MEMURİYETTEN MEN CEZASI ALAN İŞYERİ TEMSİLCİMİZ HÜLYA ÇAĞLAR HAKKINDA 15. İDARE MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERMİŞTİR. KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

253

Bir ilk daha gerçekleşti. Sendikanın sürekli yayın organını dağıttıkları gerekçesiyle Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından memuriyetten men ettirilen Sendika işyeri temsilcimiz Hülya ÇAĞLAR yeniden görevinin başında.Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 13.07.2007 tarih 2007/1332 esas numaralı kararı ile isnat edilen işleme esas alınan soruşturma raporu ile dağıtılan bülten ve anket formunun birlikte incelenmesinden, görev yaptığı kurumda sendika işyeri temsilcisi olan davacının davaya konu disiplin cezası almasına dayanak alınan faaliyetlerinin sendikal faaliyet kapsamında olduğu, dağıttığı öne sürülen bülten ve anket formlarının içeriğinin siyasi ve ideolojik bildiri niteliğinde olmadığı, mevzuata uyarlılık bulunmadığından, yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.Uygulamaları disiplin kapsamında değerlendirmek, Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca iç hukuk normu haline gelen 87 ve 151 sayılı ILO sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, örgütlenme özgürlüğü ve sendikal faaliyete ilişkin düzenlemelerini görmezden gelmektir.Sendikanın bildiri ve bültenlerini ideolojik amaçlı diye nitelendirip emek, demokrasi mücadelesi veren Sendikamızı yıpratmaya, hak alma mücadelesinde öne çıkanları durdurmaya, kamu çalışanlarını yıldırmak, yandaş sendikaları nemalandırmak adına atılan adımlarla örgütlenmenin önüne set çekmek, muhalif sendikaların sesini kısmaya yönelik bir girişim olarak nitelendiriyoruz.Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı birçok vergi dairesinde yetkili sendika olan Büro Emekçileri Sendikası üye ve yöneticileri fazla mesaiye bırakılmama, memuriyetten men, uyarı, kınama, sürgün gibi birçok saldırıyla karşı karşıya bırakılmış, yetkili sendika pozisyonu elinden alınmıştır.17 Mart 2005 ve 7 Nisan 2005 tarihinde Gelir İdaresi’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin görüşlerimizin basın, kamuoyu ve üyelerimize duyurulması amacıyla gerçekleştirilen, basın açıklamasına katılan aktif sendika üye ve yöneticilerimiz hakkında disiplin soruşturma süreçleri başlatılmış, bunların büyük bir kısmına 3 yıl süreyle kademe ilerlemesi cezası verilmiştir. İşlemin iptali istemi ile Ankara’nın farklı idari mahkemelerinde açılan davalar devam etmektedir.Yetkiye giden yolu nicelikle sınırlandırmayan Sendikamız, gelir idaresindeki çarpık kadrolaşmayı sürekli gündemde tutmuş, birçok hukuki kazanıma imza atmıştır. Daha dün fazla mesaiye bırakılmayan sendika üyesi arkadaşlarımızın açmış oldukları davalarda eşitlik ilkesine aykırılık bulunarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.17 yıldır yürüttüğümüz sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinde bugüne kadar haksızlığa karşı meşru direnme hakkımızı kullandık, bundan sonra da neo-liberalizme karşı mücadele bayrağını yükselterek mücadeleye devam edeceğiz.2007 YILI SENDİKAL HAK İHLALLERİ DOSYA EKİNDEDİR.