3. DÖNEM 1. MTK SONUÇ BİLDİRGESİ

213

7-8-9 EYLÜL 2006 BES 3. Dönem 1. Merkez Temsilciler Kurulu 7-8-9 Eylül 2006 tarihlerinde Ankara’da Karayolları Eğitim Tesislerinde yapılmıştır.Toplantıya, Genel Merkez Yönetim Kurul üyeleri ve Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri ile Adana, Adıyaman, Ankara-1, Ankara-2, Antalya, Aydın, Bartın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Isparta, İstanbul-1. İstanbul-2, İstanbul-3, İzmir, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Samsun, Siirt, Trabzon ve Zonguldak illeri katılmıştır.Mazeret bildiren Şube ve Temsilciliklerimiz; Çorum, Giresun, Şanlıurfa ve VanMazeret bildirmeyen Şube vE Temsilciliklerimiz: Balıkesir, Edirne, Gaziantep, Hakkari ve TunceliMazeret bildiren MTK üyeleri: Denetleme Kurulu Başkanı Hüseyin Güler, Ankara-1, İbrahim Özger ve Mesut Özçelik, Samsun-Şerafettin Yılmaz, Sakarya-Selahattin SeyhanMazeret bildirmeyen MTK üyeleri; Diyarbakır-Erdal Adıgüzel, Eskişehir-Nevzat Özdemir, Gümüşhane-Süleyman Kaya, Isparta-Ferhat Özgün, İstanbul-1 Halil İbrahim Kavraz, Kırşehir-Mustafa Bayrım, Kocaeli-Şaban Oymak, Sinop-Arif Erdoğan, Rize-Ali Rıza Akpak, İstanbul-3Aydın KarabulutSüresi içerisinde MTK seçimini yapıp sonuçlarının gönderilmesi konusunda Şube ve Temsilciliklerimizce kısmi eksiklik yaşamış, bir sonraki MTK’nın sağlıklı kararlar alabilmesi açısından belirtilen eksikliğin yaşanmaması konusunda asgari ölçüde örgütsel özenin gösterilmesi gerekmektedir.Merkez Temsilciler Kurulumuzun açılış konuşmasını Genel Başkan Mustafa Çınar yapmıştır. Çınar, Türkiye ve Dünyadaki gelişmeler, sendikal hak ve demokrasi mücadelesinin karşı karşıya olduğu sorunlar ile anti-demokratik uygulamalardan söz etmiş, yıkım yasalarının tüm toplum kesimleri ve emekçiler üzerindeki etkileri konusunda değerlendirme yapıp, son günlerde linç girişimleri, hak ihlalleri ile Kürt sorunu üzerindeki geliştirilen şovenizm, linç ve provokasyonlar üzerinde durmuş, sorunun çözümünde adil, barışçıl, demokratik bir tarzda çözümüne çaba sarf edilmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Ayrıca KESK’in toplu sözleşme sürecinde izlediği politikanın değerlendirilmesi ile birlikte, yetkinin kaybedilmesinin içsel ve dışsal nedenleri üzerinde durarak, önümüzdeki dönem yeni bir toplu sözleşme anlayışının açığa çıkması ile birlikte sendikaların sürece daha etkin müdahalesinin önemini vurgulamış, ülkemizin seçim atmosferine girmesiyle birlikte gelişebilecek siyasal durum karşısında demokrasi güçlerinin de bu gelişmeleri doğru algılayabilmesi dile getirilmiştir. Tüm bu gelişmelere karşı sendikal haklar ve demokrasi mücadelesinin tüm toplum kesimleriyle birlikte yürütülmesinin gerekliliğinin altını çizmiştir.Toplantıda Şube ve Temsilcilikler adına gündemler üzerine söz alınarak yazılı raporlar üzerine konuşmalar yapılmış ayrıca yazılı görüş dışında MTK üyelerimiz kişisel görüşlerini de ifade etmişlerdir. MTK’mız gündemlere ilişkin aşağıdaki eleştiri ve önerilerde bulunmuşlardır:1- Geçmiş Sürecin DeğerlendirilmesiMTK’mız Nisan-Ağustos/2006 döneminde, Sendikamızca saldırı yasalarına ve ‘Yargıda Adalet İstiyoruz’ talepli yürüyüşümüzü değerlendirmiş, saldırı yasalarına karşı geliştirilen mücadelenin işyerlerinde yükselterek daha etkin bir mücadele programının oluşturulması konusunda saptamalar yapmışlardır. İşkolumuzda bulunan diğer kurumlara ilişkin de örgütsel bütünlüğümüzü geliştiren bir noktada, kurumlarda yaşanan sorunlara ilişkin özel çalışma yapılması önerilmiştir. Toplu sözleşme sürecinin KESK açısından olumlu bir noktada ele alındığı ve çekilme kararının tabanımızda olumlu etki yarattığının altı çizilmiş, bundan sonraki sürecin toplu sözleşme yapabilmenin araçlarını ve hedeflerini önümüze koymamızın zorunluluğu tartışılmıştır. ABD emperyalizminin Ortadoğu halklarına uyguladığı işgal, katliam ve sömürge politikalarına karşı demokrasi ve emek güçlerinin birlikte mücadele etmesi, sendikamızın bu konuda daha aktif bir tutum alması ve bu konuda mücadelenin yükseltilmesi gerektiğinin altı çizildi.Kürt sorununun demokratik ilkeler temelinde çözülmesine, ülkemiz hapishanelerinde süren tecritin, temel insan hak ve özgürlükler çerçevesinde kaldırılmasına vurgu yapılmıştır.Kurumsallaşma konusundaki eksikliklerimizin kısa sürede giderilmesi ile işyeri-temsilci, temsilci-şube, şube-genel merkez ilişkisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından örgütsel işleyişe uyulmasının zorunluluğu ifade edildi.