SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN GÜNEY VE BAŞKAN YARDIMCISI FATİH ACAR İLE 29 NİSAN 2008 TARİHİNDE BES MERKEZ YÖNETİM KURULU OLARAK YAPIL

215

Merkez Yönetim Kurulumuzca, işkolumuzda bulunan ve örgütlü olduğumuz kurum yetkilileriyle işyerlerinde yaşanan sorunlar ve taleplerimizi iletmek üzere görüşmeler yapma kararı alınmıştır. Bu çerçevede, SGK Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile 29 Nisan 2008 tarihinde Görüşmelerde bulunulmuştur.Sosyal Güvenlik Çalışanlarının karşılaştıkları sorunlar ve talepleri ile çözüm önerileri üzerine; Ankara ve İzmir Şubelerimizce iletilen görüş ve öneriler çerçevesinde Merkezi olarak hazırlanan ve SGK Başkanı ve Yardımcısı ile ayrı ayrı görüşülen dosya, ayrıca, SGK Yönetim Kurulunda değerlendirilmek üzere SGK Yönetim Kurulu Üyelerine de sunulmuştur.Görüşmelerde dosyada yer alan her sorun ve Sendikamızın yaklaşımı tek tek iletilmiştir. İşveren temsilcilerince ifade edilen görüşler ve gerektiğinde tarafımızca ısrar edilen hususlar konu başlıkları halinde aşağıda belirtilmiştir.1- VHKİ ve İcra Memurluğu kadrolarına yapılan atamalarda taraflı davranılması, özellikle Memur Sen’in kendilerine üye olmaları halinde atama ve tayin yaptırabilecekleri yönündeki iddiaların açıklığa kavuşturulması;- VHKİ ve İcra Memurluğuna yapılan atamalarda idarece taraflı davranılmasının, özellikle Memur-Sen’in lehine bir tutum alınmasının kendilerince mümkün olmadığı, idarenin, sendika ayrımı yapamayacağı ve tarafsız oldukları ve mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde davranıldığı belirtilmiştir. Uygulamada, yerel idareciler tarafından önerilerin yapıldığı ancak, yerelde kimi zaman yanlı/yanlış tutumlar geliştirilebildiği, böyle durumlarda ve haksız/ayrımcı davranıldığının belgeleriyle taraflarına iletilmesi halinde müdahale edileceği belirtilmiştir.2- Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin çıkarılması, her türlü atama ve tayin işleminin objektif / yazılı kurala bağlanması;- 502 sayılı Yasa ile tayinlerin geçici olarak durdurulduğu ancak, mazeret nedeniyle yapılan tayin başvurularının objektif kriterler çerçevesinde değerlendirme yapıldığı, ancak bu kapsamda mağduriyeti olan personelin bildirilmesi halinde öncelikle ele alınabileceği belirtilmiştir.- Yeni kurulan birimlere yapılacak tayinlerde personelin talebi, oturma adresi, sağlık/eş, eğitim vb. gibi objektif kriterlerin dikkate alınacağı, fazla personel olan birimlerden (destek, sağlık, muhasebe, strateji, insan kaynakları, genel müdürlük) işi yoğun ve personel ihtiyacı olan birimlere (Ankara İhtiyarlık ve İl Md.) nakillerin yapılacağı belirtilmiştir. Ancak tayin işlemlerinde kesinlikle sendika/ sendikalı/ sendikasız ya da başkaca aidiyetlere göre bir işlemin sözkonusu olamayacağının altı çizilmiştir. Özellikle Memur Sen’in kendilerine üye olmaları halinde atama ve tayin yaptırabilecekleri söylemlerinin asılsız olduğu belirtilmiştir.3- EK ödeme usul ve esaslarının, çalışanların talepleri doğrultusunda yeniden belirlenmesi, performans ücreti dağıtımında yaşanan sorunların giderilmesi, tüm personele %30 ek ücret artışı yapılması, Fatura Kontrol-Provizyon birimlerinde ek ödeme yapılan personel kapsamının genişletilmesi;- Ek Ödeme Yönetmeliğinde önerilerimiz de dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılabileceği belirtilmiştir. Performans kriterleri belirlenmediği için performans ücretinin mevcut uygulanma biçiminin de tarif edilenle çeliştiği, çoğu birimde herkese dönüşümlü verildiği ya da yerel idarecinin tutumuna göre keyfiyet içerdiği belirtilmiştir. İstanbul SGK çalışanlarına verilen 30 puan fazla ek ücret konusunda, özellikle İstanbul’da çalışan personelin diğer illere yoğun tayin talebinin olması, %50 eksik personelle çalışma yapılması dolayısıyla, mevcut personelin teşvik edilmesi amacıyla bu ödenmenin devam edeceği belirtilmiştir. Tarafımızca, çalışanların taleplerinin dikkate alınması, performans ücretinin yerine yapısal çözümler üretilmesi, yeni personel istihdam edilmesi, tüm çalışanlara her ay ücretlerine yansıtılacak şekilde %30 ek ücret artışı yapılmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir. Kurum Başkan Yardımcısınca, ‘performans ücretinin kazanılmış bir hak gibi değerlendirilebileceği’ kaygısı ifade edilerek, bu konunun taraflarca değerlendirilmesi yaklaşımı benimsenmiştir. Sendikamızca, ilkesel olarak performans yönetimi ve performans ücretinin, çalışanlar arasındaki dayanışma ilişkilerini bozması ve çalışanları birbirine karşı rekabete zorlaması nedeniyle doğru bulunmadığı bildirilmiştir.