SGK BAŞKANLIĞINCA SAĞLIK İL MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILACAK ATAMALARLA İLGİLİ SENDİKAMIZIN YAPMIŞ OLDUĞU BASIN AÇIKLAMASI

246

BASINA VE KAMUOYUNAÜlkemizde uygulanan neo-liberal politikalar ve IMF’nin talimatları sonucu AKP İktidarı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının birleştirilmesine yönelik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Anayasa Mahkemesi’nce 15 Aralık 2006 günü bazı maddelerin iptaline ilişkin kararın açıklanmasıyla birlikte, Hükümet bu yasanın yürürlük tarihini 01.01.2008 tarihine ertelemiştir.Henüz yürürlüğe girmemiş olan bir yasanın uygulanması, gerek toplum açısından, gerekse çalışanların açısından mağdur edici ve telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Sosyal Güvenlik sistemine yönelik Sendikamız ve Konfederasyonumuzun yaklaşımı kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu yasanın TBMM’nde kanunlaşması aşamasında demokratik tepkilerimiz ve bakış açımız kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu yasanın oluşum sürecinde sosyal tarafların görüşleri gerçek anlamda dikkate alınmamıştır. AKP Hükümeti emekçilerin ve toplum kesimlerinin taleplerini dikkate almak yerine her zaman olduğu gibi sosyal güvenlik meselesinde de IMF’ye esas almıştır.SGK’nın son icraatlarından biri de AKP’nin siyasi etkisi altında kalarak fiili durum yaratmıştır. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur İl Müdürlüklerinde çalışan personele 25.07.2007 tarih ve e-posta 2007/04 sayılı genelge ile fatura ve reçete komisyonlarında görev yapan personele nakil talep formu dağıtılmıştır. Söz konusu genelgenin işlerlik kazanabilmesi için SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerinin bulunduğu Bursa, Eskişehir, Antalya, Konya, Samsun, Kayseri, Adana, Gaziantep, Kocaeli, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon ve Zonguldak illerinden en fazla 6 tercihte bulunarak 03.08.2007 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığa gönderilmesi istenilmektedir.Gerek Sosyal Güvenlik Yasası öncesi, gerekse yasanın fiilen uygulanmaya başlandığı dönem içerisinde yaşanan hukuk dışılığa karşı Sendikamız Kurum Başkanlığını defaten uyarmış, taleplerini iletmiş, kamuoyu ile paylaşmıştır. Birçok konuda yargıya gitmiştir. (SGK’nın mal varlığı, ek ödeme yönetmeliği) Sosyal Güvenlik hizmetinin etkin ve ulaşılabilir, ücretsiz, verilebilir bir hizmet olduğunu Sendikamız öteden beri savuna gelmiştir. Bu hizmeti sunan sosyal güvenlik emekçilerinin ise sorunları çözülmüş, insanca yaşayabileceği adil bir ücret sistemi, iş güvencesi sağlanmış bir ortamda hizmet üretmelerinin daha sağlıklı olacağı her zaman belirtilmiştir. Ancak, son uygulamalarla birlikte başta ücretler olmak üzere iş güvencesi ve işyerini kaybetmeye yönelik uygulamalarla karşı karşıyalar.AKP Hükümetini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ve SGK Başkanlığı’nı uyarıyoruz. Çalışanları mağdur eden uygulamalarınızdan vazgeçiniz. Fiilen hizmet üreten personel sayısı bugünkü koşullarda 23 bin civarındadır. Ancak etkin bir hizmetin yürütülmesi için yaklaşık bir o kadar daha personelin alınması gerekmektedir. Devredilen kurumlar bahane edilerek çalışanların iradesi dışındaki keyfi atamaları durdurun. Pilot bölge olarak ilan ettiğiniz İstanbul’daki uygulamalardan vazgeçin. Ayrıca devredilen kurumlardan oluşturulan sağlık il müdürlüklerinde görevlendirilecek personelin yeni bir atama yerine mevcut illerdeki kurumların çalışanlarının mevcut durumları korunarak bu hizmet yürütülebilir. Şayet hizmetin gereği bir atama yapılacak ise 5502 sayılı Yasanın ilgili hükümlerince tarif edilen sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan kadroların pozisyonu üzerinden bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu yapılırken sağlık hizmetleri sınıfında bulunan ve atamaya tabi tutulacak personelin onayı alınmalı, sendikanın taraf olarak kabul edilmesi ve görüşünün alınması çalışma barışına katkısı olacağı akıldan çıkartılmamalıdır.Sendika olarak çalışanların iradeleri alınmadan yapılacak her türlü işleme yönelik hukuki süreç ile mücadeleyi yükseltmekten başka bir tercih bırakılmamaktadır. Diğer yandan çalışanları bölen, parçalayan ek ödeme yönetmeliği yeniden düzenlenerek herkese eşit miktarda dağılım yapılmalıdır. Sosyal güvenlik emekçileri bulundukları kadrolarda çalıştırılmalıdır. İşyerlerinin fiziki koşulları düzeltilmeli, diğer sosyal hizmetler yaygınlaştırılmalı, kurum tabipliği, yemekhaneler, kreşler, ulaşım vb. sorunlar derhal çözülmelidir. Tayin ve atamalarda çalışanların iradesi dışında herhangi bir işlem yapılmamalıdır.Sosyal güvenlik emekçilerine yönelik talep ve görüşlerimiz dikkate alınmadığında mücadelemiz ve yanıtımız başta AKP olmak üzere ülkeyi yönetenlere yanıtımız emekçilerle birlikte sert olacaktır.Mücadele edeceğiz, kazanacağız.Basına ve Kamuoyuna duyurulur.
MERKEZ YÖNETİM KURULU