Önümüzdeki dönem KESK’in 17-18 Haziran 2006 tarihinde yapmış olduğu Danışma Meclisi toplantısında alınan kararların örgütümüz tarafından doğru değerlendirilip, takvimlendirilen boyutlarının etkin bir şekilde çalışması yapılarak, Kasım ayının sonu, Aralık ayının ilk haftasına denk gelen İŞ BIRAKMA eyleminin altının bugünden başlayarak doldurulması gerektiği belirtilmiştir.İşkolumuza giren kurumların sorunlarına ilişkin özel çalışmalar yapılıp, temel ve somut talepler etrafında bir çalışma yapılması ve taleplerin merkezileştirilmesi önerilmiştir.a) Önümüzdeki Sürecin PlanlanmasıMYK tarafından taslak olarak gönderilen Mücadele Programı, MTK tarafından değerlendirilmiştir. Tersi bir karar alınmadığından, bu taslak mücadele programına dönüşmüş olup, ikinci MTK’nın toplanma sürecini kapsamaktadır. Bu programın ana çerçevesi ülkede ve Dünyadaki siyasal gelişmelerle birlikte emek hareketindeki genel durumu tarif etmekte, Sendikamızın ise örgüsel analizini yapmaktadır. Yine dönemi kapsayan aylarda Sendikamızın örgütlenme, eğitim, basın yayın ve mücadeleye ilişkin bir programlama yapmıştır. Genel Merkezimiz, MTK’nın tarif etmiş olduğu bu süreyi doğru planlayıp, mücadeleyi daha da derinleştirip yükselteceğinin ve görev ve sorumluluğunun bilincindedir.b) Bütçe, Devlet Memurları Kanunu Yasa Tasarısı, Toplam Kalite, Performans vb. konularda sendikamız bu dönem daha kapsamlı bir çalışma yapması, belirtilen konular hakkında tabanı bilgilendirecek materyaller üretilmesi konusunda MYK’nın daha çok çaba sarf etmesi belirtilmiştir. Bununla birlikte, iş güvencemizi ortadan kaldıran ve haklarımızı gasp eden Devlet Memurları Yasa Tasarısına (sözleşmeli personel yasası) karşı merkezi eylemlerin yapılması belirtilmiştir.c) Sendikamızın üyesi bulunduğu PSI konusunda bilgilendirme ve değerlendirme yapılmış, Ekim/2006’da Sendikamızca diğer sendikalarla birlikte eğitim yapılması planlanmıştır.d) Önümüzdeki dönemin kurum ve işkolu yetkilerine tekabül etmesinden kaynaklı örgütlenmeye ağırlık verilmesi, üçüncü örgütlenme programının biran evet çıkartılarak çalışmalara hız verilmesi önerilmiştir. Bu öneriler üzerine Kasım ve Aralık çalışma takvimi, sosyal güvenlik alanına ilişkin çalışmalar ile Gelir İdaresine yönelik mart ayı içerisinde genel bir eylem planlanmasının takvimlendirilerek MYK’ca örgütümüze gönderilmesi kararlaştırılmıştır.Önümüzdeki dönemde örgütlenme çalışmalarına ağırlık verilecek, sendikamızın nicel-nitel olarak büyümesi için Şube ve Temsilciliklerimizin MYK’nın belirlemiş olduğu örgütlenme planlamasını alana indirmeleri, geniş katılımlı toplantılarda zenginleştirmeleri, düşünce, öneri ve planlamalarını Genel Merkeze yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.MTK’mızda sunulan örgütlenme önerileri birleştirilmiş olup, örgütlenme alanında sendikamız tarafından büyük bir atılımın yapılması için kurumlar bazında yeni örgütlenme çalışmaları geliştirilecektir. Adliye alanında yapmış olduğumuz eylem alana indirilmeli, adliyeler üzerinden örgütlenme çalışmalarına hız verilmelidir.Örgütlenme programı, önümüzdeki dönem için iki aşamalı olarak öngörülmüş olup, Kasım-Aralık/2006, Ocak-Mayıs/2007 olarak planlanacaktır. Planlamanın ayrıntıları, KESK örgütlenme ve eylem programından sonra tüm örgütümüze gönderilecektir.Ayrıca, Şube ve Temsilciliklerimizden üye güncellenmesi istenmiş olup, bugüne kadar güncelleme sonuçlarının birkaç Şubemiz dışında gelmediği anlaşılmıştır. Şube ve Temsilciliklerimizin güncellemelerini kesinti listeleri üzerinden yaparak, son ayın kesinti listelerini göndermeleri gerekmektedir.MTK’nın gündemlerinden atölye çalışması ve konu başlıkları, MTK’nın akışı içerisinde değerlendirilmiş, belirtilen konu başlıklarının eğitim konusu yapılması konusunda karar alınmıştır.MTK’nın sonuç bildirgesinin sonuçları üzerinde Şube ve Temsilciliklerimiz, toplantılar yaparak ŞTK’larda yapacakları değerlendirme ve planlamalarını, yerellerden örgütlenme ile mücadele programlarını planlayarak Genel Merkeze göndermeleri gerekmektedir.[kck]/p[rn][byk]