- ‘Fatura Kontrol-Provizyon’ birimlerinde uygulanan ‘fiilen fatura kontrol eden’ personel belirlenirken, fatura kontrolünün maddi ve idari ağır sorumluluğu bulunduğu, kişiler açısından da riskli işler olduğu belirtilerek, talebimiz doğrultusunda kapsamının yeniden değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.4- Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu ve Şeflik sınavının açılması, liyakat esası gereği Kurum içinden personelin yükselmelerinin sağlanması, 2 yıllık Yüksek Okul mezunlarının Şeflik sınavına girmelerini sağlayacak bir düzenleme yapılması,- 5502 sayılı Kanun çerçevesinde, kurum içinden ‘sosyal güvenlik kontrol memuru’ sınavı açıldığı ve yeniden sınav açılacağı, ancak, mevcut nitelikli tüm personelin ‘sosyal güvenlik memuru’ olarak atanmasının il müdürlüklerindeki işleri aksatacağı ve bu nedenle, açıktan atama yoluyla da ‘kontrol memuru’ istihdam edilebileceği ifade edilmiştir. Tarafımızca, gerek liyakat esası gereği, gerekse hizmetin niteliği itibariyla, kurum personelinin bu ve benzeri yeni kadrolarda değerlendirilmelerinin uygun olduğu, kurumun ihtiyacı olan memur istihdamının da ayrıca planlanmasının talebimiz olduğu, açılacak sınavlarda çalışanların beklentilerinin ve taleplerinin karşılanmasının öncelikli olması gerektiği belirtilmiştir.- Şeflik sınavına 2 yıllık yüksek okul mezunlarının girebilmesi yönünde bir düzenleme yapılacağı, bu konuda bir sorun olmaması gerektiği, konunun inceleneceği, ancak mevcut tüm boş kadroları doldurmak yerine, kurumun ihtiyacı kadar kadro için sınav açılacağı ifade edilmiştir.5- Banka promosyonlarının tamamının çalışanlara dağıtılması, İl Müdürlükleri tarafından sözleşme yapılması, fazla mesailerin arttırılması;Banka promosyonlarının genelge çerçevesinde dağıtıldığı, idareye ayrılan kısmının ise genel bütçeden karşılanamayan kimi giderler için ve yine personelin ihtiyacı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde değerlendirildiği belirtilmiştir. İl Müdürlüklerince sözleşme yapılmasına kurum olarak sıcak bakmadıklarının belirtilmesi üzerine, tarafımızca İl Müdürlükleri kanalıyla bankalarla sözleşme yapılmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir.- Fazla mesaiye katılımda gönüllülük esas olmakla birlikte, birçok birimde bu konuda toleranslı davranıldığı, fazla mesai ücretinin tüm personelin yararlandığı bir ücret haline geldiği belirtilerek, fazla mesai ücretlerinin günün koşullarına uygun olarak arttırılması yönünde çalışma yapılabileceği belirtilmiştir.6- Taahhütname (2008/8) genelgesinin geri çekilmesi;- Tarafımızca; Ankara&[shrp]39;da 2008/8 sayılı genelge ile uygulamaya konulan ‘kesintisiz hizmet taahhütname’sinin, iş saatlerini ve günlük çalışma sürelerini esnekleştirmeyi amaçlayan ve esasen performans yönetimi anlayışının adımlarından biri olduğu belirtilerek, bu uygulamanın Sendikamızca kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Kurum Başkanlığınca ise, Genelgenin detayına ilişkin bilgilenme ihtiyacında oldukları belirtilerek, kesintisiz hizmet sürdürmenin yurttaşlar için gerekli olduğu, uygulamada hiçbir personele zorla taahhütname imzalatılamayacağı, bu konuda gönüllülük esasına uygun davranılacağı ifade edilmiştir.7- Çalışma Koşullarının iyileştirilmesi,- Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, bina temizliği ve personelce kullanılan demirbaşların yenilenmesi, teknik donanım sorunlarının giderilmesi taleplerimiz karşısında, başta Ankara ili olmak üzere tüm hizmet binalarının 3 yıl içinde yenilenmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir.8- Adana İl Müdürlüğünde KEY veri giriş ve düzeltme işlemlerini yapan personele yol ve yemek bedellerinin ödenmesi;- Adana İl Müdürlüğünde KEY veri giriş ve düzeltme işlemleri için fazla mesaiye kalan personelin yemek ve ulaşım giderlerinin karşılanmamasına ilişkin sorunun araştırılarak, çözülmesi yönünde girişimde bulunulacağı belirtilmiştir.BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU
Not: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına veSGK Yönetim Kurulu Üyelerine sunulan dosya ektedir.[kck]/p[rn][byk]