevli Toplu Sözleşmeli sendikal haklarımıza sahip çıkmak ve evrensel bir hak olan Eşit İşe Eşit Ücret talebimizi yükseltmek için; Adalet, Maliye, İçişleri, Dışişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlıklarda, Gelir İdaresi Başkanlığında, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Nüfus Müdürlüklerinde, Sivil Savunma Müdürlüklerinde ve işkolumuzda bulunan toplam 42 kurum ve kuruluşta çalışan Büro Emekçileri olarak, ortak taleplerimizi sahiplenmek ve en temel haklarımıza sahip çıkmak için 6 Haziran 2008 Cuma günü Maliye Bakanlığı önünde olacağız.kckp align=ctjustifyTüm Büro Emekçilerini, emek ve demokrasi güçlerini 6 Haziran’da yapacağımız eyleme katılmaya davet ediyoruz.
MERKEZ YÖNETİM KURULU